EULER FORMÜLÜ ÖĞRETİMİNDE 5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNE DAYALI DERSLERİN PAYDAŞLARININ DENEYİMLERİ

2019-09-01
Boz Yaman, Burçak
Bulut, Safure
5E öğrenme döngüsünün kullanıldığı ders işlenişlerinin olumlu çıktıları uzun yıllardır bilinen bir durumdur. Buna rağmen öğretmenlerin bu ders işlenişlerini çok sık tercih etmemelerinin ardında yatan sebeplerden bir tanesi 5E öğrenme döngüsünü bilmiyor olmalarıdır. Bu nedenle araştırmacıların örnek ders planları ve bu planların işleyişleri üzerine incelemeler yapmaları gerekliliği doğmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada örnek bir 5E öğrenme döngüsü planlanmış, uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı 5E öğrenme döngüsü ve origamiyi temel alarak hazırlanan bir matematik dersinin paydaşlarının derse dair düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 11. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen 6 ders saati işleniş, matematik öğretmeni, 5 öğrenci ve araştırmacılarının perspektiflerinden incelenmiştir. Dersin öncesi ve sonrasında görüşme yapılan öğrenciler origaminin geometri sınav sorularında çok karşılaştıkları bir konu olduğunu, işlenen dersin oldukça zevkli, keşfetmeye yönelten ve paylaşımda bulunmalarını gerektiren bir içerikte ders olduğunu belirtmişlerdir. Görüşme yapılan matematik öğretmeni tüm süreci derste gözlemlemiş ve yine işlenen dersin geometri sınav sorularında karşılaşılabilecek içerikte konuya sahip olduğunu ve matematiğin günlük yaşamda ne işe yaradığını anlatabilecek şekilde tasarlandığını söylemiştir. Ancak kendisinin bu tarz bir ders işlemesinin mümkün olmadığını, katlamaya dair bilgisinin olmaması ve zaman sınırlılıklarını gerekçe göstererek dile getirmiştir. Araştırmacılar ise sınıf yönetimi ve 5E öğrenme döngüsü basamaklarının uygulanışlarına dair düzenlemeler yapılması gerekliliğini vurgulamışlardır
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Euler Bağıntısının Öğretiminde 5E Öğrenme Döngüsünün Kullanıldığı Ders İşlenişin Geliştirilmesi Eylem Araştırması
Bulut, Safure (null; 2016-09-30)
2004/2009 yılı ilköğretim matematik dersi ve ortaöğretim geometri dersi öğretim programlarında origaminin derslerde kullanımına yönelik örnek işlenişlere ve origaminin kullanımının faydalarına yönelik açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca, 5E öğrenme döngüsü yaklaşımının ders işlenişlerinde kullanılması istenmiştir. Matematik konularının işlenişlerinde hem 5E öğrenme döngüsünün hem de origaminin kullanıldığı bilimsel çalışmalar incelenen çalışmalar her iki yaklaşımın öğrencilere ol...
LCD KODLAR CIS KODLAR VE YAN-KANAL ATAKLAR
Özbudak, Ferruh; Tekin, Eda(2015-12-31)
Kodlar, özellikle matematiksel altyapılarının zenginliği açısından doğrusal olanlar, dijital iletişimde merkezi bir rol oynar. Son zamanlarda kodların, hassas cihazlar tarafından, özellikle yan-kanal ataklarına (side-channel attacks (SCA)) ya da müdahalesiz arıza ataklarına karşı işlenmiş bilgi güvenliğini geliştirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. LCD kodlar ve CIS kodlar bu ataklara karşı yazılan algoritmalarda kullanılmaktadır.
Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31)
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...
Görsel Öge Tanıma Modellerinin Eksik Gözetimli Öğrenimi
Cinbiş, Ramazan Gökberk; İkizler Cinbiş, Nazlı(2020-06-01)
Derin öğrenme tabanlı modellerdeki gelişmeleri takiben, yapay zeka çatısı altındaki pek çok araştırma alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu alanlar içerisinde en hızlı gelişim gösteren alanlardan biri bilgisayarlı görü olmuştur. Derin öğrenme öncesi dönemle kıyasladığımızda, görüntü sınıflandırma, nesne tanıma, nesne tespiti, sahne tanıma, görüntü segmentasyonu, görüntü özetleme ve diğer pek çok bilgisayarlı görü probleminde çok büyük gelişmeler sağlandığı göze çarpmaktadır. Derin öğrenme dönemi...
DÜNYA VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ AKADEMİK PERFORMANSLARININ GENEL BAŞARI KRİTERLERİNE GÖRE VE ALANLAR ÖZELİNDE İNCELENMESİ
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz; Barış, Buket Tuba; Akkaya, Ayşen; Akbulut, Ural; Ömrüuzun, Fatih; Koçak, Murat; Alaşehir, Oğuzhan(2017-12-31)
Yükseköğretim kurumlarında üretkenlik ve kalite ölçümü son yıllarda değerlendirmede objektif kriterlerin giderek önem kazanmaya başladığı bir araştırma olarak gelişmektedir. Akademik performansa dayalı sıralama sistemleri günümüzde kurumların kendi öz değerlendirmelerini gerçekleştirmelerine duyulan ihtiyaç doğrultusunda, hem diğer kurumlarla kıyaslamalı olarak hem de zaman planları çerçevesinde stratejik planlarını etkileyen veriler sağlayabilmektedir. Nesnel ve ölçülebilir kriterlere dayanan sıralama sist...
Citation Formats
B. Boz Yaman and S. Bulut, “EULER FORMÜLÜ ÖĞRETİMİNDE 5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNE DAYALI DERSLERİN PAYDAŞLARININ DENEYİMLERİ,” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 836–852, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84484.