Özyeterlik kaynakları ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması

2013-07-01
Bu çalışmanın amacı, Kieffer ve Henson (2000) tarafından öğretmenler için geliştirilen Özyeterlik Kaynakları Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Ölçek, Bandura’nın (1997) öne sürdüğü doğrudan yaşantılar, dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve fizyolojik ve duygusal durum olmak üzere dört kaynağa dayanmaktadır. 256 öğretmen adayının katıldığı pilot çalışmada, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Asıl çalışmaya ise ilk ve ortaöğretimde görev yapmakta olan 302 öğretmen katılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 27 maddeden oluşan ölçeğin önerildiği gibi dört boyuttan oluştuğu bulunmuştur. Cronbach alfa katsayıları 0,75 ile 0,78 arasında değişmektedir. Sonuçlar, ölçeğin öğretmenlerin özyeterlik kaynaklarının belirlenmesinde kullanılabileceğini ve geçerli ve güvenilir sonuçlar vereceğini göstermiştir.
Ilkogretim Online

Suggestions

Örtülü liderlik ölçeği geliştirme çalışması
Tabak, Akif; Kızıloğlu, Ali; Türköz, Tolga (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-4-1)
Bu çalışma, Örtülü Liderlik Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikolojik özelliklerinin araştırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları sunmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmaları Türkiye’nin farklı bölgelerinde değişik demografik gruplara dâhil katılımcılardan oluşan üç farklı örneklemden (n=117, n=384, n=694) elde edilen veriler ile üç aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada, küçük bir pilot çalışma grubu ile maddelerin geçerliği test edilmiştir. İkinci örneklem grubu ile ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir. B...
İngilizce aday öğretmenlerinin bakış açısıyla fiziksel öğrenme ortamlarının karşılaştırılması
Eret , Esra; Ok, Ahmet (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümlerinin fiziksel öğrenme ortamına ilişkin her bir üniversitedeki dördüncü sınıf öğrencilerinin bakış açılarını karşılaştırmaktır. Betimsel olan bu çalışmanın örneklemini Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden toplam 278 dördüncü sınıf öğretme...
Aydınlık Üçlü (Light Triad) Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Tekeş, Burcu; Bıçaksız, Pınar (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Bu çalışmanın amacı, Karanlık Üçlü kişilik özellikleri (narsisizm, Makyavelizm ve psikopati) ile ters yönde ilişki gösteren Aydınlık Üçlü Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve uyarlanan bu ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla % 47’si kadın (N = 189), % 46.3’ü erkek (N = 186) toplam 402 katılımcıdan çevrimiçi olarak veri toplanmıştır. Katılımcılar Aydınlık Üçlü Ölçeğinin yanı sıra, Karanlık Üçlü Ölçeği, Pozitiflik Ölçeği, Kişilerarası İlişkilerde Affetme Ölçeğinin Olumluya Odaklanma Alt ...
Erken Dönem İçselleştirilen Bağlanma Deneyimlerinin Hikâyelerle Değerlendirilmesi: Bağlanma Senaryosu Değerlendirme Yönteminin Türkçe Uyarlaması
Anafarta-Şendağ, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Bu çalışmada, erken dönem bağlanma deneyimlerinin ‘güvenli üs senaryosu’ olarak temsil edildiği görüşü temelinde geliştirilmiş olan ve yarı-projektif bir teknik olan Bağlanma Senaryo Değerlendirme (BSD) Yöntemi’nin Türkçe uyarlaması yapılmıştır. Yaşları 18–58 arasında değişen toplam 197 katılımcı ile çalışma tamamlanmıştır. BSD’nin yanısıra çalışmada Kısa Semptom Envanteri, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Başa Çıkma Yolları Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYEII) ve Weschler Yeti...
Özdüzenleyici öğrenme stratejileri ölçeğinin ÖÖSÖ geliştirilmesi ve geçerlik analizi
Kadıoğlu, Cansel; Kondakçı, Esen; Çapa Aydın, Yeşim (2011-01-01)
The purpose of this study was to develop a scale assessing high school students’use of self- regulatory strategies while studying.In the pilot study,the scale was administeredto 422 students. Eight factors were obtained through explanatory factor analysis: namely, motivation regulation, effort regulation, planning, attention focusing, summary strategy, highlighting strategy, using additional resources, and self-instruction. In the validation study, the 29-item final version of the scale was administered to...
Citation Formats
Y. Çapa Aydın and E. Kondakçı, “Özyeterlik kaynakları ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması,” Ilkogretim Online, pp. 749–758, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84928.