Örtülü liderlik ölçeği geliştirme çalışması

Download
2013-4-1
Tabak, Akif
Kızıloğlu, Ali
Türköz, Tolga
Bu çalışma, Örtülü Liderlik Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikolojik özelliklerinin araştırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları sunmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmaları Türkiye’nin farklı bölgelerinde değişik demografik gruplara dâhil katılımcılardan oluşan üç farklı örneklemden (n=117, n=384, n=694) elde edilen veriler ile üç aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada, küçük bir pilot çalışma grubu ile maddelerin geçerliği test edilmiştir. İkinci örneklem grubu ile ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir. Belirli bir süre sonra üçüncü örneklem grubu ile ölçeğin yapısı test-tekrar test güvenirlik yöntemi, keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri ile yeniden test edilmiştir. Sonuç olarak, 27 madde ve 5 boyuttan (kişisel ahlak, beceriklilik, duyarlılık, güç ve etkileyicilik) oluşan Örtülü Liderlik Ölçeği geliştirilmiştir. 5 faktörlü model istatistiksel olarak anlamlı kanıtlar sunmakta ve ölçeğin yapısal geçerliğini destekler nitelikte görülmektedir. Elde edilen psikometrik sonuçlar Örtülü Liderlik Ölçeği’nin farklı sektörlerden seçilen çalışanlar ile yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek nitelikte güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğunu düşündürmüştür.

Suggestions

Özyeterlik kaynakları ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması
Çapa Aydın, Yeşim; Kondakçı, Esen (SOSED Holistic Education Concultancy & Publications, 2013-07-01)
Bu çalışmanın amacı, Kieffer ve Henson (2000) tarafından öğretmenler için geliştirilen Özyeterlik Kaynakları Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Ölçek, Bandura’nın (1997) öne sürdüğü doğrudan yaşantılar, dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve fizyolojik ve duygusal durum olmak üzere dört kaynağa dayanmaktadır. 256 öğretmen adayının katıldığı pilot çalışmada, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Asıl çalışmaya ise ilk ve ortaöğretimde görev yapmakta olan 302 öğretmen katılmış...
Genel Kadercilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (null; 2017-11-29)
Psikoloji yazınında kadercilik, çoğunlukla dışsal kontrol odağı, öğrenilmiş çaresizlik, önceden belirlenmişliğe inanma, gerçekliğin kabulü ya da baş etme becerisi gibi çeşitli kavramlarla açıklanmıştır (Esparza, Wiebe ve Quiñones, 2015). Kaderciliği ölçmek için, bu farklı kavramları ele alan çeşitli ölçekler ile kaderciliğin başlıca çalışıldığı sağlık ve yakın ilişkiler konularına ilişkin kaderci inanışları ele alan ölçekler kullanılmıştır (derleme için bkz. Esparza, 2005). Genel olarak bakıldığında, kaderc...
Eşe kendini açma ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması
Çağ, Pınar (2018-12-16)
Bu çalışmada evli bireylerde kendini açmayı ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve benzer ölçekler geçerliği analizleri uygulanmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi için toplam 468 evli bireye ulaşılmıştır. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi için ise toplam 346 evli bireye ulaşılmıştır. Yapı geçerliği analizi bulgularına göre ölçeğin İlişkinin Niteliği, Farkındalık ve ...
Yetişkin Mizaç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Alan yazına bakıldığında yetişkin mizacını klinik örneklemin yanı sıra toplum örnekleminde de değerlendiren bir ölçeğin Türkçe adaptasyonunun bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, birçok farklı dile çevrilen Yetişkin Mizaç Ölçeği-Kısa Formunun (Adult Temperament QuestionnaireShort Form) Türkçe’ye uyarlamasını yaparak, güvenirliğini ve geçerliğini incelemektir. Ölçek Ankara’da yaşayan öğrenciler ve farklı sosyoekonomik düzey ve meslek gruplarından oluşan kişiler olmak üzere 462 kişiye uygulanmıştır. ...
Sporcular için antrenör davranışlarını değerlendirme ölçeğinin Türkçe uyarlaması SADDÖ geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yapar, Ahmet; İnce, Mustafa Levent (2014-01-01)
Bu çalışmanın amacı “Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin” (SADDÖ; Côté, ve diğ.,1999) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Bu amaçla SADDÖ Türkçe’ ye çevrildikten sonra Ankara ilinden 14-22 yaş aralığında 171’i erkek (%57,8), 125’i kadın (%42,2) olmak üzere toplam 296 sporcuya uygulanmıştır. Katılımcıların 124’ü Basketbol (%42), 59’u Yüzme (%20), 58’i Badminton (%19) ve 55’i Atletizm (%19) branşlarındandır. Ölçek 7 alt boyut ve 47 maddeden oluşmaktadır ve 7’l...
Citation Formats
A. Tabak, A. Kızıloğlu, and T. Türköz, “Örtülü liderlik ölçeği geliştirme çalışması,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 1, pp. 97–138, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/553.