Sosyal/Girisimci Mesleki Alanlara Ilgilerin Ölçümünde Karmasıklık Düzeylerinin Entegrasyonu: Insanlarla Etkilesim ve Sözel Veri Isleme Karmasıklık Düzeylerine Ilgi Ölçeklerinin Ögrenci ve Çalısan Örneklemlerinde Incelenmesi

2020-07-01
Arastırmanın amacı Hollandın RIASEC meslek alanları kuramı temelinde Sosyal ve Girisimci alanlar içerisinde degerlendirilen mesleklere yönelik ilgileri ayırt ederek ölçebilmek amacıyla bu alanlardaki görevlerin karmasıklık düzeylerini entegre eden bir ölçek gelistirilmesi ve ögrenci ve çalısan örneklemlerinde geçerliginin sınanmasıdır. Bu kapsamda, projenin birinci amacı olarak Sözel Veri Isleme Karmasıklık Düzeylerine Ilgi (SVIKDI) ölçegi gelistirilmistir. Bu ölçegin gelistirilmesinde, Meslekler Sözlügüne göre sosyal ve girisimci mesleklerin veri (data) ile etkilesim boyutunda ne kadar farklılastıgına bakılmıstır. Mesleki Bilgi Agı çevrimiçi veritabanından farklı karmasıklık düzeyine ait meslekleri tanımlayan görevler elde edilmis, sosyal ve girisimci mesleklerinde çalısanlar mülakatlar da yapılmıstır. Ortaya çıkan görevlerin kolaydan zora dogru sıralanmasıyla elde edilen ölçegin dört farklı örneklemde yapı ve ölçütbagıntılı geçerligi sınanmıstır. Projenin ikinci temel amacı daha önce gelistirilmis olan Insanlarla Etkilesim Karmasıklık Düzeylerine Ilgi (IEKDI) ölçeginin de geçerliginin bu örneklemlerde sınanmasıdır. Projenin üçüncü amacı, mesleki ilgi yazınında ele alınan degiskenlerin arasındaki iliskileri alanyazın dogrultusunda test eden bir modeli sınamaktır. Çalısma hipotezleri lisans ögrenci (N = 401 ve 286), lisansüstü ögrenci (N = 83), Türkiyede çalısan yetiskin (N = 188 ve 139) ve ABDde çalısan yetiskin (N = 186 ve 149) örneklemlerinde sınanmıstır. Bulgular SVIKDI ve IEKDI ölçeklerinin yapı geçerligini ve mesleki ölçütleri yordamada geleneksel ilgi ölçümlerinin üzerinde artan geçerligi oldugunu desteklemistir. Sözel veri isleme karmasıklıgına ilgilerin daha çok alan doyumu, duygusal mesleki baglılık, analiz, sentez, yaratma gibi orta/yüksek karmasıklıgı olan aktivitelere ilgi duyma ve sözel islerin agırlıklı oldugu durumlarda daha yüksek performans algısına sahip olma ölçütlerini yordadıgı, insanlarla etkilesim karmasıklıgına ilgilerinse daha çok duygusal tükenmislik, isten çekilme, isi bırakma niyeti ve insanlarla yogun etkilesim gerektiren durumlarda performans algılarını yordadıgı bulunmustur. Ayrıca, ölçek maddelerinin Türkiye ve ABD örneklemlerinde degismezligi gösterilmistir. SVIKDI puanlarının mesleki özyeterlik ve mesleki ölçütler arasında Türkiye örnekleminde tam aracı degisken, ABD örnekleminde kısmi aracı degisken oldugu gözlenmistir. Bulgular genel olarak geleneksel mesleki ilgi ve yeterlik ölçümlerinin FTMM alanlarında oldugu gibi sosyal ve girisimci alanlarda de ölçütleri yordamada yetersiz kaldıgına, mesleki karmasıklık düzeylerinin ölçüm ve yönlendirmelere dahil edilmesi geregine isaret etmektedir. Arastırmanın bulguları detaylıca tartısılmıs, bulguların dogurgularına, çalısmanın kısıtlılıklarına ve gelecek arastırmalar için önerilere yer verilmistir.

Suggestions

Sosyal Destek Davranışları Ölçeğinin uyarlama güvenilirlik ve geçerlilik çalışması
Ruth Yasemin, Erol; Bozo Özen, Özlem (2012-01-01)
Son bir ay içinde alınan sosyal destek düzeyini ölçen Sosyal Destek Davranışları Ölçeğini (SDDÖ) Türkçeye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğini test etmektir. Ölçek, yol gösterme, duygusal destek ve somut yardım olmak üzere üç alanda alınan sosyal desteği ölçmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin farklı sınıf ve bölümlerinden 317 öğrenci oluşturmuştur. Geçerlilik için katılımcılardan SDDÖ’nün yanı sıra, depresyon ve algılanan sosyal destek ...
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
An application of exclusion theory to world politics: core-periphery relations in Middle East history
Oğultarhan, Adem; Yalvaç, Faruk; Department of International Relations (2021-1-4)
The central claim of the thesis is that when world political relations are assessed from a systems perspective, the main template of relations can be established along core-periphery dichotomy, instead of a state-centric approach. From this perspective, the underlying relationship in world politics is the one between the core and the periphery and this relationship is characterized by the dynamics of exclusion vs. inclusion. Exclusion and inclusion concepts are derived from Niklas Luhmann’s system theory, a...
Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar Çelişik duygulu cinsiyetçilik yaş eğitim ve gelir düzeyinin etkileri
Sakallı, Nuray (2003-01-01)
Bu çalışmanın amacı, evlilikte kadına yönelik sözel, fiziksel şiddete ve şiddet sonucu ayrılmaya ilişkin tutumlar ile Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin alt faktörleri olan düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrenci ve öğrenci olmayan katılımcılara Glick ve Fiske (1996) tarafından geliştirilmiş Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanmış formu ve Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete ilişkin Tutumlar Ölçeği uygulanmıştır...
Beden Eğitimi Öğretmenleri için Kanıta ve Üniversite - MEB İşbirliğine Dayalı Bir Hizmet İçi Eğitim Uygulamasının Yaygınlaştırılması
İnce, Mustafa Levent; Hünük, Deniz; Yıldırım, İbrahim Soner; Çapa Aydın, Yeşim; Savucu, Yüksel; Erdoğan, Abdi; Öztürk, Mehmet Ata; Yanık, Mehmet; Tannehıll, Deborah; Ward, Phıllıp(2020-07-15)
Beden egitimi ögretmenleri için kanıta ve üniversite - MEB isbirligine dayalı bir hizmet içi egitim uygulamasının yaygınlastırılması Son yıllarda, ögretmenlerin mesleki gelisiminde üzerinde en çok durulan hizmet içi egitim yaklasımlarından biri ?Mesleki Ögrenme Grubu? (MÖG) uygulamalarıdır. MÖG, ögretmenlerin kendi meslekleri ile ilgili konularda, hiyerarsik olmayan bir ortamda, meslektasları ile düzenli olarak bir araya geldikleri ve karsılıklı etkilesimle mesleklerini daha iyi nasıl yapabileceklerin...
Citation Formats
Y. Toker, “Sosyal/Girisimci Mesleki Alanlara Ilgilerin Ölçümünde Karmasıklık Düzeylerinin Entegrasyonu: Insanlarla Etkilesim ve Sözel Veri Isleme Karmasıklık Düzeylerine Ilgi Ölçeklerinin Ögrenci ve Çalısan Örneklemlerinde Incelenmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95924.