Türkiye ekonomisinde üretim ve istihdamın sektörel gelişimi: Bir girdi-çıktı analizi

2013-08-01
ODTÜ Gelişme Dergisi

Suggestions

Türkiye ekonomisinde üretim ve istihdamın sektörel gelişimi: Bir girdi-çıktı analizi
Tunç, Gül İpek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Bir ekonomide toplam üretim ve istihdamın gösterdiği gelişme kadar sektörel üretim ve istihdamın gösterdiği gelişme de politika önermeleri açısından önemlidir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için girdi-çıktı modeli çerçevesinde sektörel üretim ve istihdamın 1985-2002 yılları arasındaki gelişimi irdelenecektir. Çalışmada temel olarak TÜİK tarafından hazırlanan son beş girdi-çıktı tablosundan yararlanılacaktır. Tanımlanan 25 sektör için sektörel üretim ve istihdamın geri ve ileri bağlantıları hesaplanacaktır....
Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Yerli Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin Nicel Analizi.
Pamukcu, Mehmet Teoman(2011-12-31)
1980’lerden sonra ivme kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli bir unsuru doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (DYSY). Bu değişkende gözlenen artış hem dünya dış ticareti (ithalat ve ihracat) hem de dünya milli gelirinde gözlenen artıştan daha yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) toplam DYSY’den aldıkları pay sürekli artmış ve % 33’e ulaşmıştır. Bu gelişme, DYSY’nin GOÜ’lerdeki girişimler üzerindeki etkilerini çözümleyen kuramsal ve görgül bir yazının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ...
Türkiye ekonomisinde yenilik desteklerinin değerlendirilmesi: 2008-2010 dönemi için bir etki analizi denemesi
Pamukcu, Mehmet Teoman (İmge Yayınevi, 2015-01-01)
Spatial econometric analysis of regional growth and employment convergence in Turkey
Akçagün, Pelin; Öcal, Nadir; Department of Economics (2015)
The main objective of this thesis is to investigate how spatial interactions across the provinces and regions may affect the regional growth and employment convergence in Turkey. The overall outcomes suggest not only the validity but also the superiority of the spatial econometric models. First, a comprehensive set of spatial cross-sectional models is employed to reveal the provincial growth convergence from 1991 to 2009. The results suggest evidences of absolute and conditional convergence across provinces...
Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarından Kaynaklanan Bilgi Taşmalarının Ekonometrik Analizi
Pamukcu, Mehmet Teoman(2012-12-31)
1980’lerden sonra ivme kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli bir unsuru doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (DYSY). Bu değişkende gözlenen artış hem dünya dış ticareti (ithalat ve ihracat) hem de dünya milli gelirinde gözlenen artıştan daha yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) toplam DYSY’den aldıkları pay sürekli artmış ve % 33’e ulaşmıştır. Bu gelişme, DYSY’nin GOÜ’lerdeki girişimler üzerindeki etkilerini çözümleyen kuramsal ve görgül bir yazının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ...
Citation Formats
G. İ. Tunç, “Türkiye ekonomisinde üretim ve istihdamın sektörel gelişimi: Bir girdi-çıktı analizi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, pp. 373–393, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83714.