İzmir Metropoliten Alanı ile Kent Bölge Arasındaki Ulaşım Davranışlarının Değişimi

2021-12-02
Şenbil, Metin
Yetişkul Şenbil, Emine
Özuysal, Mustafa
Sanayi devrimiyle birlikte artan kentsel nüfus, ulaşım sistemi üzerinde baskı oluşturup sistemin verimsizleşmesine, buna bağlı birçok problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu problemlere çözüm getirme noktasında “Sürdürülebilir Ulaşım” kavramı önem kazanmıştır. Bu kapsamda, ulaşımda sürdürülebilirliğe katkı sağlama adına “paylaşımlı hareketlilik”, “multimodal hareketlilik” ve “hizmet olarak hareketlilik” gibi birtakım yeni kavramlar gündeme gelmiştir. Son zamanlarda özellikle ulaşım sisteminin genel verimliliğini artırmaya potansiyel olduğu düşünülen “Hizmet olarak hareketlilik” (MaaS) konseptini, sürdürülebilir ulaşımla ilişkili ele alan çalışmaların literatürde yer edinmeye başladığı fakat kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışma; alanyazına bu çerçevede katkı sağlama adına MaaS konsepti hakkında bilgi vermekle birlikte konseptin “sürdürülebilir ulaşım” kavramı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu “bütünleştirici inceleme” (integrative review) yöntemiyle tespit ederek iki kavram arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaç ve yöntem kapsamında, literatürdeki veriler ışığında iki kavram ilişkilendirilmiştir ve sonuç olarak MaaS’ın, farklı indikatörler bağlamında ulaşımda sürdürülebilirliğe katkı sağladığı yönünde bulgular ortaya konmuştur.
8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu

Suggestions

İzmir Bölge Morfolojisinin Fraktal Analiz Yöntemiyle İrdelenmesi
Yetişkul Şenbil, Emine; Özdemir, Sıla (2022-05-08)
Ekonomik, teknolojik ve kültürel değişiklikler doğrultusunda geleneksel kent-kır sınırlarının ortadan kalktığı, kentselliğin ağ ve düğümler vasıtasıyla daha geniş ölçeklerde gerçekleştiği kabulleri ortaya çıkmıştır. Yerleşme sistemleri ve kent-bölgeler doğa bilimlerine bağlı sosyal bilimler epistemolojisi doğrultusunda kendini organize eden, açık sistemler olarak tanımlanmaktadır. Kaotik bir yapıya sahip, doğrusal olmayan ve Öklid geometrisine indirgenemeyen yerleşme örüntüsünün nasıl temsil edileceği liter...
İzmir Örneğiyle Bir Araştırma Projesinin Geliştirilmesi: Türkiye’de Değişen Yerleşme Örtüsünün Yorumlanması
Yetişkul Şenbil, Emine (null; 2019-12-15)
1980 sonrasından başlayarak küreselleşme, teknolojik ilerleme, ekonomik, sosyal ve demografik değişimle birlikte coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle Türkiye’de mekansal örüntü değişmiştir. Bu değişim sürecinde yerleşim sistemindeki temel ana-kent/ çevre, kentsel/ kırsal, kent-merkezi/ kent-çeperi gibi ikilemler giderek ortadan kalkmış ve insanların mekanla kurduğu ilişkiler farklılaşmıştır. Yerleşmeler artık sadece sınırları belirgin olan yapılar bütünü ile değil çeşitli ölçeklerdeki, yoğunlu...
İzmir İç Körfezde yaşanan fırtına taşkınlarının araştırılması ve taşkınların önlenmesi için bir öneri: Durgun Dalga Havuzu modeli
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Baykal, Cüneyt(2017-12-31)
Hızla gelişen kıyı kentleri plansız kentleşme ve geri kalan altyapıları ile özellikle doğal afetlere karşı daha kırılgan hale gelmektedirler. Bu kentler arasında yer alan İzmir, Ege Bölgesi’nin en önemli kenti konumundadır. Türkiye’de yaşayanlar arasında İzmir imgesi ile büyük ölçüde özdeşleşen Kordon, Alsancak ve Konak sahili boyunca uzanır. Doldurularak sürekli genişlemiş bir bölge olan Kordon, kıyı duvarları ile denizin yıkıcı etkisinden korunmaktadırlar. Ancak, son yıllarda Kordon civarında şiddetli fır...
Türkiye’de vergi ahlakının belirleyicileri
Kaynar Bilgin, Handan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-8)
Vergilerin zorunlu bir ödeme şekline dönüşmesi ile birlikte yükümlülerin vergiye karşı olan tepkileri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Yükümlülerin vergiye karşı davranışlarını belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri olan vergi ahlakı vergi psikolojisi alanında önemli bir yere sahiptir. Vergi ahlakı yükümlülerin vergiye bakışını etkileyen bir faktör olduğundan, vergi ahlakının belirleyicilerini tespit etmek oldukça önemlidir. Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olar...
İzmi̇r Kent Bölgesi̇nde İZBAN’ın Mahalle Nüfus Deği̇şi̇mi̇ne Etki̇si̇
Şenbi̇l, Metin; Yeti̇şkul, Emine; Gökçe, Buğra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
Bu çalışma banliyö raylı sistem yatırımının, nüfus değişikliğine etkilerini ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır. Buna dayalı olarak, bir kent bölgenin ana çekim noktalarını birbirine bağlayan hızlı ve güvenilir raylı sistemlerin, istasyonları civarında nüfus artışına neden olduğunu ileri sürmekteyiz. Bu doğrultuda, İzmir kent bölgesinde hızlı toplu taşıma erişimi sağlayan İZBAN banliyö sistemini örnek çalışma olarak kullandık. İZBAN’a doğrudan erişimi olan mahalleler ile diğer mahallelerdeki nüfus değişimin...
Citation Formats
M. Şenbil, E. Yetişkul Şenbil, and M. Özuysal, “İzmir Metropoliten Alanı ile Kent Bölge Arasındaki Ulaşım Davranışlarının Değişimi,” presented at the 8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://kbam.metu.edu.tr/kbam-yayinlari/.