Edirne II Bayezid Vakfı nın Mali Tarihi 1597 1640

2012-03-01
Bayezid’ın Edirne’de kurduğu vakıf, bir cami, imaret ve bir dârü’ş-şifâdan oluşmaktadır. Gelirlerinin büyük kısmını kırsal kaynaklardan elde eden bu vakıf bölgesel ekonomiyi etkilemekte ve desteklemektedir. Bu çalışma vakfın muhasebe defterlerini analiz ederek kurumun 17. yüzyılın ilk yarısında mali tarihini incelemektedir. Tarımsal gelirlerde hafif, kentsel gelirlerinde ise ciddi düşüşe rağmen vakıf fiili işleyişini kesintiye uğratan bir mali kriz döneminden geçmemiştir. Vakfın mali durumu, tarımsal koşulların da istikrarlı olduğunu ima etmektedir.
A.Ü. Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi (GAMER)

Suggestions

Edirne Muradiyye Vakfı'nın mali yapısı ve gelişimi
Orbay, Kayhan (2014-03-01)
Bu çalışma Balkanların en büyük vakıflarından biri olan Edirne’de kurulu Muradiye Vakfı’nın XVII. yüzyılın ilk yarısındaki mali tarihini incelemektedir. Bazı yıllarda, çoğunlukla yerel doğal afetler nedeniyle vakıf köylerindeki hasat düşük ve hububat fiyatları yüksektir. Ancak vakıf düzenli işleyişini aksatacak ve hayır hizmetlerini kesintiye uğratacak bir mali kriz döneminden geçmemiştir. Bir yıldan daha uzun sürebilen kısa dönemli mali sıkıntılar kötü hasattan, daha da kısa süreli sıkıntılar ise kırsal ge...
Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri ve Kamusal Mekan
Basa, İnci (2017-01-01)
Bu yazı Avrupa’nın en canlı kültürel kamusal mekânlarından biri olarak kabul edilen tarihi ve çağdaş kentsel dokuların buluştuğu Viyana Müzeler Avlusu’na odaklanmaktadır. Yazıda, Henri Lefebvre’in felsefi bağlamda irdelediği mekân ve beden iç içeliği kuramsal bir çerçeve olarak benimsenmekte ve odaklanılan Viyana Müzeler Avlusu bu önermenin doğruluğunu anlamaya yönelik bir zemin oluşturmaktadır. Kamusal mekân ve kamusal beden iç içeliği hem avlunun tarihsel ve tektonik çok katmanlılığı hem de kentsel kültür...
Şehabeddin Paşa’nın Filibe’deki Vakfına Ait Kaynaklar: Muhasebe Defterleri
Orbay, Kayhan (2019-07-01)
Şehabeddin Paşa Vakfı Filibe’de kurulu, kırsal ve kentsel gelirlerinin çeşitliliği ile güçlü bir bütçeye sahip, Balkanlar’daki büyük vakıfların birisidir. Vakfın hem Filibe’de hem de Filibe dışındaki kazalarda köyleri ve dükkanlar, hamamlar ve bedesten gibi kentsel mülkleri vardır. Yaygın vakıf binaları ile Filibe’ye ve diğer bazı kazalara da hayır hizmetleri götürmekte ve istihdam sağlamaktadır. Muhasebe defterleri Şehabeddin Paşa Vakfı’nın akārât-ı mevkūfe ve müessesât-ı hayriyesi ile büyük vakıfların nas...
Ankara"nın Kamusal Yüzleri: Başkent Üzerine Mekan-Politik Tezler,
Sargın, Güven Arif (İletişim Yayınevi, 2002-11-01)
Ankara´nın `başkent` kimliğini ve ondan öte Cumhuriyet´i, ulus-devleti simgeleyen üç meydanı: Kızılay-Ulus-Sıhhıye... 1950´lere dek, Cumhuriyet´in kamusal mekânları idi bu meydanlar... Sonra, gitgide, bir yandan trafik kavşağına dönüştürülerek depolitize edildiler, bir yandan da `öngörülmemiş`, ya da `istenmeyen` bir çoğulculuğa alan açtılar. Ve Ankara´nın, kalabalıklara evsahipliği yapan bir başka kamusal mekânı: Yüksel Caddesi yaya bölgesi... Kentsel gündelik hayatın asli bir unsuru olan, kamusal bir mekâ...
The Residential architecture of ankara during the 1920s: the housing types in the settlement zones of the new capital city
Avcı Hosanlı, Deniz; Altan, Tomris Elvan (2018-12-01)
The focus of this paper is the residential architecture of the capital city Ankara during the 1920s, which is investigated as part of the development of the city after the foundation of the Turkish Republic. It initially defines the main settlement zones of contemporary Ankara that transformed and were formed in relation with the contemporary development plans implemented to direct the urban growth. The construction of new single houses and apartments as the main housing types of the period in the defined s...
Citation Formats
K. Orbay, “Edirne II Bayezid Vakfı nın Mali Tarihi 1597 1640,” A.Ü. Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi (GAMER), pp. 113–141, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81655.