Altın Oranla Tasarlamak: Doğada, Mimarlıkta ve Yapısal Tasarımda Φ Dizini

2009-02-01
Arslan Selçuk, Semra
Sorguç, Arzu
İnsanın parçası olduğu doğayı ve bir üst ölçekte evreni anlama isteği ve merakı, bu anlamanın bir ara yüzü olarak bir yanda matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerin ve bilgilerin ve sonrasında da pek çok farklı disiplinin ortaya çıkmasını sağlarken, diğer yanda sanat ve felsefede de önemli tartışmaları gündeme getirerek, anlama eyleminin de yeni araç ve ara yüzleri için farklı düzlemleri oluşturmaktadır. Tüm bu süreçte farklı bilgilerin ve olguların sembolik ama herkes tarafından anlaşılabilen bir anlatım biçimi olan matematik farklı bilgi alanlarının birbiri ile “konuşmasını” değil, anlama eyleminin model ve araçlarını da sağlamıştır. Bu bağlamda, insanoğlunun doğadaki büyüme modelini ve doğal yapılaşmalardaki tasarım estetiğini anlamakta kullandığı, esinlendiği/ öğrendiği/ uyguladığı parametrelerden en eskisi olan altın oran özellikle sanat ve mimarlıkta matematiğin rolünü gösteren ve izini tarih boyunca pek çok yapıtta görebileceğimiz bir benzeşim ölçütü olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucu, Fi dizininin doğadaki formların gelişiminin (morphogenesis) açıklanması kadar; mimarlık tarihine baktığımızda, mimarlıktaki estetik ve yapısal formların da gelişmesinin açıklanabilmesine yardımcı olduğu görülmüştür. Bu çalışma, “altın oranın, ? (Fi)”, doğada ve mimarlıkta nasıl sistematik olarak kodlandığını (? dizini) örneklendirmektedir. Ayrıca bu oranın kabuk gibi bazı yapıların strüktür sisteminde de karşımıza çıkması, ? dizininin yapı davranışının eniyilenmesi konusunda da bir araç olabileceği tartışmasını gündeme getirmektedir.
Trakya University Journal of Natural Sciences

Suggestions

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözde Bilim Doğası Ve Evrim Teorisine Yönelik Algıları Üzerine Bir Çalışma.
Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren; Metin, Duygu(2013-12-31)
Amaç: Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları sözde-bilimsel inançları belirlemek ve bu sözde-bilimsel inançların öğretmen adaylarının demografik özelliklerine, bilimin doğası algılarına ve evrim teorisine yönelik eğilimlerine (bilgi ve tutum) göre nasıl değişiklik gösterdiğini araştırmaktır. Örneklem: Çalışmanın örneklemini, çeşitli üniversitelerin Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümünde öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları oluşturması planlanmaktadır. Yöntem: Araştı...
Michael walzer ve komüniteryen bireycilik
Karademir, Aret (2016-10-01)
Liberal siyaset felsefesi, toplumundan ve kültüründen bağımsız seçimler yapabilen, toplumsal çoğunluk veya kültürel miras karşısında korunması gereken, toplumsal çoğunluğun refahı veya kültürel mirasın sürekliliği için feda edilmesi söz konusu olmayan haklara sahip, atomik ve izole birey anlayışı üzerine inşa edildiğinden, komüniteryen felsefenin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştır. Bu yazıda, komüniteryen siyaset felsefesinin çoğulcu ve demokratik çağdaş toplumlar için liberal teoriye alternatif sunma güc...
Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi
Saydam, Cemal A.; Özsoy, Emin; Tan, Kemal(2002)
Halihazırda Türkiye denizlerinde çeşitli üniversitelerimize bağlı olan Deniz Bilimleri Enstitülerince yürütülen "Ulusal Deniz Ölçüm, İzleme ve Araştırma" Programı çerçeveside bir dizi proje 31 Aralık 1996 tarihinde sona ermiştir. Bu program çerçevesinde yürütülmekte olan projeler bitiş tarihlerini takip eden süreçte denizlerimizi yakından ilgilendiren sorunlara, öncelikli hedefler doğrultusunda ve Deniz Bilimleri'ndeki modern gelişmeleri kapsayacak düzeyde, cevap verebilecek bir şekilde tasarlanmamışlardır....
Anadolu Bazilika Geleneği ve Anıtsal Mimariye Etkisi
Peker, Ali Uzay (Kültür Bakanlığı Yayınları, 2006-12-01)
Bu kitap, Türkiye dışında Claude Cahen, Türkiye içinde Osman Turan sonrasında – tabii ki birkaç değerli uzman hariç- Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi tarihçiliğinin neredeyse kaybolmaya yüz tuttuğu, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun, gerekse bugünün Türkiye’sinin tarihsel altyapısı olmak gibi hayati bir öneme sahip bu alanın ne gibi problemleri olduğunu, hangi konularının araştırılıp ortaya çıkarmaya muhtaç bulunduğunu veya ne kadarının aydınlatılabilme şansına sahip olduğunu göstermek açısından yol g...
Sustainable actions and discourses in a popular Turkish cartoon: a content analysis with respect to 7R
Kızılgün, Yonca; Olgan, Refika; Department of Early Childhood Education (2022-12)
The aim of the present study is to examine the one of the most popular cartoon which was aired on the most-watched TV channel according to the Television Viewing Research Board (TIAK) and the Youtube data considering the three pillars (environmental, socio-cultural, and economic pillars) of education for sustainable development (ESD) in the way of 7R (Reduce, Reuse, Respect, Rethink, Reflect, Recycle, Redistribute) that introduced by World Organization for Early Childhood Education (OMEP). Considering the d...
Citation Formats
S. Arslan Selçuk and A. Sorguç, “Altın Oranla Tasarlamak: Doğada, Mimarlıkta ve Yapısal Tasarımda Φ Dizini,” Trakya University Journal of Natural Sciences, pp. 149–157, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73664.