Tarihi Kentsel Peyzajlar ve Ulaşım İkileminin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Kapsamında Ele Alınması Antalya Kaleiçi Örneği

2015-12-08
Tarihi kentler geçmiş dönemlerin fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik koşullarının bugün yaşayan yan-sımalarıdır. Bu alanlar kendilerine yüklenen farklı işlevler ve değişen yaşam şekilleriyle birlikte artan yolculuk talebiyle karşı karşıya kalmışlardır. Hâlbuki bu alanlar bugünkü trafik ve ulaşım koşullarına uygun değildirler çünkü bu kentler ulaşım ve trafik altyapısı dâhil olmak üzere birçok açıdan bugünün ihtiyaçlarına cevap verebi-lecek altyapıya sahip değildirler. Ayrıca bu kentlerde bugün yaşamın devam etmesi de trafik ve ulaşım sorunu-nu önemli bir hale getirmiştir. Anadolu’da birçok tarihi kent merkezi gibi Antalya Kaleiçi’de geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahip-liği yapmıştır. Bugün baskın olarak izlenen Osmanlı dönemi kent dokusu ve bu dokuyu oluşturan farklı somut ve soyut bileşenleriyle birlikte bu alan yerel ve yabancı turistler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca işlevler-le birlikte yaşam şekillerinin de değişmesiyle motorlu araç kullanımı ve bunun özgün doku üzerindeki etkisi günden güne artmış; farklı dönemlerin aynı anda gözlemlenebildiği bu sokaklarda yürümek, tarihi ve kültürel birikimi hissetmek ve bunu yerinde keşfetmek neredeyse imkânsız hale gelmiştir.Bu yüzden, bu bildiride günümüz motorlu araç trafiğinin Antalya Kaleiçi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu incelemeler kullanıcılarla yapılan anketler ve farklı zamanlarda yapılan arazi incelemeleriyle desteklenmiştir. Ayrıca, planlama ve koruma literatürü çerçevesinde; uluslararası bildirgeler, farklı kentlerde uygulanmış projeler ve tüzükler incele-nerek, ‘’tarihi kentsel peyzajlarda sürdürülebilir kentsel hareketlilik’’ için temel strateji ve ilkeler tartışılmıştır. Bu stratejiler ve ilkelerin odağında, var olan kültürel değerleri korurken ve ön plana çıkarırken mevcut hareketlilik problemlerini sürdürülebilir kentsel hareketlilik stratejileriyle çözme anlayışı yer almaktadır
ROTRASA 2015: Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi, 7 - 08 Aralık 2015

Suggestions

Kentsel Korumada Detaylandırılmış Koruma Potansiyel Matrisinin Kullanılabilirliği
Erdoğan, Aygün; Özkök, Mete Korhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
Türkiye’de özellikle 1950’ler sonrasında tarihi kent merkezlerinde meydana gelen mekânsal ve işlevsel değişiklikler; fiziksel, sosyal ve ekonomik birçok ortak soruna yol açmıştır. Konuyla ilgili çalışmaların yetersizliği ve bu sorunları çözümleyecek ayrı bir planlama dilinin geliştirilememesi, koruma uygulamalarının kısıtlı kalmasına neden olmaktadır. Günümüzde tarihi ticaret merkezlerinde yapılan ve genellikle fiziksel dokunun yenilenmesini amaçlayan koruma çalışmaları, ekonomik ve sosyal dokuda büyük ölçü...
Tarihi Dokuda Yarışma Yoluyla Üretilmiş Modern Mimarlık Ürünleri: Hükümet Konakları Örneği (1965-1985)
Bülbül Bahtiyar, Tuba; Yaldız, Esra (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Tarihsel süreç içerisinde bir uygarlığın, bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan yerleşmeler ve yapılar tarihi çevreleri oluşturmaktadır. Bu alanlarda mevcut kimliği oluşturan yapıların korunması ve süreç içerisinde kentsel bütünlüğün devamlılığının sağlanması, yeni eklenen mimari katmanlar ile birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 20. yüzyılda özellikle kent merkezlerinde tarihi dokuda birçok yeni yapı inşa edilmiştir. Bu yapılardan yarışma yolu ile inşa edilen kamu yapıları, bulundukla...
Kentsel Hafızanın Sürdürülebilirliği Bir Mimarlık Stüdyosu Deneyimi
Basa, İnci (2015-06-01)
Başkalaşmak adına herşeyin paradoksal biçimde aynılaştığı günümüz kentlerinde, kentlilik bilincinin/kimliğinin oluşması ve korunması bir sorunsal olarak ortaya çıkmaktadır. Kent, sadece hızlı dönüşüm süreçlerini sindirememekten değil, kentlinin mekansal pratiklerinin değişmesine bağlı olarak da, hafızasını koruyamamaktadır. Kentsel hafıza geri kazanılamaz şekilde aşınmaktadır. Zihinlerdeki imtiyazlı konumlarına bağlı olarak, kültürel ve tarihi olanın sürdürülebilirliği kentsel gündemde yer alabilirken, bu k...
Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Antalya Kaleiçi Ve Çevresi
Dayar, Evren (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-30)
Tanzimat Dönemi’nin arifesinde Antalya, surlarla kuşatılmış geleneksel bir Osmanlı kentiydi. Kentin ana yerleşim alanı, iki iç surla birbirinden ayrılan ve üç ayrı bölümden oluşan Kaleiçi idi. Tek bir dış kapı vasıtasıyla karaya açılan Kaleiçi, dış ve iç kapılardan merkeze uzanan büyük caddeler, merkezden ya da büyük caddelerden mahallelere açılan daha küçük caddeler tarafından bölünmüştü. Kaleiçi sokakları gayr-i muntazam ve kaldırımsız, evleri ise çoğunlukla ahşaptı. Surların haricinde kentin çarşısı, var...
Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi
Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
Bu araştırma önerisi, özellikle kent mekanları ve kent peyzajı özeline odaklanarak, Bizans dönemi Konstantinopolis’in arkeolojık kalıntıları ve günümüze kadar gelebilmiş anıtları ile özgün antik yazılı kaynakları dijital teknolojiler yardımı ile birleştirmeyi hedefler. Öneri, 5. yüzyılda hazırlanan Notitia Urbis Constantinopolitanae isimli kentsel envanter listesini baz alarak, Bizans İstanbul’unun tarihsel kent dokusunu oluşturan yol ağının ve üzerindeki yapıların saptanması, tanımlanması, araştırılması ve...
Citation Formats
A. Uluç and A. G. Bilgin Altınöz, “Tarihi Kentsel Peyzajlar ve Ulaşım İkileminin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Kapsamında Ele Alınması Antalya Kaleiçi Örneği,” Ankara, Türkiye, 2015, p. 224, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://rotrasa.org/s/2267/i/rotrasa_bildiri_kitab%C4%B1_1.8.16.pdf.