Siyasi Taleplerin Sandık Aracılıgıyla Dönüsümü: Los Indignados’tan Podemos’a Ispanya Örnegi

2017-12-01
Özellikle 2008 küresel krizinin ardından pek çok devlet ve toplumda çağımızın baskın neoliberal politikalarına direniş yolları ve bunlara alternatif çare arayışına girilmiştir. Krizle ve gerek ulusal hükümetlerin gerekse Avrupa Birliği’nin kriz yönetim politikaları ile çok sert bir şekilde karşılaşan Avrupa ülkelerinden çok taraflı ve çok düzeyli mücadeleler yükselmiştir. İzlanda’daki Tencere Tava Devrimi (2009), Portekiz’deki Geração à Rasca (2011), Yunanistan’daki kemer sıkma karşıtı protestolar (Öfkeli Vatandaşlar Hareketi – 2010) ve İspanya’daki los Indignados (15M ) hareketi (2011) bazı örneklerdir. Popülist ya da değil, bu hareketler hem Avrupa’da hem de Atlantik ötesinde oldukça ses getirmiştir. İspanya’daki mücadele ise diğerlerinden farklı olarak bir siyasi partinin oluşumunu körüklemiştir. Resmi olarak 2014 yılında kurulmuş olan Podemos partisi girdiği ilk seçim olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı yaklaşık % 8 oy oranı ile çarpıcı bir etkiye sahip olmuştur. Söz konusu parti, sadece yeni kurulmuş olması nedeniyle değil, kurucuları ve üyelerinin de çoğunlukla görece genç insanlardan hatta akademisyenlerden, bilim insanlarından, üniversite öğrencileri ve eğitimli işsiz gençlerden oluşması itibariyle de kemer sıkma karşıtı tutumları temelinde los Indignados hareketi ile ilişkilendirilmektedir. Hem hareket hem de parti üzerine ise farklı bakış açılarından pek çok akademik çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Bu araştırma ise 2011 yılında ortaya çıkan 15M hareketinin ortaya koyduğu sosyopolitik, politik ve ekonomik yaşama dair taleplerin, bir takım aktivist tarafından kurumsallaştırılması ve siyasi bir partinin taleplerine devşirilmesine ve bu kanalla kurumsal siyasete aktarılmasına odaklanmaktadır. En kritik talep ise sokağa çıkan insanların demokratik/ doğrudan temsile ilişkin söylemleri, herhangi bir partinin ya da sendikanın temsiliyetini reddetmeleri olarak algılanmaktadır. Araştırma nesnesi, söz konusu hareketin popülist karakteri, ekonomik krizin ve finansallaşmanın İspanya’daki sıradan insanın hayatı üzerindeki etkisi ve karşılığındaki tepkiler, ekonomik taleplerin (işsizlik, konut vb. problemlerin çözümü) politikleştirilmesi, Ellen Meiksins Wood’un (1981) altını çizdiği gibi siyasetin ve ekonominin birbirinden ayrılmazlığı, bu taleplerin temsil sorunu aracılığıyla güçlendirilmesi, seçimler üzerindeki yansımaları ve genel olarak (liberal) demokrasi konuları çerçevesinde ele alınmaktadır. Burjuva demokrasisinin en olgun hali olan seçimler ve sandık ise söz konusu toplumsal hareketlerin ve taleplerinin sönümlendiği bir kopuş olarak değerlendirilmektedir.
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (29 Kasım - 1 Aralık 2017)

Suggestions

Mali Politikalar Ve Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliğinin Ölçülmesine Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi.
Parmaksız, Ömer Kağan(2014-12-31)
Projenin amacı mali politikalar ve kamu borçlarının sürdürülebilirliliğine ölçmeye yönelik alternatif bir model ortaya koymak. yöntem olarak dinamik stokastik genel denge modellemesi kullanılacaktır. sonuç olarak mevcut yöntemlerin eksik kaldığı alanlarda eksikliklerin gidirilmesi.
Urban Development Projects And The Construction Of Neo-Liberal Urban Hegemony: The Case Of İzmir
Penpecioğlu, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Son 30 yıllık süreçte neo-liberalizme eklemlenmiş bir çok ülkede, büyük ölçekli kentsel projeler (BKP’ler) başat bir girişimci kentsel siyasa mekanizması haline gelmektedir. Mekanın üretiminde hegemonik bir güç inşa eden BKP’ler ile; merkezi iş alanları, turizm merkezleri, korunaklı ve lüks konut alanları ve alışveriş merkezleri gibi “neo-liberal kentleşme” mekanları üretilmektedir. BKP’ler “mekan üretiminin hegemonik projeleri” olarak yalnızca sermaye birikim ilişkilerinin yeniden üretilmesinde değil; aynı...
Ekonomik büyüme ve enflasyon sonuçları bakımından farklı kur rejimleri
Bayraktutan, Yusuf; Özkaya, Hilmi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Bu çalışmanın amacı, farklı kur rejimlerinin makroekonomik performans sonuçlarını enflasyon ve büyüme bağlamında değerlendirmektir. 1975-2004 dönemi ve 97 ülkeyi kapsayan, resmi sınıflandırma ve panel veri analiz yöntemini benimseyen analizin sonuçlarına göre, en iyi enflasyon performansını sabit kur rejimleri ortaya koymaktadır. Farklı gelir grubuna ait ülkelerde analiz sonuçları değişmekte; gelir seviyesi arttıkça kur rejimleri arasındaki enflasyon performans farklılığı azalmaktadır. Buna karşılık, farklı...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Yaratıcı Tasarım Uygulamalarında Bir Atölye Çalışması: Tasarım İşbirliğinin Bileşenleri ve Küresel Bir Soruna Tasarımın Yaklaşımı
Tezel, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Gelişen ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar, tasarım disiplinlerinin iş birlikçi yaklaşımları kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. İş birlikçi yöntemler, tasarlama sürecine farklı katkıları bulunabilecek katılımcıların eşdeğer şartlarda sürece ve son ürüne katkı sağlamasını hedefemektedir. İş birlikçi yöntemlerin artan önemine karşılık, tasarımcıların diğer yetenek grupları ile çalışma yöntemlerine ait bilgi sınırlıdır. Bu çalışmada, tasarımın küresel ölçekte sorunların çözümünü tetikleyebilecek farkındalı...
Citation Formats
N. S. Bedir, “Siyasi Taleplerin Sandık Aracılıgıyla Dönüsümü: Los Indignados’tan Podemos’a Ispanya Örnegi,” presented at the 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (29 Kasım - 1 Aralık 2017), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84411.