Testte Çevresel Değişikliklerin Denetiminde Olay-Yönlendirmeli İzleme Yaklaşımı

2019-09-25
Özet. Bu çalışmada, çevresel değişikliklerin yazılım testi esnasında nasıl denet-lenebileceğini ve sistem kaynakları üzerindeki etkilerinin test kodunda nasıl teyit edilebileceğini araştırdık. Bu çalışma, popüler test çerçevelerini Microsoft Win-dows işletim sisteminin alt sistemi olan "Windows için Olay İzleme/Event-Tra-cing for Windows (ETW)“ ile birleştiren yeni bir çözüm sunmaktadır. "İzlenen Test Uzantısı/Traced Test Extension" adlı MSTest2 gibi popüler test çerçevele-riyle çalışan bir uzantı geliştirdik. Bu uzantı, işletim sisteminin test sırasındaki uygulamalar tarafından üretilen olayları dinler ve test edenin, test hedefleriyle ilgili çevresel değişiklikleri kontrol etmesi için teyit mekanizması sağlar. Uzantı, öngörülen bellek ayırma veya dosyaya, kayıt defterine veya ağa erişim gibi, işle-tim sistemi tarafından üretilen olayların miktarını ya da belirli özelliklerinin top-lam değerini teyit etmesini sağlar. Test eden tarafından bu uzantı ile sağlanan arayüzleri kullanarak teste özel teyit kuralları da geliştirebilir. Sonuçlarımız ve vaka çalışmamız ETW ile uygulanan yöntem arasındaki işbirliğinin umut verici sonuçlarını göstermiştir. Sonuçlar ayrıca testte ETW kullanımının potansiyelini ortaya koymuştur

Suggestions

Android uygulamalar için yazılım kalite yönetimi
Şimşek, Merve Vildan; Betin Can, Aysu; Can, Barbaros (2016-10-24)
Özet. Günümüzde akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum mobil uygulama sayısının önemli ölçüde artışını da beraberinde getirmektedir. Bu sistemlerin popülerliğini yakın gelecekte de arttırmaya devam edeceği tahmin edildiğinden, mobil uygulamaların kalitesi oldukça fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Android uygulamaları için yazılım kalite modeli oluşturulmasıdır. Mobil pazardaki yaygınlıklarından dolayı Android İşletim Sistemi için geliştirilmiş uygulama...
Orta sınıflarda yeme-içme (gıda) tüketimi ve beğenisi: Ankara örneği
Karademir Hazır, Irmak; Yalvaç, Simay(2016-12-31)
Günümüzde; bireylerin farklı alanlardaki tüketim aktivitelerinin, günlük yaşam pratiklerinde daha belirgin bir rol oynamaya başladığı düşünülmektedir (Bocock, 1993; Smart, 2010). Öyle ki, tüketim pratiklerindeki dinamikler; bireylerin kimlik, sosyal statü ve sınıf gibi önemli kavramların inşasında etkin hale gelmiştir (Bourdieu,1984; Sassatelli,2007). Bu proje, daha spesifik olarak, gıda tüketimine odaklanmaktadır. Temel hedeflerden biri Türkiye’de orta sınıfın farklı gıda tüketimi pratiklerinin, sınıf kült...
Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi
Çetin, Sıdıka ; Kahya, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Köy Enstitüleri; temelde Erken Cumhuriyet Dönemi’nin teknik ve ekonomik yetersizliklerle dolu koşulları içinde, köylerde eğitim ve öğretim işlerini görecek ve sağlık, tarım gibi konularda köylüye öncülük edecek, kendisi de köylü olan öğretmenler yetiştirme amacıyla kurulmuş özgün eğitim kurumlarıdır. Toplam nüfusun % 83,4’ünün kırsal bölgelerde yaşadığı ve bunların büyük bir çoğunluğunun da eğitimden yoksun olduğu ülkemiz koşullarında Köy Enstitüleri, dönemin eğitim faaliyetleri içinde ayrıcalıklı bir konum...
Bilirkişi Heyeti Raporu
Şener Pedgley, Bahar; Korkut, Fatma (2021-01-01)
Davalı idare tarafından Öğr. Gör. kadrosu içinyapılanyazılı sınavda davacıyatakdir edilen puanın doğru takdir edilip edilmediğinin değerlendirilmesi, hatalı takdir edildiyse davacının puanının yeniden hesaplanması, davacı ve davalı idare savunmalarının da dikkate alınarak rapor hazırlanması.
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri
Boz Yaman, Burçak; Bulut, Safure (2017-07-01)
Bu araştırmada 5-8. sınıflar matematik öğretmenlerinin tahmin becerisi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Farklı ilköğretim matematik dersi öğretim programlarında çeşitli deneyimlere sahip yedi öğretmen ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tahmin tanımı, tahmin becerisinin çeşitleri, tahmin becerisi için kullanılan stratejiler, sınıf içi/dışı uygulamalar, tahmin öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve t...
Citation Formats
A. Betin Can, “Testte Çevresel Değişikliklerin Denetiminde Olay-Yönlendirmeli İzleme Yaklaşımı,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82024.