Örtülü liderlik ölçeği geliştirme çalışması

Download
2013-4-1
Tabak, Akif
Kızıloğlu, Ali
Türköz, Tolga
Bu çalışma, Örtülü Liderlik Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikolojik özelliklerinin araştırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları sunmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmaları Türkiye’nin farklı bölgelerinde değişik demografik gruplara dâhil katılımcılardan oluşan üç farklı örneklemden (n=117, n=384, n=694) elde edilen veriler ile üç aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada, küçük bir pilot çalışma grubu ile maddelerin geçerliği test edilmiştir. İkinci örneklem grubu ile ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir. Belirli bir süre sonra üçüncü örneklem grubu ile ölçeğin yapısı test-tekrar test güvenirlik yöntemi, keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri ile yeniden test edilmiştir. Sonuç olarak, 27 madde ve 5 boyuttan (kişisel ahlak, beceriklilik, duyarlılık, güç ve etkileyicilik) oluşan Örtülü Liderlik Ölçeği geliştirilmiştir. 5 faktörlü model istatistiksel olarak anlamlı kanıtlar sunmakta ve ölçeğin yapısal geçerliğini destekler nitelikte görülmektedir. Elde edilen psikometrik sonuçlar Örtülü Liderlik Ölçeği’nin farklı sektörlerden seçilen çalışanlar ile yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek nitelikte güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğunu düşündürmüştür.
Citation Formats
A. Tabak, A. Kızıloğlu, and T. Türköz, “Örtülü liderlik ölçeği geliştirme çalışması,” ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, vol. 40, no. 1, pp. 97–138, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/553.