Türkiyede Büyük Teleskoplar İçin GIS Kullanılarak Yer Seçimi Çalışması

2020-12-11
Aksaker, Nazım
Yerli, Sinan Kaan
Erdoğan, Mehmet Akif
Erdem, Erdi
Kaba, Kazım
Aslan, Zeki
Bakış, Volkan
Demircan, Osman
Eker, Zeki
Evren, Mustafa Serdar
Keskin, Varol
Küçük, İbrahim
Özdemir, Tuncay
Özışık, Tuncay
Selam, Selim Osman
Bu çalışmada Türkiye'de potansiyel gözlemevleri için yer seçimi çalışmaları Çok Kriterli Karar Analizi {\itshape (ÇKKA)} ve Coğrafi Bilgi Sistemleri {\itshape (CBS)} içerisinde uydu görüntüleri kullanılarak yapılmıştır. Bulutluluk, Sayısal Yükseklik Modeli, Yapay Işıklılık, Yoğuşabilir Su Buharı miktarı, Aerosol Optik kalınlığı ve rüzgar hızı katmanları CBS içerisinde çalışıldı. ÇKKA'nın sonucu olarak Türkiyedeki en uygun yerlerin güney batıdan kuzey doğuya çizilen bir doğrunun doğu kısmında olduğu belirlendi. Bu bölgeler ileride yapılacak ayrıntılı çalışmalarda birincil adaylardır. Buna ek olarak büyük gözlemevlerimizde çalışılmıştır. Potansiyel gözlemevi adaylarındaki test çalışalarında kullanılacak bir prototip üretilmek üzere bir TUBITAK projesi devam etmektedir.
19. Ulusal Astronomi Kongresi, (2 - 06 Şubat 2015)

Suggestions

Türkiye’de Yığma Binalar İçin Depremsel Risk Haritası Oluşturulması
Dilsiz, Abdullah; Türer, Ahmet (2005-05-18)
Türkçede Söylem Belirleyicileri
Gürbüz, Nurdan (1998-01-01)
Bu çalışmanın amacı literatürde çeşitli tanımlarla geçen ve bizim genel olarak 'söylem belirleyicileri' diye adlandıracağımız dil birimlerinin neler olduğunu ortaya koymak ve Türkçe konuşma dilinde bu sözcüklerin üstlendiği işlevleri araştırmaktır. Bir doktora çalışmasına dayanan bu incelemede sonuçların bir kısmı örnekleme yoluyla sunulacaktır.
Türkiyedeki Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Uygulamaları
Mülazımoğlu Ballı, Özgür; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2016-11-04)
Bu çalışmanın amacı,Türkiye’deki okul öncesi çocuklara sunulan motor beceri uygulamalarının belirlenmesi ve sonuçlarının araştırılmasıdır.Alan yazın taraması, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik ve EBSCOhost araştırma veri tabanları kullanılarak yaılmıştır. Alanyazın taraması için okul öncesi, okul öncesi çocukları, motor beceri uygulamaları, motor beceri programları, temel motor becerileri ve kombinasyonları anahtar kelimeler olarak seçilmiştir. Tarama sonucunda bulunan çal...
Türkiye’de Nüfusun Mekansal Dağılımında Yaşanan Gelişmeler (1935-2000)
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005-3-2)
Bu yazıda Türkiye’de nüfusun mekansal dağılımının 1935-2000 yılları arasındaki değişme süreci, değişik teknikler kullanılarak betimlenmeye çalışılacaktır. Bu betimleme için geliştirilecek grafiklerin, göstergelerin yorumlanması ise bu çalışmayı salt bir betimleme olmanın ötesine geçirerek ona analitik ve normatif nitelikler kazandırabilecektir (2). Bir ülkenin nüfusu demografik, ekonomik ve siyasal süreçler sonucunda o ülke mekanı üzerinde sürekli olarak yeniden dağılmaktadır. Bu nedenle, değişik yıllara il...
foto-DAG: fotoğraflarla Doğu Anadolu gözlemevi
Yerli, Sinan Kaan; Güney, Yavuz; Nıaeı, Mohammad Shameonı; Özbaldan, Emrah Emin; İkiz, Tuba; Yeşilyaprak, Cahit (null; 2020-12-11)
Bu çalışmada Doğu Anadolu Gözlemevi'nin yapım sürecini, fotoğraflarla ve kısa anlatımlarla yıllara göre özetleyen bir poster dizisi oluşturmak amaçlanmıştır. 2011 - 2014 yılları arasında yapılan çalışmalar, her sene ayrı bir poster olacak şekilde toplam 4 adet poster hazırlanmıştır.
Citation Formats
N. Aksaker et al., “Türkiyede Büyük Teleskoplar İçin GIS Kullanılarak Yer Seçimi Çalışması,” Türkiye, 2020, vol. 1, p. 85, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/tjaa/issue/52859/829397.