Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi

1998-09-25
Çil, Nesrin
Çapa Aydın, Yeşim
III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23 - 25 September 1998

Suggestions

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri
Şeref, Çiçek; İnce, Mustafa Levent (2005-01-01)
Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenliği programı son döneminde yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin öğrenci algısına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya bu programa devam eden 24 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler bir dönem boyunca haftada bir tam gün olmak üzere rastgele yerleştirildikleri bir okulda öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılmışlardır. Öğrencilerden dönem başında, dönem içerisinde vesonunda olmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan soru formunu cevaplamaları is...
An exploration of teacher commitment through the perspectives of novice teachers
Ural, Fadime; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2021-8)
The purpose of this study was to explore perceptions of novice teachers regarding teacher commitment, their experiences of teacher commitment, and the factors causing changes in it. Also, it was aimed to be informed of the suggestions of novice teachers for the sustainability and increase of teacher commitment. In this study, phenomenology as a qualitative research design was used. The data were collected through semi-structured interviews from 30 novice teachers working their first three years of the teach...
Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi üzerine önerileri
Eret, Esra ( PEGEM, 2016-01-01)
Öğretmen adaylarının mesleğe hazır bulunuşlukları üzerine nitel bir çalışma
Eret, Esra; Ok, Ahmet (2012-09-29)
Citation Formats
N. Çil and Y. Çapa Aydın, “Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi,” Trabzon, Turkey, 1998, p. 296, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80239.