Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi

2015-10-14
Güner, Barış
Menekşe, Akın
Özacar, Atilla Arda
Gülerce, Zeynep
Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi’nde (OSTA) alansal kaynaklar kullanılması durumunda deprem tekrarlanma parametrelerinin (özellikle b-değerinin) sonuç üzerindeki etkisi çok yüksek olmaktadır (Gülerce ve Vakilinezhad, 2015). Deprem tekrarlanma parametrelerinin belirlenmesi sırasında kullanılan deprem kataloğu, sınırlı veri içermesi sebebiyle, parametre belirsizliklerini arttıran en önemli etkenlerden biridir. Buna ek olarak, artçı-ana şok ayrıştırmasında kullanılan yöntemin seçimi, katalog tamamlılık aralıklarının belirlenmesi ve bunun istatistiksel analize doğru yansıtılması, kullanılan istatistiksel analiz yöntemi gibi etkenler hesaplanan b-değerini ve OSTA sonuçlarını çarpıcı bir biçimde değiştirebilmektedir. Bu çalışma kapsamında, Kalafat ve diğ. (2011) tarafından hazırlanan Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu kullanılarak Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için deprem tekrarlanma parametreleri hesaplanmıştır. Artçı-ana şok ayrıştırması için iki farklı yöntem (Gardner and Knopoff, 1974 ve Reasenberg, 1985) kullanılarak bu metotların sonuç üzerinde etkisi gösterilmiştir. Katalog tamamlılık zaman aralıkları ZMAP (Wiemer, 2001) programı kullanılarak belirlenmiş ve bu aralıklar Weichert (1980) tarafından önerilen en büyük olabilirlik yöntemine entegre edilerek bu tektonik yapılar için a ve b-değerleri hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında ayrıca ZMAP programı yoluyla değişik istatistiksel yöntemler kullanılarak deprem tekrarlanma parametreleri hesaplanmış, sonuçlar önerilen değerler ile karşılaştırılarak Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için OSTA analizinde kullanılacak parametrelerdeki belirsizlikler irdelenmiştir.
Citation Formats
B. Güner, A. Menekşe, A. A. Özacar, and Z. Gülerce, “Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi,” presented at the Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015, İzmir, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tdmd.org.tr/TR/Genel/pdf2015/TDMSK_044.pdf.