Özyeterlik kaynakları ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması

2013-07-01
Çapa Aydın, Yeşim
Kondakçı, Esen
Temli Durmuş, Yeliz
Tarkın, Ayşegül
Bu çalışmanın amacı, Kieffer ve Henson (2000) tarafından öğretmenler için geliştirilen Özyeterlik Kaynakları Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Ölçek, Bandura’nın (1997) öne sürdüğü doğrudan yaşantılar, dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve fizyolojik ve duygusal durum olmak üzere dört kaynağa dayanmaktadır. 256 öğretmen adayının katıldığı pilot çalışmada, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Asıl çalışmaya ise ilk ve ortaöğretimde görev yapmakta olan 302 öğretmen katılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 27 maddeden oluşan ölçeğin önerildiği gibi dört boyuttan oluştuğu bulunmuştur. Cronbach alfa katsayıları 0,75 ile 0,78 arasında değişmektedir. Sonuçlar, ölçeğin öğretmenlerin özyeterlik kaynaklarının belirlenmesinde kullanılabileceğini ve geçerli ve güvenilir sonuçlar vereceğini göstermiştir.
Citation Formats
Y. Çapa Aydın, E. Kondakçı, Y. Temli Durmuş, and A. Tarkın, “Özyeterlik kaynakları ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması,” pp. 749–758, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84928.