Edirne Muradiyye Vakfı'nın mali yapısı ve gelişimi

2014-03-01
Bu çalışma Balkanların en büyük vakıflarından biri olan Edirne’de kurulu Muradiye Vakfı’nın XVII. yüzyılın ilk yarısındaki mali tarihini incelemektedir. Bazı yıllarda, çoğunlukla yerel doğal afetler nedeniyle vakıf köylerindeki hasat düşük ve hububat fiyatları yüksektir. Ancak vakıf düzenli işleyişini aksatacak ve hayır hizmetlerini kesintiye uğratacak bir mali kriz döneminden geçmemiştir. Bir yıldan daha uzun sürebilen kısa dönemli mali sıkıntılar kötü hasattan, daha da kısa süreli sıkıntılar ise kırsal gelirlerin toplanması ile düzenli harcamalar arasındaki zamansal fark yüzünden oluşan nakit akımı düzensizliğinden kaynaklanmaktadır. Mali zorlukların aşılması ve nakit akımının düzenlenmesi peşin iltizam bedeli tahsili, veresiye satınalım, borçlanma ve maaş ve aylık ödemelerinin ertelenmesi suretiyle sağlanmaktadır.
Belleten

Suggestions

Şehabeddin Paşa’nın Filibe’deki Vakfına Ait Kaynaklar: Muhasebe Defterleri
Orbay, Kayhan (2019-07-01)
Şehabeddin Paşa Vakfı Filibe’de kurulu, kırsal ve kentsel gelirlerinin çeşitliliği ile güçlü bir bütçeye sahip, Balkanlar’daki büyük vakıfların birisidir. Vakfın hem Filibe’de hem de Filibe dışındaki kazalarda köyleri ve dükkanlar, hamamlar ve bedesten gibi kentsel mülkleri vardır. Yaygın vakıf binaları ile Filibe’ye ve diğer bazı kazalara da hayır hizmetleri götürmekte ve istihdam sağlamaktadır. Muhasebe defterleri Şehabeddin Paşa Vakfı’nın akārât-ı mevkūfe ve müessesât-ı hayriyesi ile büyük vakıfların nas...
Edirne II Bayezid Vakfı nın Mali Tarihi 1597 1640
Orbay, Kayhan (2012-03-01)
Bayezid’ın Edirne’de kurduğu vakıf, bir cami, imaret ve bir dârü’ş-şifâdan oluşmaktadır. Gelirlerinin büyük kısmını kırsal kaynaklardan elde eden bu vakıf bölgesel ekonomiyi etkilemekte ve desteklemektedir. Bu çalışma vakfın muhasebe defterlerini analiz ederek kurumun 17. yüzyılın ilk yarısında mali tarihini incelemektedir. Tarımsal gelirlerde hafif, kentsel gelirlerinde ise ciddi düşüşe rağmen vakıf fiili işleyişini kesintiye uğratan bir mali kriz döneminden geçmemiştir. Vakfın mali durumu, tarımsal koşull...
Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet, Toprak ve Kayıt Pratikleri: 1670-1671 Edirne Tahriri Bize Ne Anlatır?
Karagedikli, Gürer (2019-12-01)
Bu makale, post-klasik dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak ve toprak kayıt meselesine eğilmektedir. Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda geçirdiği dönüşümü anlamada önemli bilgiler sunan 1670-1671 tarihli bir Edirne tahrir defteri yoluyla, Osmanlı idari ve mali kayıt pratikleri hakkında mevcut bilgi birikimimize katkı yapmayı hedeflemektedir. İlaveten, bu tahriri hem klasik dönemde hem de 17. yüzyılda hazırlanan tahrir deflerleriyle mukayese ederek, mali kayıtların değişen doğası ile ilgili yeni sorular sorm...
Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri ve Kamusal Mekan
Basa, İnci (2017-01-01)
Bu yazı Avrupa’nın en canlı kültürel kamusal mekânlarından biri olarak kabul edilen tarihi ve çağdaş kentsel dokuların buluştuğu Viyana Müzeler Avlusu’na odaklanmaktadır. Yazıda, Henri Lefebvre’in felsefi bağlamda irdelediği mekân ve beden iç içeliği kuramsal bir çerçeve olarak benimsenmekte ve odaklanılan Viyana Müzeler Avlusu bu önermenin doğruluğunu anlamaya yönelik bir zemin oluşturmaktadır. Kamusal mekân ve kamusal beden iç içeliği hem avlunun tarihsel ve tektonik çok katmanlılığı hem de kentsel kültür...
Osmanlı İdaresinde Özerk Belgrad. 1830-1867
Aytekin, Erden Attila(2014-12-31)
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki kentleri arasında en önemlilerinden biri Belgrad’dır. Belgrad Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir liman kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda askeri-stratejik açıdan kritik bir kaleydi. Kent aslında bugün de önemli bir siyasi, ekonomik ve coğrafi merkezdir. Bunlara rağmen Osmanlı Belgradı üzerine yapılan çalışmalar hem sayı hem kapsam açısından son derece yetersizdir. Burada önerilen proje, özerklik dönemindeki, yani 1830’dan 1867’e kadar, Belgrad kentinin toplumsa...
Citation Formats
K. Orbay, “Edirne Muradiyye Vakfı’nın mali yapısı ve gelişimi,” Belleten, pp. 983–1031, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88150.