İlköğretim matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi TPAB öğretmen adaylarının yıl dağılımları ve farklı ders işleyiş biçimlerine göre TPAB seviyelerinin incelenmesi

2015-05-18
Güner, Pınar
Akyüz, Didem
Teknoloji artık bir çok okulda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat bir çok öğretmen teknolojiyi etkili olarak kullanma konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum özellikle öğretmenin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin (TPAB) yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır (Mishra ve Koehler, 2006). Öğretmenlerin artık sadece matematik öğretiminde uzman olması yetmemektedir. Bunun yanında teknoloji tabanlı zengin etkinlikler de geliştirilebilmeleri ve bu etkinlikleri öğrencilerin matematiksel varsayımlarda ve argümanlarda bulunabilecekleri bir sınıf ortamında destekleyebilmeleri gerekmektedir (Zbiek ve Hollebrands, 2008). Yapılan çalışmalar, öğretmenlerin TPAB’inin okullarda öğretmenlere sunulan teknolojik imkanlarla doğru orantılı olmadığını göstermiştir (Goos ve Bennison, 2002). TPAB’i etkileyen en önemli faktörün öğretmenin farklı düşüncelere açık olması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle öğretmen adaylarına sadece teknolojik bilgi kazandırmakla yetinmeyip ilerideki sınıflarında öğrencilerini araştırmaya yöneltecek sorular sormaya teşvik etmek de çok önemlidir (Moyer-Packenham ve dy., 2008). Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik eğitiminde teknoloji kullanımını konu alan bir ders kapsamında hazırladığı projeleri analiz ederek öğretmen adaylarının TPAB’inin hangi düzeye geldiği araştırılacaktır. Bu ders araştırmacı tarafından 5 dönemdir verilmektedir. Dersin verildiği bir dönem ders içeriği, tasarım tabanlı bir araştırma ile bir dönem de problem çözmeye yönelik bir içerik ile oluşturulmuştur. Diğer üç dönemde ise etkinlik tabanlı bir yaklaşım ile ders anlatılmıştır. Bu dönemlerde dersi alan öğrenciler üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ve yüksek lisans öğrencileri olmuştur. Bu amaçla şimdiye kadar seçmeli ders kapsamında dersi alan toplam 82 öğrencinin proje ödevleri detaylı olarak incelenmiştir. Ders kapsamında öğrencilerden ilköğretim veya lise konularından dört kazanım belirlemeleri ve bu kazanımları öğretmeyi hedefleyen dinamik geometri programında yapılmış etkinlik, kazanıma yönelik ders planı ve dinamik geometri ile yapılmış etkinlik ile kullanabilecekleri etkinlik kağıdı hazırlamaları istenmiştir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta öğrencilerden ders planlarını hazırlarken ders sırasında sormayı planladıkları konu ile ilgili soruları ve öğrencilerin vermelerini bekledikleri cevapları da yazmaları istenmiştir. Toplanan bu veriler, Bowers ve Stephens (2011) tarafından kullanılan TBAP belirleme enstrümanına göre analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin seviyesi TB (Teknolojik Bilgi), TAB (Teknolojik Alan Bilgisi), TPB (Teknolojik Pedagojik Bilgi) ve TPAB olmak üzere 4 ana kategoriye gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmanın nasıl yapıldığını daha açık olarak örneklendirmek için TPAB’i yüksek ve düşük olan iki öğretmen adayının projelerinin nasıl analiz edildiği detaylı olarak gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının TB ve TAB’sinin yüksek olmasına rağmen TPB ve TPAB’lerinin kısıtlı olduğu görülmüştür. Ayrıca izlenilen eğitim yönteminin ve sınıf seviyesinin de öğrencilerin TBAP düzeylerinde etkili olduğu görülmüştür.
Citation Formats
P. Güner and D. Akyüz, “İlköğretim matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi TPAB öğretmen adaylarının yıl dağılımları ve farklı ders işleyiş biçimlerine göre TPAB seviyelerinin incelenmesi,” presented at the Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-2), (16 - 18 Mayıs 2015), Adıyaman, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.bilmat.org/turkbilmat_2015/sempozyum_kitabi.pdf.