U-Profil Kayma Bağlantısı Kullanılan Çelik-Beton Kısmi Kompozit Kirişlerin Doğrusal Olmayan Davranışının Fiber-Kesit Analizi ile İncelenmesi

2017-10-27
Öztürk, Alper
Baran, Eray
Tort, Cenk
Bina ve köprü tipi yapılarda yaygın olarak kullanılmakta olan çelik-beton kompozit sistemlerde çelik kiriş ile beton döşeme arayüzündeki yatay kayma istemi genellikle mekanik bağlantı elemanları ile karşılanmaktadır. Bu amaçla, kayma çivisi elemanları yaygın olarak kullanılmakla birlikte, sahip oldukları avantajlardan dolayı U-profil kayma bağlantısı elemanları da çeşitli durumlarda tercih edilmektedir. Çelik-beton kompozit kirişlerde arayüzde bulunan yatay kayma kuvveti kapasitesi değiştirilerek tam kompozit veya kısmı kompozit davranış elde edilebilmektedir. Tasarım esnasında tam kompozit davranış tercih edilmesi ile daha yüksek yük kapasitesi ve rijitlik sağlanmasına rağmen, daha az sayıda mekanik kayma bağlantısı elemanı kullanılmasından dolayı kısmi kompozit davranış daha ekonomik çözümler sunabilmektedir. Bu çalışmada, U-profil mekanik kayma bağlantısı elemanları kullanılan kısmi kompozit kirişlerin eğilme davranışı doğrusal olmayan fiber-kesit analizleri ile incelenmiştir. Bir tanesi yalın çelik kiriş, altı tanesi ise farklı kompozitlik oranlarına sahip kirişler olmak üzere toplam yedi adet kiriş incelenmiştir. OpenSees analiz platformu kullanılarak kompozit kirişlerin sayısal modelleri oluşturulmuştur. Arayüz elemanlarının malzeme davranışı için literatürde bulunan U-profil mekanik kayma bağlantıları üzerinde yapılmış itme deneyleri ile belirlenen davranışlar kullanılmıştır. Analiz sonuçları ile U-profil mekanik kayma bağlantısı elemanlarının kullanıldığı kısmi kompozit kiriş deneylerinin sonuçları karşılaştırılarak sayısal modellerin doğrulaması yapılmıştır. Hem tam hem de kısmi kompozitlik durumları için kirişlerin sayısal olarak belirlenmiş yükdeformasyon davranışlarının deneysel sonuçları oldukça yakından takip ettiği görülmüştür. Kısmi kompozit kirişlerde çelik kiriş ile beton döşeme arayüzünde oluşan kayma miktarı da sayısal modeler ile oldukça doğru bir şekilde tahmin edilebilmiştir. Çelik kiriş ve beton döşeme elemanlarında oluşan hasar miktarları farklı yük seviyelerinde belirlenmiş ve bu sayede farklı hasar türlerinin kompozit kirişlerin eğilme davranışı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.
Citation Formats
A. Öztürk, E. Baran, and C. Tort, “U-Profil Kayma Bağlantısı Kullanılan Çelik-Beton Kısmi Kompozit Kirişlerin Doğrusal Olmayan Davranışının Fiber-Kesit Analizi ile İncelenmesi,” Gaziantep, Türkiye, 2017, p. 327, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74405.