Bati Cephesinde Yeni Bir Şey Yok: Fonksiyonalist Avrupa Birliği ve Post-Fonksiyonalist Avrupa Bütünleşmesi

2013-05-01
Eşzamanlı bir süreç ve proje niteliğindeki Avrupa bütünleşmesi ve bütünleşmenin dört temel boyutu (siyasal bütünleşmesi, kurumsal bütünleşme, tutumsal bütünleşme ve güvenlik bütünleşmesi) arasındaki etkileşim “fonksiyonalist” olarak tanımlanabilecek bir Avrupa Birliği (AB) ortaya çıkarmıştır. Bütünleşmenin siyasa kapsamı ve kurumsal derinliği zamanla çok-düzlemli, elitist, işlevselliğe odaklı ve kitlelerin izin veren konsensüsüne dayanan bir yönetişim modeli ve siyasi topluluk yaratmıştır. Ancak Soğuk Savaş sonrası Avrupa’da kesişen iç ve dış dinamik ve baskılar, bütünleşmenin siyasa ve kurumsal boyutları yanında tutumsal bütünleşmeyi de ön plana çıkarmıştır. Bunun sonucu AB, fonksiyonalist özelliğini uyarlayarak sürdürürken, bütünleşmenin üye devletler ve ulusal siyaset üzerinde artan etkisi, Avrupa bütünleşmesini ulusal düzlemde giderek siyasileştirmiş ve daha tartışmalı kılmıştır. Bu makalenin amacı, fonksiyonalist AB ile siyasileşen ve Avrupa bütünleşmesinin çelişkili gibi görünen birlikteliğini 1950 ortalarından günümüze dek uzanan tarihsel gelişim süreci içinde analiz etmektir
ODTÜ Gelişme Dergisi

Suggestions

Batı cephesinde yeni bir şey yok mu? Fonksiyonalist Avrupa Birliği ve fonksiyonalizm-sonrası Avrupa bütünleşmesi
Kahraman, Sevilay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Eşzamanlı bir süreç ve proje niteliğindeki Avrupa bütünleşmesi ve bütünleşmenin dört temel boyutu (siyasal bütünleşmesi, kurumsal bütünleşme, tutumsal bütünleşme ve güvenlik bütünleşmesi) arasındaki etkileşim “fonksiyonalist” olarak tanımlanabilecek bir Avrupa Birliği (AB) ortaya çıkarmıştır. Bütünleşmenin siyasa kapsamı ve kurumsal derinliği zamanla çok-düzlemli, elitist, işlevselliğe odaklı ve kitlelerin izin veren konsensüsüne dayanan bir yönetişim modeli ve siyasi topluluk yaratmıştır. Ancak Soğuk Savaş...
Jealousy, basic need satisfaction and well-being in romantic relationships
Aykutoğlu, Bülent; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2021-1-29)
The primary aim in this dissertation was to propose the Jealousy-Basic Need Satisfaction Model derived from Self-Determination Theory (SDT), claiming jealousy thwarts basic need satisfaction, which in turn results with lower individual and relationship well-being. The model was tested across six studies with cross-sectional, longitudinal, and experimental designs. Studies 1 and 2 provide correlational evidence. Study 3 provide longitudinal evidence that males reported lower basic need satisfaction, and in t...
Avrupa Birliği’nde ekonomik ve parasal birlik süreci: Geçmiş ve gelecek
Türel, Oktar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Avrupa Birliği'nde (AB) Ekonomik ve Parasal Birlik'e (EMU) geçilmesi için 1960'lı yılların sonuna doğru başlatılan girişimler, giderek 1992 tarihli Maastricht Antlaşması'ndaki hüküm ve kurallara ulaştı. AB'nin tarihinde önemli bir dönemeci temsil eden bu antlaşma, ortak bir para birimine (Avro'ya) geçişi ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi'nin (ESCB) oluşturulmasını öngörüyor, "yakınsama ölçütleri"ni ve Aşırı Açıkları Giderme Süreci'nin (EDP) kurallarını belirliyordu. 1990'lı yıllardan bu yana AB ülkeleri...
Yerel Yönetimlerde Merkezileşme: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Örneği
Ergenç Glauberman, Ceren; Çelik, Özlem(2016-12-31)
Bu çalışma, 2012 yılında çıkarılan 5216 ve 6360 sayılı Belediye Kanunları’ndan sonra görev ve yetkilerinde değişikliğe gidilen Büyükşehir Belediye Meclisleri’nin yerel yönetim politika yapım, uygulama ve denetim süreçlerinde oynadıkları rolü değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu değerlendirmeye, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları incelenerek ulaşılması hedeflenmektedir. Literatürde varolan çalışmalar büyükşehir belediye meclis üyelerinin profillerini çıkarmış, siyasi iktidarla ve iktisadi seçkinler ...
AVRUPALILAŞMA ARACILIĞIYLA DEMOKRATİKLEŞME: GÜRCİSTAN’DAKİ SİYASİ ELİTLER ÖRNEĞİ
Ayata, Ayşe; Karadağ, Yelda(2015-12-31)
Önerilen projenin amacı, siyasal elitlerin karar alma sürecindeki rolünün Gürcistan’ın Sovyet sonrası demokratikleşme ve Avrupalılaşma ile olan ilişkisini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Gürcistan’daki siyasi partilerin oluşum ve gelişim sürecini incelenecek ve siyasi elitlerin demokratikleşme sürecindeki katkıları ile ilgili alan çalışması yapılacaktır.Sovyet sonrası döneme ilişkin akademik literatür ağırlıklı olarak siyasi elitlerin demokratikleşme ve Avrupalılaşmadaki rolü, siyasal sistem analizi...
Citation Formats
S. Kahraman, “Bati Cephesinde Yeni Bir Şey Yok: Fonksiyonalist Avrupa Birliği ve Post-Fonksiyonalist Avrupa Bütünleşmesi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, pp. 247–275, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82492.