Euler Bağıntısının Öğretiminde 5E Öğrenme Döngüsünün Kullanıldığı Ders İşlenişin Geliştirilmesi Eylem Araştırması

2016-09-30
2004/2009 yılı ilköğretim matematik dersi ve ortaöğretim geometri dersi öğretim programlarında origaminin derslerde kullanımına yönelik örnek işlenişlere ve origaminin kullanımının faydalarına yönelik açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca, 5E öğrenme döngüsü yaklaşımının ders işlenişlerinde kullanılması istenmiştir. Matematik konularının işlenişlerinde hem 5E öğrenme döngüsünün hem de origaminin kullanıldığı bilimsel çalışmalar incelenen çalışmalar her iki yaklaşımın öğrencilere olan olumlu katkılarını ortaya koymuşlardır. Yapılan ön incelemelerde 5E öğrenme döngüsünün ve origaminin matematik konuların işlenişlerinde etkili şekilde kullanılmasını sağlayacak örneklere ihtiyaç olduğu ortaya koyulmuştur. Bundan dolayı, bu çalışmanın amacı her iki yaklaşım birlikte ele alınarak örnek ders işlenişleri hazırlamaktır. Bunun için konu olarak Euler bağıntısı ele alınmıştır. Bu çalışma bir eylem araştırmasıdır. Çalışmanın katılımcıları Eğe Bölgesinde 11. Sınıfta okuyan 35 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrenci çalışma kağıtlarını içeren iki tane ders planı hazırlanmıştır. İki oturum şeklinde Euler Bağıntısı işlenmiştir. İlk oturumda bu bağıntı çizge kuramı ile ele alınmıştır. İkinci oturumda ise bu bağıntı Platonik katı cisimlerde incelenmiştir. Uygulama öncesi öğretmen ve 4 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Ders işlenişleri birinci araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Uygulama süresince gözlemler yapılmıştır. Uygulama sonrasında yine aynı öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler, gözlem notları ve öğrencilerin çalışma kağıtlarında elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak örnek bir ders işlenişi hazırlanmış ve bu sürecin zorlukları ve olumlu yanları ortaya koyulmuştu
12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi(2019)

Suggestions

EULER FORMÜLÜ ÖĞRETİMİNDE 5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNE DAYALI DERSLERİN PAYDAŞLARININ DENEYİMLERİ
Boz Yaman, Burçak; Bulut, Safure (2019-09-01)
5E öğrenme döngüsünün kullanıldığı ders işlenişlerinin olumlu çıktıları uzun yıllardır bilinen bir durumdur. Buna rağmen öğretmenlerin bu ders işlenişlerini çok sık tercih etmemelerinin ardında yatan sebeplerden bir tanesi 5E öğrenme döngüsünü bilmiyor olmalarıdır. Bu nedenle araştırmacıların örnek ders planları ve bu planların işleyişleri üzerine incelemeler yapmaları gerekliliği doğmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada örnek bir 5E öğrenme döngüsü planlanmış, uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Bu araştırman...
Çocuklarla Yaratıcı Tasarım Araştırması: Uygulamaya Yönelik Zorluklar ve Öneriler
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Kullanıcıya ilişkin bilginin tasarıma entegre edilmesi, giderek önem kazanan ve zenginleşen bir konudur. Kolaj çalışmaları (Visser vd. 2005), kart sıralama (Martin ve Hannington 2012) ve deneyim yansıtma modellemeleri (Turhan 2013) gibi yaratıcı (generative) ve katılımcı teknikler, kullanıcıları bilgi ve deneyimleriyle tasarım sürecine katmaktadır. Bu tür tekniklerle katılımcılar tasarlanmış ürünlerin test edicisi olmaktan çıkıp, ilk aşamalarından itibaren bilgi ve deneyimleriyle tasarım sürecini yönlendiri...
İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31)
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...
Çocuklar için Programlama Eğitimi: Code Notes Kodlama Platformu
Sabuncuoğlu, Alpay; Erkaya, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çocukların programlama eğitiminde kullanılan kodlama platformları, modülerlik, fiyat ve sınıf içindeki etkileşime katkı açısından çeşitlilik göstermektedir. Geliştirdiğimiz kodlama platformu “Code Notes” hem ucuz hem de modüler bir eğitim aracı olmasıyla düşük maliyetli eğitim ortamları için potansiyel bir çözüm olarak sunulmuştur. Geliştirdiğimiz bu aracı gönüllü projemizde 12-13 yaş aralığındaki çocuklarla denediğimizde, fiyatı yüksek olan modüler platformlarda (örneğin Lego Mindstorms) sunulan deneyime b...
Citation Formats
S. Bulut, “Euler Bağıntısının Öğretiminde 5E Öğrenme Döngüsünün Kullanıldığı Ders İşlenişin Geliştirilmesi Eylem Araştırması,” presented at the 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi(2019), Trabzon, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80274.