Bakıcı İyilik Ölçeği nin uyarlama güvenirlik ve geçerlik çalışması

2009-01-01
Demirtepe Saygılı, Dilek
Bozo Özen, Özlem
Bu çalışmanın amacı, kronik hastalığı olan bir aile bireyinin bakımını üstlenen bakıcıların iyilik düzeylerini ölçmek üzere geliştirilmiş olan Bakıcı İyilik Ölçeği’ni (Berg-Weger, Rubio ve Tebb, 2000) Türkçe’ye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Ölçek temel ihtiyaçlar ve yaşamsal faaliyetler olmak üzere 2 alanda bakıcıların günlük işleyiş düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın 200 kişilik örneklemi, kronik hastalığa sahip bir aile bireyinin bakımını üstlenen birincil bakıcılar ile bakıcı olmayan bir kontrol grubundan oluşmaktadır. Geçerlik konusunda bilgi sahibi olabilmek için katılımcılardan Bakıcı İyilik Ölçeği’nin yanısıra, depresyon ve genel iyilik düzeylerini ölçmek amacıyla “Beck Depresyon Envanteri” ve “Zihinsel, Fiziksel ve Manevi İyilik Ölçeği”ni de doldurmaları istenmiştir. Yapılan faktör analizi sonuçları Tebb’in (1995) bulguları ile tutarlıdır. Çalışmanın sonuçları Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Türkçe formunun yeterli güvenirlik ve geçerlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Yetişkin Mizaç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Alan yazına bakıldığında yetişkin mizacını klinik örneklemin yanı sıra toplum örnekleminde de değerlendiren bir ölçeğin Türkçe adaptasyonunun bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, birçok farklı dile çevrilen Yetişkin Mizaç Ölçeği-Kısa Formunun (Adult Temperament QuestionnaireShort Form) Türkçe’ye uyarlamasını yaparak, güvenirliğini ve geçerliğini incelemektir. Ölçek Ankara’da yaşayan öğrenciler ve farklı sosyoekonomik düzey ve meslek gruplarından oluşan kişiler olmak üzere 462 kişiye uygulanmıştır. ...
Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
Metacognition within a communities of inquiry questionnaire: validity and reliability study of Turkish adaptation
Kilis, Selcan; Yıldırım, Zahide (2018-04-01)
Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve PsikometrikAçıdan İncelenmesi
Gönül, Buse; Işık Baş, Hatice; Şahin Acar, Başak (2018-10-01)
Bu çalışmanın amacı, Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından geliştirilen Aile İklimi Ölçeği’ni (Family Climate Scale) Türkçeye kazandırmak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Açımlayıcı faktör analizinin yürütüldüğü ilk çalışmanın örneklemini 474 (Ort. yaş = 22.39, SS = 2.75) yetişkin oluşturmuştur. Sonuçlar, orijinal ölçeğin 48 maddeden oluşan altı faktörlü yapısı yerine, Türkiye örnekleminde 34 maddeden oluşan üç faktörlü yapıyı desteklemiştir. Bununla birlikte ölçeğin geçerlik ve gü...
Eşli ruminasyon ölçeğinin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışması
Bugay Tuna, Aslı; Erdur Baker, Özgür (2015-01-01)
Bu araştırmanın amacı, Eşli Ruminasyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin incelenerek Türkçeye kazandırılmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını birbirinden bağımsız ve ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilmiş iki farklı üniversite öğrenci grubu oluşturmaktadır. Birinci çalışma grubu 256 (146 Kadın, 110 Erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliğini ölçmek için ulaşılan ikinci çalışma grubuise 113 (72 Kadın, 41 Erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere Eşli R...
Citation Formats
D. Demirtepe Saygılı and Ö. Bozo Özen, “Bakıcı İyilik Ölçeği nin uyarlama güvenirlik ve geçerlik çalışması,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 28–37, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72670.