Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve PsikometrikAçıdan İncelenmesi

Download
2018-10-01
Gönül, Buse
Işık Baş, Hatice
Şahin Acar, Başak
Bu çalışmanın amacı, Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından geliştirilen Aile İklimi Ölçeği’ni (Family Climate Scale) Türkçeye kazandırmak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Açımlayıcı faktör analizinin yürütüldüğü ilk çalışmanın örneklemini 474 (Ort. yaş = 22.39, SS = 2.75) yetişkin oluşturmuştur. Sonuçlar, orijinal ölçeğin 48 maddeden oluşan altı faktörlü yapısı yerine, Türkiye örnekleminde 34 maddeden oluşan üç faktörlü yapıyı desteklemiştir. Bununla birlikte ölçeğin geçerlik ve güvenirlik değerlerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Orijinal ölçekte yer alan kuşaklar-arası otorite ve bilişsel uyum boyutları uyarlama çalışmasında büyük oranda aynı kalırken, diğer dört boyut (açık iletişim, duygusal uyum, kuşaklar-arası ilgi, uyumluluk) tek bir faktör altında birleşmiş ve bu faktör aile içi ilişkisellik olarak adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi çalışmasına ise 446 (Ort yaş = 21.42, SS = 1.64) yetişkin katılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen faktör yapısı, doğrulayıcı faktör analizinde test edilmiş ve sonuçlar modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. Kuşaklar-arası ilişkileri geniş aile bağlamında değerlendiren bu ölçeğin, ulusal yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler. Aile iklimi, kuşaklar-arası ilişkiler, geçerlik, güvenirlik
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Suggestions

Bakıcı İyilik Ölçeği nin uyarlama güvenirlik ve geçerlik çalışması
Demirtepe Saygılı, Dilek; Bozo Özen, Özlem (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı, kronik hastalığı olan bir aile bireyinin bakımını üstlenen bakıcıların iyilik düzeylerini ölçmek üzere geliştirilmiş olan Bakıcı İyilik Ölçeği’ni (Berg-Weger, Rubio ve Tebb, 2000) Türkçe’ye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Ölçek temel ihtiyaçlar ve yaşamsal faaliyetler olmak üzere 2 alanda bakıcıların günlük işleyiş düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın 200 kişilik örneklemi, kronik hastalığa sahip bir aile bireyinin bakımını üstlenen birinc...
Eşli ruminasyon ölçeğinin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışması
Bugay Tuna, Aslı; Erdur Baker, Özgür (2015-01-01)
Bu araştırmanın amacı, Eşli Ruminasyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin incelenerek Türkçeye kazandırılmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını birbirinden bağımsız ve ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilmiş iki farklı üniversite öğrenci grubu oluşturmaktadır. Birinci çalışma grubu 256 (146 Kadın, 110 Erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliğini ölçmek için ulaşılan ikinci çalışma grubuise 113 (72 Kadın, 41 Erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere Eşli R...
Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
Revize edilmiş yarışma durumluk kaygı envanterinin kendine güven alt ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2017-12-01)
The purpose of this study was to examine Turkish adapted form of “The self-confidence subscale of the Revised Competitive State Anxiety-2” (CSAI-2R; Cox, Martens, and Russel, 2003), which measures “trait sport confidence” (Vierimaa, Erickson, Côté, and Gilbert, 2012), with regard to construct validity and reliability. The instrument has one subscale and five items with four-point Likert scale. For this purpose, the instrument was firstly translated into Turkish and “cognitive interviews” were conducted with...
Erkeklere ilişkin çelişik duygular ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması
Sakallı, Nuray (2008-01-01)
Bu çalışmanın amacı erkeklere ilişkin tutumları düşmanca ve korumacı olarak iki alt boyuta ayıran Erkeğe İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin (EÇDÖ; Glick ve Fiske, 1999) Türk öğrenci örnekleminde geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Bu araştırmaya, 412’si erkek ve 442’si kadın olmak üzere toplam 854 Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların tümünün yaş ortalaması 20.59 (S = 1.80) yıl olarak bulunmuştur. Katılımcılar EÇDÖ ölçeği ile birlikte Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği’n...
Citation Formats
B. Gönül, H. Işık Baş, and B. Şahin Acar, “Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve PsikometrikAçıdan İncelenmesi,” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 165–200, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78744.