Gölbaşı atık sahası yeraltısularının hidrojeokimyası: İlk bulgular

1997-01-01
Mogan ve Eymir Gölleri Özel Çevre Koruma Alanı 'nda yer alan Gölbaşı atık sahasındaki yeraltısularının hidrojeokimyasal araştırması yapılmış, akım yönünün Mogan Gölü'nden atık sahasına ve oradan da Eyntir Gölüf ne doğru olduğu belirlenerek atık sahasına göre memba ve mansap tarafları ortaya koyulmuştur, Seçilen inorganik Ca, K> Cl, SO, Fe, Cu, Cd, Pb, Mn, NO ve NN, iyon konsantrasyonlarının Gölbaşı atık sahasından kaynaklanan yeraltısularının tanımladığı gösterilmiştir. Atık sahası yeraltısuyu ve atık sahasından etkilenmemiş yeraltısularının iyon konsantrasyonları kullanılarak oluşturulan denklemler aracılığı ile Eymir Gölü*ne doğru akan yeraltısularına yaklaşık yüzdem 25-30 atık sahası suyu karıştığı belirlenmiştir
Agenda

Suggestions

Çanakkale Boğazı' nda biyolojik ve fiziko-kimyasal araştırmalar
Ünsal, Mustafa; Türkoğlu, Muhammet; Yenici, Elif(2002)
Bu rapor, "Çanakkale Boğazı'nda Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Araştırmalar" projesi çerçevesinde adı geçen boğazda sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, besin tuzları ($NO_3+NO_2, PO4_ ve SiO_3$), fıtoplankton hücre sayıları ve klorofil-a değerlerinin yer ve zamana göre değişimi ile ilgili sonuçları ve bu değerler arasındaki ilişkileri (korelasyonları) içermektedir. Bu proje, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun parasal katkısı, Orta Doğu Teknik Ünive...
Çanakkale Boğazı ve Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) alt ve üst besin tabakalarının dinamiği
Türkoğlu, Muhammet; Ünsal, Mustafa; Sever, Tuncay Murat; Kaya, Selahattin; Mavili, Süleyman; Yenici, Elif; Çoker, Tülin; İşmen, Ali(2004-01-01)
Bu çalışma Ocak 2002 ve Ocak 2004 döneminde Çanakkale Boğazında kısa zaman serili (10'ar günlük periyotta), Saros Körfezi'nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde mevsimsel periyotta yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilen fiziksel (Sıcaklık, tuzluluk ve diğer CTD ölçümleri) kimyasal (nutrient ve klorofil-a) ve biyolojik (fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton) değişkenlerin zamana istasyonlara ve derinliğe bağlı değişimlerin ekolojik ve biyo-istatistiksel yorumunu içermektedir.
Metal iyonların atık sahası kil örtüsündeki dağılım ve difüzyon katsayılarının araştırılması
Yazıcıgil, Hasan; Çamur, Mehmet Zeki(2000-10-15)
Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb ve Zn iyonlarının üç farklı sıkıştırma koşullarında Ankara kili malzemesinden hazırlanmış taban bariyerindeki kütle transferi sorpsiyon, etkin difuzyon ve mekanik dispersiyon prosesleri çerçevesinde deneysel olarak çalışılmış ve proseslerle ilgili katsayılar belirlenmiştir. Jeoteknik deneylere göre Ankara kili malzemesi likit limiti 73, plastik limiti 29 ve plastisite indeksi 44 olan yüksek plastisiteli inorganik killer sınıfına girmektedir. Kuvars, kalsit, feldspar...
Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu ...
Linyitle yakılan akışkan yataklı yakıcılarda azot oksit (NOx) emisyonlarının belirlenmesi
Değirmenci, Engin; Selçuk, Nevin; Oymak, Olcay; Organ, Levent(1998)
Bu çalışmada ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde kumlu olan 0.3 MW ısıl güçteki akışkan yataklı yakıcı üzerinde tipik bir Türk linyitini temsil eden kül, uçucu madde ve kükürt içeriği kaliteli kömürlere göre yüksek olan Beypazarı linyitinin yakılmasıyla ortaya çıkan NOX ve diğer baca gazlarının $(CO_2, CO, O_2 ve SO_2)$ emisyonları on-line ölçümlerle belirlenmiştir. NOx'in yakıcı boyunca dağılımının ve baca gazındaki emisyonunun fazla hava ve kireçtaşı katkısı ile değişimi incelenmiştir. Bulgular, NOx'in dah...
Citation Formats
F. Canpolat, M. Z. Çamur, and H. Yazıcıgil, “Gölbaşı atık sahası yeraltısularının hidrojeokimyası: İlk bulgular,” Agenda, pp. 47–51, 1997, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80726.