Kentsel Çelişki ve Siyaset Kapitalist Kentleşme Süreçlerinin Eleştirisi

2009-01-01
Giderek kutuplaşan günümüz dünyasında, kentler toplumsal çelişkilerin en yoğun yaşandığı mekânlar olarak öne çıkmış bulunuyor. Çalışan sınıfların ve diğer ezilen kesimlerin kentsel kaynaklardan pay alma, kendi yaşamlarına ilişkin kararlarda söz sahibi olma ve kendi kimliklerini kent mekânında ifade edebilme yönündeki talep ve mücadeleleri, çoğu durumda kapitalist kentleşmenin ve kazananlarının mantığı ile çelişiyor. Siyasal iktisat perspektifinden yazılan Kentsel Çelişki ve Siyaset söz konusu uzlaşmazlıkları çeşitli boyutlarıyla irdeleyip, bilimsel duruşundan vazgeçmeden, kaydedenlerin tarafında yerini alıyor.Kent mekânının ekonomik, siyasal ve kültürel süreçlerin bir yansıması olduğuna karşı çıkan bu çalışma, mekânın toplumsal olarak inşa edildiğini ve tam da bu nedenle, toplumsal yaşamın oluşturucu bir parçası olduğunu öne sürüyor. Kitapta, kent mekânının ve yerel devletin özgünlüğü, küreselleşme-yerelleşme, sosyal adalet, katılım ve demokratikleşme sorunları kuramsal açıdan olduğu kadar, Türkiye deneyimi çerçevesinde de tartışılıyor. Bu konularda geniş kabul gören temel düşünceleri, ikna edici biçimde, tersyüz etmesi Kentsel Çelişki ve Siyaset'in en özgün yanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Suggestions

Kentsel Hafızanın Sürdürülebilirliği Bir Mimarlık Stüdyosu Deneyimi
Basa, İnci (2015-06-01)
Başkalaşmak adına herşeyin paradoksal biçimde aynılaştığı günümüz kentlerinde, kentlilik bilincinin/kimliğinin oluşması ve korunması bir sorunsal olarak ortaya çıkmaktadır. Kent, sadece hızlı dönüşüm süreçlerini sindirememekten değil, kentlinin mekansal pratiklerinin değişmesine bağlı olarak da, hafızasını koruyamamaktadır. Kentsel hafıza geri kazanılamaz şekilde aşınmaktadır. Zihinlerdeki imtiyazlı konumlarına bağlı olarak, kültürel ve tarihi olanın sürdürülebilirliği kentsel gündemde yer alabilirken, bu k...
Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları da etkileyerek mekânı ancak belirli bir düşünce sistemi içinde tartışmaya olanak sağlamaktadır. Bu kısıtı aşmak için başta Marksist düşünce olmak üzere pek çok alternatif düşünce sisteminden yararlanılmaktadır. Sunulan çalışma da Marksizm’den esinlenerek kullanılmakta olan “mekân üretimi”...
Urban stigma: a morphological investigation of the marginality in the city
İnce, Büşra; Çalışkan, Olgu; Urban Design in City and Regional Planning Department (2021-9-09)
City is one of the most complex and sophisticated artifacts shaped by numerous inputs and many different programmatic layers that eventually form the urban fabric. In modern cities, the fabric is reproduced through standardized and sterilized spatial orders controlled by the local authorities and the state. The marginals (i.e., slum areas, refugee camps, red light districts), in this context, are conceived as deviations where the so-called legitimate spatial syntax is interrupted and deformed. Since the mar...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells
Keskinok, Çağatay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Bu yazıda, toplumsal ilişkilerin yasaları ile görgül kent mekanı arasındaki kuramsal uçurumun aşılmasına yönelik örnek bir girişim, Castells'in kentsel mekan yaklaşımı değerlendirilmektedir, Değerlendirmelerimiz doğal olarak, yazarın kentsel mekan konusundaki özgün düşünce ve savlarını içeren önemli yapıtı The Urban Question üzerinde yoğunlaşacaktır . Ancak, önce yazarın geliştirdiği kentsel mekan sorunsalının, kentsel mekan yaklaşımları içindeki özgün yerini incelememize olanak sağlayacak bir genel çerçev...
Citation Formats
H. T. Şengül, Kentsel Çelişki ve Siyaset Kapitalist Kentleşme Süreçlerinin Eleştirisi. 2009.