Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve PsikometrikAçıdan İncelenmesi

Download
2018-10-01
Gönül, Buse
Işık Baş, Hatice
Şahin Acar, Başak
Bu çalışmanın amacı, Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından geliştirilen Aile İklimi Ölçeği’ni (Family Climate Scale) Türkçeye kazandırmak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Açımlayıcı faktör analizinin yürütüldüğü ilk çalışmanın örneklemini 474 (Ort. yaş = 22.39, SS = 2.75) yetişkin oluşturmuştur. Sonuçlar, orijinal ölçeğin 48 maddeden oluşan altı faktörlü yapısı yerine, Türkiye örnekleminde 34 maddeden oluşan üç faktörlü yapıyı desteklemiştir. Bununla birlikte ölçeğin geçerlik ve güvenirlik değerlerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Orijinal ölçekte yer alan kuşaklar-arası otorite ve bilişsel uyum boyutları uyarlama çalışmasında büyük oranda aynı kalırken, diğer dört boyut (açık iletişim, duygusal uyum, kuşaklar-arası ilgi, uyumluluk) tek bir faktör altında birleşmiş ve bu faktör aile içi ilişkisellik olarak adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi çalışmasına ise 446 (Ort yaş = 21.42, SS = 1.64) yetişkin katılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen faktör yapısı, doğrulayıcı faktör analizinde test edilmiş ve sonuçlar modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. Kuşaklar-arası ilişkileri geniş aile bağlamında değerlendiren bu ölçeğin, ulusal yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler. Aile iklimi, kuşaklar-arası ilişkiler, geçerlik, güvenirlik
Citation Formats
B. Gönül, H. Işık Baş, and B. Şahin Acar, “Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve PsikometrikAçıdan İncelenmesi,” pp. 165–200, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78744.