Birlikte Tasarım Sürecine Yerel Bir Yaklaşım: Nakış Becerilerini Etkin Kılan ve Kişiselleştirmeye Olanak Veren Aydınlatma Tasarımı

2018
Ozan Avcı, Ezgi
Doğan, Çağla
Ürün tasarımında kişiselleştirme, ürün ve kullanıcı arasındaki bağın güçlendirilmesi yoluyla ürün ömrünün uzatılması ve sürdürülebilir tüketim için birçok potansiyeli olan bir yaklaşımdır. Bu bildiriye konu olan doktora çalışmasında kişiselleştirme, kullanıcının bir ürünün estetik ve işlevsel özelliklerini tanımladığı, uyarladığı ya da değiştirdiği bir süreç olarak tanımlanır ve kullanıcı tasarım sürecinde eş tasarımcı ve eş üretici haline gelir. Ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun ürünlerin geliştirilmesinde, yerel malzemelerin, becerilerin, üretim tekniklerinin kullanılması ve yerel ölçekte kullanım sonrası hizmetlerin sağlanması, sürdürülebilirliğin çevresel ve sosyal boyutlarına katkıda bulunulması konusunda ön plana çıkar. Bu kapsamda, araştırmanın odağı olan kişiselleştirme kavramı, yerel ölçekte ele alınmaktadır. Bu çalışma, ürün ömrünün uzatılması için kişiselleştirmeye izin veren ürünlerin nasıl geliştirilebileceğini ve geliştirilen bu ürünlerin yerel beceriler kullanılarak uyarlanabilmesinin, sürdürülebilirlik için ne tür etkileri olabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, kullanıcıları tasarım sürecinde kişiselleştirme yoluyla etkin kılma yolları, tasarım yoluyla araştırma yaklaşımıyla araştırılmaktadır. Araştırmada kullanıcıların ürünlerini nasıl ve neden kişiselleştirdiğini araştıran bir çevrimiçi anket çalışması yapılmış ve kullanıcıların ürünlerini kişiselleştirme amaçlarına dayanan farklı tasarım senaryoları geliştirilmiştir. Bu bildiride odaklanılan senaryo, yerel bir beceri kursuna giden kullanıcıların el becerilerini kişiselleştirme sürecinde kullanmasına izin veren bir tasarım önerisinin geliştirilmesini içermektedir. Daha sonra, sürdürülebilirlik ve kişiselleştirme literatüründen gelen tasarım ölçütleriyle birlikte bu senaryo temel alınarak, nakış kasnağı ile işleme yapma becerilerinin kullanılmasına izin veren bir aydınlatma tasarımı geliştirilmiştir. Geliştirilen ürün önerisini, bu beceriye sahip altı katılımcı kendi beğenileri ve beceri düzeyleri doğrultusunda iki hafta süreyle kişiselleştirmiş ve dönüştürmüştür. Bu sürecin sonunda, katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler ve sesli düşünme oturumları gerçekleştirilerek, ürün önerisi ve kişiselleştirme süreciyle ilgili değerlendirmeleri alınmıştır. Araştırmanın sonuçları ürün tasarımında kişiselleştirme ve sürdürülebilirlik için tasarım açısından tartışılmakta olup, kişiselleştirmenin sürdürülebilirlik açısından öne çıkan sonuçları değerlendirilmektedir.

Suggestions

Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Birlikte Tasarım Yaklaşımı İle Hatıralarla Bağlantılı Seslerin Üç Boyutlu Form Oluşturma Ve Nesne Üretiminde Kullanılması
Alpay, Efe; Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Hatıralar, nesnelerle olan ilişkilerimizde nesnenin bizler için anlam ve değerini belirlemede başka yollar ile elde edilemeyecek getiriler sunar. Ancak alışıldık üretim yöntemleri ile yapıla bilen kişiselleştirme örnekleri, üretim tekniklerinin doğası gereği bu getirilerden faydalanmak tan uzaktır. Sahibi ile bağ kuramayan nesneler/ürünler, işlevlerini kaybetmeseler bile kullanıcı larıyla olan ilişkilerini kaybetmekte ve ömürleri dolmadan dünyadaki çöp yığınının bir parçası haline gelmekte. Bu çalıştay k...
Kişiselleştirme Yoluyla Kullanıcıları Tasarım Sürecinde Etkin Kılan Yöntem ve Yaklaşımların Sürdürülebilirlik İçin Ürün Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi
Ozan, Ezgi; Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu bildiriye konu olan doktora çalışması, ürünlerin kişiselleştirilmesi yoluyla kullanıcıların tasarım sürecine etkin olarak katılımını sağlayan mevcut yöntemleri ve tasarım odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımlarını, kişiselleştirmenin sürdürülebilir üretim, tüketim ve özellikle ürün ömrünün uzatılmasıyla ilgili olası sonuçlarını tartışmak amacıyla değerlendirerek sınıflandırır. Kişiselleştirmenin, kullanıcı-ürün bağını güçlendirme yoluyla ürün ömrünün uzatılmasında ve dolayısıyla tüketimin sürdürülebilirlik ...
Tasarım Eğitiminde Sürdürülebilirlik Üzerine Anlatılar Ve Aksiyonlar: Öngörüleri Söylemselleştirmek
Talu, Nilüfer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Tasarım eğitiminde öngörü üretme becerisinin öğrenciye kazandırılması, tasarlama sürecinin temel bileşenlerinden biri olarak görülmelidir. Ürünün kullanım süreçleri, önerilen ürün ile bi reylerin ya da toplumun yaşayacağı değişim ya da dönüşümün anlatısallaştırılması ve görselleş tirilmesi öngörü üretme becerisinin birer parçasıdır. Bu çalışma, Tasarıma Giriş dersi kapsamın da, Çağdaş Konular: Sürdürülebilirlik başlığı altında, üçer kişilik gruplar tarafından üretilecek, üç adet toplumsal öngörü çalışması...
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
Citation Formats
E. Ozan Avcı and Ç. Doğan, “Birlikte Tasarım Sürecine Yerel Bir Yaklaşım: Nakış Becerilerini Etkin Kılan ve Kişiselleştirmeye Olanak Veren Aydınlatma Tasarımı,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 29, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83670.