Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi

2015-10-14
Güner, Barış
Menekşe, Akın
Özacar, Atilla Arda
Gülerce, Zeynep
Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi’nde (OSTA) alansal kaynaklar kullanılması durumunda deprem tekrarlanma parametrelerinin (özellikle b-değerinin) sonuç üzerindeki etkisi çok yüksek olmaktadır (Gülerce ve Vakilinezhad, 2015). Deprem tekrarlanma parametrelerinin belirlenmesi sırasında kullanılan deprem kataloğu, sınırlı veri içermesi sebebiyle, parametre belirsizliklerini arttıran en önemli etkenlerden biridir. Buna ek olarak, artçı-ana şok ayrıştırmasında kullanılan yöntemin seçimi, katalog tamamlılık aralıklarının belirlenmesi ve bunun istatistiksel analize doğru yansıtılması, kullanılan istatistiksel analiz yöntemi gibi etkenler hesaplanan b-değerini ve OSTA sonuçlarını çarpıcı bir biçimde değiştirebilmektedir. Bu çalışma kapsamında, Kalafat ve diğ. (2011) tarafından hazırlanan Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu kullanılarak Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için deprem tekrarlanma parametreleri hesaplanmıştır. Artçı-ana şok ayrıştırması için iki farklı yöntem (Gardner and Knopoff, 1974 ve Reasenberg, 1985) kullanılarak bu metotların sonuç üzerinde etkisi gösterilmiştir. Katalog tamamlılık zaman aralıkları ZMAP (Wiemer, 2001) programı kullanılarak belirlenmiş ve bu aralıklar Weichert (1980) tarafından önerilen en büyük olabilirlik yöntemine entegre edilerek bu tektonik yapılar için a ve b-değerleri hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında ayrıca ZMAP programı yoluyla değişik istatistiksel yöntemler kullanılarak deprem tekrarlanma parametreleri hesaplanmış, sonuçlar önerilen değerler ile karşılaştırılarak Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için OSTA analizinde kullanılacak parametrelerdeki belirsizlikler irdelenmiştir.

Suggestions

Kuzey Anadolu Fayı Pasif Sismik Deneyi: İlk Bulgular
Biryol, C. Berk; Özacar, Atilla Arda; Tok, Hande; Gans, Christine R.; Zandt, George; Beck, Susan L.; Warren, Linda M.; TAYMAZ, TUNCAY (2009-04-13)
Kuzey Anadolu Fayı Pasif Sismik Deneyi (2005−2008) kapsamında fayın orta kesimine 39 adet üç bileşenli geniş bant sismometreden oluşan geçici bir sismik ağ kurulmuştur. Toplanan sismik veriler üzerinde şu ana kadar yapılan çalışmalar bölgenin kabuk ve manto yapısı ile ilgili yeni bulgular ortaya koymaktadır. Çevre gürültü analizlerinde üst kabukta faz hızlarının Kuzey Anadolu Fayı etrafında artığı, üst mantoda ise kuzeybatıdan güneydoğuya açık bir azalma olduğu gözlenmiştir. Alıcı fonksiyon analizleri çalış...
Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev d...
DELAYED DETACHED-EDDY SIMULATION BASED PREDICTIONS OF BOUNDARY LAYER TRANSITION AND CAVITY FLOW NOISE
Yalçın, Özgür; Özyörük, Yusuf; Department of Aerospace Engineering (2021-11-1)
This dissertation investigates the boundary layer transition as well as the cavity flow noise prediction capabilities of a high-order in-house solver using various Delayed Detached-Eddy Simulation (DDES) frameworks. Before conducting the simulations, multiblock topology with a high-order overset grid technique is implemented into the solver, which makes mesh generation for complex geometries, such as the tunnel grids around blade sections, and cavity grids composed of two separate domains of the studied cas...
Batı Karadeniz Bölgesi’nde Deprem Kaynaklı Heyelan Riski Analizi
Gülerce, Zeynep(2015-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin hedefi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) boyunca olacak depremlerden kaynaklanabilecek heyelan (toprak kayması) duyarlılığının belirlenmesi ve bölgenin deprem kaynaklı heyelan riski analizinin yapılmasıdır. Bölgenin topoğrafyası nedeniyle deprem kaynaklı heyelanların görülme olasılığı yüksektir, örneğin 1999 Düzce Depremi sırasında Kaynaşlı Viyadüğü heyelan sebebiyle ağır hasar görmüştür. Batı Karadeniz Bölgesi’nde gelecekteki sismik...
Kuzey Haymana’da (Ankara, Türkiye) üst paleosen – alt eosen istifinde planktonik foraminifer biyostratigrafisi ile ilgili ilk bulgular
Tanık, Gamze; Altıner, Sevinç (2017-04-10)
Bu çalışma Haymana Havzası’nda Paleosen Eosen Termal Maksimumun (PETM) planktonik foraminifer kaydını belirlemeyi amaçlayan yükseklisans tezinin ilk bulgularını içermektedir. PETM, yaklaşık 56 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan bir küresel ısınma olayıdır. Bu olay planktonik foraminiferlerde dönüşüme neden olmuş, Planktonik Foraminifera Ekskürsiyon Taksonları (PFET) adı verilen üç farklı tür Paleosen/Eosen (P/E) sınırında ortaya çıkmış ve PETM’in bitişiyle yok olmuşlardır. P/E sınırı ve PETM’yi belirlemek am...
Citation Formats
B. Güner, A. Menekşe, A. A. Özacar, and Z. Gülerce, “Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi,” presented at the Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015, İzmir, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tdmd.org.tr/TR/Genel/pdf2015/TDMSK_044.pdf.