Kimya öğretmen adaylarının kimya bilgilerini kullanarak günlük hayat olaylarını açıklama düzeyleri

2016-09-30
Ekiz Kıran, Betül
Kutucu, Elif Selcan
Kılınç, Selçuk
Soysal, Ceren
Boz, Yezdan
Öğrencilerin okulda öğrendikleri fen kavramlarını gündelik hayat ile ilişkilendirmeleri, öğrencilerin bu kavramları daha kalıcı öğrenmelerine ve gündelik yaşantılarında karşılaştıkları problemlere mantıksal çözüm üretmelerine olanak sağlar. Bu çalışmanın amacı geleceğin öğretmenleri olan kimya öğretmen adaylarının gündelik hayatta karşılaştığımız olayları kimya bilgilerini kullanarak açıklama düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. 4.sınıf kimya öğretmenliği öğrencilerine günlük hayatta kimyanın yer aldığı 16 tane açık uçlu sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. Testte, sıklıkla karşılaşılan genel kimya konularının her birinden ikişer soru yer almaktadır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Günlük hayat olaylarının kimya temelinde açıklamasının istendiği sorulara kimya öğretmen adaylarının en başarılı açıklamaları yaptığı konular Kimyasal Reaksiyonlar ve Kimyasal Reaksiyonlarda Hız olurken, Gazlar ve Elektrokimya konuları en yetersiz açıklamaların yapıldığı konular olmuştur. Çalışmanın sonuçları göz önüne alındığında öğretmen adaylarının günlük hayattaki olayları kimya temelinde açıklama düzeyinde zorluk yaşamalarının temel nedeninin kimyanın soyut doğasını kavrayamamaları ve kimya alan bilgilerinde var olan eksiklikler olarak yorumlanabilir.
12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (28 - 30 Eylül 2016)

Suggestions

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları
Mehmetlioglu, Deniz; Haser, Çiğdem (Pamukkale University Journal of Education, 2013-1-1)
Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe kendilerini ne düzeyde hazır algıladıkları ve hazır bulunuşluğun sınıf düzeyleri, cinsiyet, mezun oldukları lise türü ve çekirdek ailelerinde öğretmen varlığı gibi değişkenlere göre farkını incelemektir. Veriler yedi ayrı ildeki toplam 10 üniversitenin 3. ve 4. sınıflarındaki 728 ilköğretim matematik öğretmen adayından araştırmacılar tarafından geliştirilen hazır bulunuşluk ölçeğiyle toplanmış ve betimsel ve çıkarımsal istatistiksel yönteml...
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim; Yılmaz Tüzün, Özgül (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adayları- nın biyolojinin temel konularındaki kavram yanılgılarını saptamak ve bu kavram yanılgılarının nedenlerini biyoloji eğitimi alanındaki öğretim üyeleri ile görüşerek belirlemektir. Bu araştırınada, 33 sorudan oluşan Genel Biyoloji Kavram Yanılgısı Testi geliştirilmiş ve 186 biyoloji öğretmen adayına uygulanmıştır. Test; ekoloji, bitki biyolojisi, sindirim sistemi, solunum, boşaitım sistemi, enzim, osmoz ve difüzyon, hücre bölünmesi, sınıflandırma ve besin ağı g...
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Kullandıkları Hesaplamaya Dayalı Stratejiler
Yemen Karpuzcu, Secil; Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerinde kullandıkları hesaplamaya dayalı stratejileri incelemektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının, ondalık gösterimlerle yapılan çarpma ve bölme işlemlerinde ondalık işaretin yerini belirlemeye ilişkin performanslarına, ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerini yaparken kullandıkları stratejilere ve bu işlemleri yaparken ortaya çıkan hatalarına odaklanılmıştır. Çalışma Ankara’da bir devlet üniver...
Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri
Boz, Yezdan (2008-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Ankara’da iki farklı üniversitenin orta öğretim kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih etme nedenlerini incelemektir. Çalışmaya 38 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerini anlayabilmek için onlardan iki açık uçlu soruya cevap vermeleri istenmiştir. Bu cevaplar incelendikten sonra kategoriler oluşturulmuştur. Verilerin analizi, katılımcıların daha çok içsel ve dış etkenlerden dolayı öğretmen olmayı istediklerini ortaya ...
Citation Formats
B. Ekiz Kıran, E. S. Kutucu, S. Kılınç, C. Soysal, and Y. Boz, “Kimya öğretmen adaylarının kimya bilgilerini kullanarak günlük hayat olaylarını açıklama düzeyleri,” presented at the 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (28 - 30 Eylül 2016), Trabzon, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78144.