TS 825 standardı: güncellemeler üzerine kritik bir değerlendirme

2019-04-17
Bayer, Özgür
Özkalender, Sadettin
Bina enerji performansının en baskın parametresi, bina kabuğunun binanın bulunduğu iklim şartlarına göre göstereceği ısıl davranışa bağlı ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacıdır. Bu sebeple, ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacını belirlerken, bina kabuğunun ısıl davranışa bağlı olarak yapılacak analizlere göre tasarlanması önem arz etmektedir. Ülkemizde bina kabuğu detayının belirlendiğive zorunlu olarak uygulanan TS 825 Standardı ile binaların ısıtma enerjisi ihtiyacının sınırlandırılması öngörülmüştür. Ancak, bu standardın, ısıtma gereksinimine yönelik olarak düzenlendiği için, soğutma yükünün yüksek olduğu binalarda ne kadar sağlıklı sonuçlar verdiği belirsizdir. Ayrıca ilgili standart; iklim ve konfor şartlarının değiştiği ve teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni nesil malzemelerin de kullanımda olduğu düşünüldüğünde günümüzde güncel olmaktan uzaktır.Bu çalışmada, TS 825 standardının eksik yönleri ve yenilenmesi halinde eklenmesi ve iyileştirme yapılması gereken noktalar teknik olarak değerlendirilmişt
14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ,(2019)

Suggestions

Doğal veya Zorlanmış Taşınım ile Soğutulan Düz Panel Ekran Uygulamalarında Tasarım Kriterlerinin Deneysel ve Sayısal Modellemesi ve Optimizasyonu
Bayer, Özgür(2015-12-31)
Düz panel ekranlar, elektrik ile kutuplaşabilen kimyasal bileşenlerin, içlerinden geçirilen ışığı kırma özelliklerinden faydalanarak yarı geçirgen yüzeylerde görüntü oluşturmakta kullanılan aygıtlardır. Çalışma prensipleri gereği, kullandıkları ışık kaynakları oldukça fazla ısı üretimine sebep olmaktadır. Bu yüzden ısınmaya sebep olan fenomenlerin analitik olarak incelenmesi ve soğutma hedeflerine bağlı olarak bir çok farklı ölçekteki ekran için uygulanabilir parametrik bir soğutma modellemesi geliştirilme...
Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Öztürk, Hande Işık; Güler, Murat(2018-12-31)
Bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için performans deneylerinin gerekliliği uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bütün bitümlü sıcak karışım üreticileri, yetkililer ve araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında ODTU ulaştırma laboratuvarında önemli bir eksiklik olan performans deney altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Laboratuvar şartlarında gerçekleştirilen bu performans deneyleri kısaca: karışımın sıcak, ılık ve soğuk iklim şartlarındaki tekerlek izinde oturma ve çatlak ol...
Dış sıcaklık verisinin bina ısıtma enerji gereksinimine etkisinin ve TS 825 derece-gün bölge kümelendirmesinin geçerliliğinin incelenmesi
Altun, Murat; Akçamete Güngör, Aslı; Akgül, Çağla (2020-01-01)
Dış sıcaklık verisi, binaların enerji gereksinimi hesaplamasını etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Hacimsel ısıtma ağırlıklı enerji tüketiminin görüldüğü Türkiye’de, binaların ısı yalıtımı tasarımının yapılması ve ısıtma enerji ihtiyacının hesaplanması, TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardına göre yapılmaktadır. TS 825’te, iller, sahip oldukları iklimsel koşullara göre derece-gün bölgelerinde (DGB) kümelendirilmektedir. Bu DGB’leri birbirinden ayıran temel iklimsel parametre ise dış s...
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Citation Formats
Ö. Bayer and S. Özkalender, “TS 825 standardı: güncellemeler üzerine kritik bir değerlendirme,” presented at the 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ,(2019), İzmir, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80437.