Tasarım Eğitiminde Sürdürülebilirlik Üzerine Anlatılar Ve Aksiyonlar: Öngörüleri Söylemselleştirmek

2020
Talu, Nilüfer
Tasarım eğitiminde öngörü üretme becerisinin öğrenciye kazandırılması, tasarlama sürecinin temel bileşenlerinden biri olarak görülmelidir. Ürünün kullanım süreçleri, önerilen ürün ile bi reylerin ya da toplumun yaşayacağı değişim ya da dönüşümün anlatısallaştırılması ve görselleş tirilmesi öngörü üretme becerisinin birer parçasıdır. Bu çalışma, Tasarıma Giriş dersi kapsamın da, Çağdaş Konular: Sürdürülebilirlik başlığı altında, üçer kişilik gruplar tarafından üretilecek, üç adet toplumsal öngörü çalışması üzerinden geliştirilecektir. Öğrencilerden öyküleme tekniği ile sürdürülebilir kaygılar eşliğinde anlatı taslakları üretmeleri istenecektir. Anlatılar bir ürün geliştirmek yerine, toplumsal durumların ve olayların görselleştirilmesi üzerine odaklanacaktır. Öğrencilerin ürettiği taslaklar üzerinden yapılacak durum ve olayların metinsel analizi, öngörü lenin bağlamını söylemselleştirmek için altyapıyı oluşturacaktır. Anlatının sonunda öğrenciler bir tasarım fikri üretmeleri için yönlendirilecek ve bu fikrin öngörülenin bağlamına müdahale edecek nitelikte olması beklenecektir. Böylece tasarım ve öngörü ilişkisi, tasarımın geleceği değiştirme ve dönüştürme potansiyeli ile ilişkilenecektir. Anlatı taslakları ve her bir taslağa yönelik geliştirilen tasarım önerileri, öngörülen bağlamlara yönelik birer alternatif aksiyonlar olarak tanımlanacak ve söylemselleştirilecektir. Üç çalışma, anlatılar-aksiyonlar ilişkisi eşli ğinde, sürdürülebilirlik söylemi çerçevesinde, öngörüler olarak tanımlanacaktır. Bu öngörüler söylem analizi ile metinler olarak kavramsal söylemlere dönüştürülecektir. Bu çalışma kapsa mında geliştirilen bu analiz, tasarım öğrencilerine proje derslerinde kavram geliştirme amaçlı kullanabilecekleri bir yöntem olarak önerilecektir.

Suggestions

Tasarım Sürecinde Kullanılan Fikir Geliştirme Yöntemlerinin Etkisini Nicelik Yönünden Değerlendirmek İçin Bir Ölçüm Tekniği Önerisi
Bayırlı, Ümit; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Ürün geliştirme süreci içerisinde fikir geliştirme aşaması, sürecin geri kalanına ve son ürüne olan etkisi bakımından kritik öneme sahiptir. Bu aşamada tasarımcılardan olabildiğince fazla sayıda, yenilikçi ve çeşitlilik sunan fikirler geliştirmeleri beklenir. Bu beklentiyi karşılamak ve özellikle tasarım öğrencilerine destek olmak amacıyla pek çok fikir geliştirme yöntemi ve aracı geliştirilmiştir. Bu yöntem ve araçlar kullanılabilirlik, uygulanabilirlik ve etkileri bakımından test edilmelidirler. Ancak, ge...
Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi
Yurt, Yaprak Deniz; Özkan, Irmak; Töre Yargın, Gülşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gerek...
Sayısal Tasarım Eğitiminde Doğa Öğrenili Mimarlık
Sorguç, Arzu; Özgenel, Çağlar Fırat (2019-06-18)
Gözlemleyebildiğimiz doğanın genişlemesi, üretilen verinin artmasının yanı sıra, sayısal tasarım araçlarının tasarım pratiğindeki artan rolü ile bu verilerin işlenebilmesi, modellenebilmesi ve diğer disiplinlere aktarılması mümkün olmaktadır. Böylece diğer disiplinler ile birlikte mimarlıkta da doğa esinli (nature inspired) yaklaşımların yanı sıra doğadan öğrenilen bilginin aktarılmasını amaçlayan yaklaşımlar öne çıkmaya başlamış ve birçok yeni kavram, yaklaşım ve yöntem tasarımda yenilikçi çözümler arayan ...
Form Stratejileri İle Birlikte Kâğıttan Form Geliştirme Yöntemi Üzerine Değerlendirme
Karadoğaner, Alper (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Form oluşturma veya geliştirme çalışmaları endüstriyel tasarım öğrencilerinin ürün geliştirme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu süreçte form araştırması yaparak veya doğadan ilham alarak, farklı stratejilerle ve çizim, maket veya üç boyutlu model gibi tasarım temsil araçla rıyla ürünün formunu oluşturmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Kullanılan bu strate jiler ve araçlar kimi zaman öğrencinin yetenekleri ve becerilerine göre geliştirme sürecinde uzun zaman alabilmektedir. Örnek olarak, gelişt...
Citation Formats
N. Talu, “Tasarım Eğitiminde Sürdürülebilirlik Üzerine Anlatılar Ve Aksiyonlar: Öngörüleri Söylemselleştirmek,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 13, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.