Kazançlar ve eğitim ilişkisi İl bazında yeni veri tabanı ile kanıt

2003-01-01
Bu çalışmada, eğitimin bireysel yıllık getirisi araştırılmıştır. Bolu il genelinde hanehalkı anket çalışması ile oluşturulan veri tabanı kullanılarak eğitimin yıllık getirisini tahmin etmek için Mincer usulü yarı logaritmik kazanç modelleri oluşturulmuş ve bulgular eğitimin yıllık getirisinin %12.1 ve deneyimin yıllık getirisinin %9.3 olduğu sonucunu vermiştir. Mezun olunan eğitim kurumları itibarıyla yapılan incelemelerde, ilkokuldaki bir yıllık öğrenimin getirisi en yüksek tahmin edildiği halde, bu oran lise için en düşük olarak tahmin edilmiştir.
METU Studies in Development

Suggestions

Kazançlar ve Eğitim İlişkisi : İl Bazında Yeni Veri Tabanı ile Kanıt
Sarı, Ramazan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
Bu çalışmada, eğitimin bireysel yıllık getirisi araştırılmıştır. Bolu il genelinde hanehalkı anket çalışması ile oluşturulan veri tabanı kullanılarak eğitimin yıllık getirisini tahmin etmek için Mincer usulü yarı logaritmik kazanç modelleri oluşturulmuş ve bulgular eğitimin yıllık getirisinin %12.1 ve deneyimin yıllık getirisinin %9.3 olduğu sonucunu vermiştir. Mezun olunan eğitim kurumları itibarıyla yapılan incelemelerde, ilkokuldaki bir yıllık öğrenimin getirisi en yüksek tahmin edildiği halde, bu oran l...
The Relation Between Room Organization And Spaciousness
İmamoğlu, Vacit (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu çalışmada bir toplantı odasındaki eşyaların düzenlilik-düzensizlik derecesi ile odanın ferahlığı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla seçilen toplantı odası düzenli, düzensiz ve çok düzensiz deney koşullarında 22 şer kişi tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme için yazar tarafından geliştirilmiş olan Ferahlık-Sıkmtı Vericilik ölçeği (Spaciousness-Crampedness Scale) kullanılmıştır. Bulgulara göre oda düzenli koşulda düzensiz ve çok düzensiz koşullara kıyasla anlamlı şekilde da...
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
Göç Veren Ülkeler Açısından Gelir ve Göç Verme Arasındaki İlişki
Kırdar, Murat Güray(2013-12-31)
Bu çalışmada amaçlanan göç veren ülkelerdeki gelir seviyesinin göç verme kararını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Sjaastadt (1962) ve Harris ve Todaro (1970) tarafından yapılan ilk çalışmalardan itibaren, göç veren ülkelerdeki ücret seviyesindeki bir artışın göç verme oranını düşüreceği ileri sürülmüştür. Bunun nedeni, göç etmekten doğacak olan faydanın – iki ülke arasıdaki ücret farkının – azalmasıdır. Diğer taraftan, Vanderkamp (1971) tarafından da ortaya konulduğu üzere göç veren ülkedeki gelirin ar...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
Citation Formats
R. Sarı, “Kazançlar ve eğitim ilişkisi İl bazında yeni veri tabanı ile kanıt,” METU Studies in Development, pp. 367–380, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73457.