Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri

2005-01-01
Şeref, Çiçek
İnce, Mustafa Levent
Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenliği programı son döneminde yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin öğrenci algısına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya bu programa devam eden 24 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler bir dönem boyunca haftada bir tam gün olmak üzere rastgele yerleştirildikleri bir okulda öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılmışlardır. Öğrencilerden dönem başında, dönem içerisinde vesonunda olmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan soru formunu cevaplamaları istenmiştir.Elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve yüzde olarak veriler sayısallaştırılmıştır. Bulgular, dönem başında bu dersten beklentilerin öğretmenlik deneyimi kazanma olduğu ve dönem sonunda bunun elde edildiği yönündedir. Öğrenciler dersinsonunda öğretim ve eğitime ilişkin sınıf disiplini ve kontrol, sınıf yönetimi, alan bilgisi konularında öğrendiklerinden hoşnut olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, bazı kişisel özelliklerinin geliştiğini ve iletişim becerilerinin arttığını da ifade etmişlerdir. Sonuçta, gerçek okul ortamındaöğrenciyi tanıma, beden eğitimi dersi öğretimi ve alan bilgisini artırma konularında bu dersindeneyim kazandırdığı söylenebilir

Citation Formats
Ç. Şeref and M. L. İnce, “Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri,” Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, vol. 16, no. 3, pp. 146–155, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73751.