Matematik Problem Çözümünde Aritmetik Yötemden Cebirsel Yöteme Geçişte Şerit Modelin Etkisinin İncelenmesi

2017-05-14
Matematik eğitiminde çoklu gösterimlerin kullanılmasının matematiğin kavramsal öğrenimine katkı sağladığı matematik eğitimcileri tarafından vurgulanagelmiştir (Brenner vd., 1997; Lesh, Post, ve Behr, 1987). Lesh, Post ve Behr (1987) matematik öğrenimi ve öğretimi için çoklu gösterim modelini oluşturmuştur. Bu model, yazılı semboller, görsel şekil ve grafikler, somut modeller, tecrübe temelli metaforlar ve sözel anlatımlar olmak üzere beş farklı gösterim türü olduğunu ifade etmiştir. Bu modele göre, matematiksel kavramlar, işlemler ve ilişkiler matematiksel sembol ve denklemler ile, veriler, değişkenler ve nicel ilişkiler tablo ve grafik gibi görsel öğeler ile, sonuçlar somut modeller ile, sonuçlarin özellikleri ve diğer kavramlarla olan ilişkileri metaforlar ile, ve çözüm yöntemleri ile kurulan örüntüler sözel sunu yöntemiyle ifade edilebilir (Lesh, Post ve Behr, 1987). Aynı zamanda bu model matematik öğretiminde birden fazla gösterimin birbirleriyle ilişkilendirilerek kullanılmasını önermektedir ki, bu ilişkilendirme söz konusu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Türkiye’deki orta okul matematik öğretim programı (MEB, 2013) ve ABD’deki Common Core matematik öğretim standartları (National Governors Association Center for Best Practices, 2010) incelendiğinde, her iki programın da çoklu gösterimlere vurgu yaptığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, Shulman (1986, 1987) öğretmenlerin çeşitli ve alternatif gösterimleri bilmesinin pedagojik alan bilgisine sahip olmanın göstergelerinden biri olduğunu öne sürmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada matematik öğretmen adaylarının çoklu gösterimleri bilmelerinin ve bu gösterimler arasında ilişkilendirme yapmalarının, onların matematik problemlerini çözerken aritmetik çözüm yönteminden cebirsel çözüm yöntemine geçişindeki rolünü incelemektedir. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen çoklu gösterim modelindeki gösterim yöntemlerinden ikisi olan yazılı semboller ve görsel şekil ve grafiklere odaklanarak Singapur matematik programındaki şerit modeli kullanılmıştır. Şerit modeli, Singapur matematik öğretim programının önemli bir öğesi olup (Leinwand, 2009), matematik öğretim programında sadece gösterim yöntemi olarak kullanılmamaktadır. Daha açık bir ifadeyle, şerit modeli matematiğin çeşitli alt alanlarında, matematiksel niceliklerin kavramsal gösteriminde ve karmaşık matematik problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır (Hoven & Garelick, 2007). Şerit modeli öğrencilerin problemde anlatılan matematiksel yapıyı anlamasına, değişkenlerin ve bilinmeyenin belirlemesine ve nicelikler arasındaki ilişkileri kavramasına yardımcı olduğundan, bu modelin özellikle cebir problemlerinde etkili olduğu gözlenmiştir (Looi & Lim, 2009). Bu çalışmada, şerit modeli hem aritmetik hem de cebirsel çözüm yöntemlerinin görselleştirmesinde kullanılmıştır, ve bu bağlamda bu iki yöntem arasında köprü oluşturma yani ilişkilendirme görevi üstlenmiştir. Şerit modelin bu işlevi ve Singapur matematik öğretim programındaki yeri göz önüne alınarak aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur:
IVth International Eurasian Educational Research Congress, (11 - 14 Mayıs 2017)

Suggestions

Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
An investigation of pre-service mathematics teachers' semiotic representations and modeling routes in a mathematical modeling activity
Çetinbaş, Merve; Çetinkaya, Bülent; Department of Mathematics Education (2022-9-1)
This study aimed to examine the characteristics of pre-service mathematics teachers' mathematical modeling processes in terms of semiotic representations and the modeling routes varying within the scope of these characteristics. Participants were 13 pre-service teachers studying at a state university in Ankara and enrolled in an elective course entitled “Mathematical Modeling for Teachers.” Data were collected through a technology-integrated mathematical modeling activity. The pre-service mathematics teache...
Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi
Bulut, Safure; Aktaş, Fatma Nur (null; 2018-10-04)
Problem kurma, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreçtir(NCTM, 2000). Problem kurma yöntemini kullanarak yapılan değerlendirmeler öğretmene detaylı bilgi vermede etkili bir yoldur (Munroe, 2016). Problem kurma öğrencilerin düşünme süreçlerini, değerlerini, anlayışlarını ve matematiksel yetkinliklerini incelemek için bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Çünkü problem kurma a...
Matematik eğitiminde endüstri meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Vesife, Hatısaru; Erbaş, Ayhan Kürşat (2012-06-01)
Bu çalışmanın amacı endüstri meslek liselerinde matematik eğitiminde yaşanan sorunları öğretmen bakış açısıyla tespit etmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmaya farklı okullarda görev yapan bir bayan ve bir erkek matematik öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ve sınıf gözlemleriyle derlenmiş ve içerik analiziyle yorumlanmıştır.Çalışmanın bulguları öğretmenlerin, endüstri meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersinden hoşlanmadı...
Effects of cooperatlye and indiyidualistic problem solying methods on mathematical problem solving performance
Koç, Yusuf; Bulut, Safure (2002-01-01)
The purpose of the present study was to investigate the effects of the cooperatiye problem solving method (CPSM) and the individualistic problem solving method (IPSM) on seventh grade students' mathematical problem solving performance (MPSP). in this quasiexperimentalresearch study, seventh grade "percents unit" was covered. After analyzing the data by using the multivariate analysis of covariance it was found thatCPSM and IPSM groups had statistically significantly greater mean scores than the traditional ...
Citation Formats
Ş. Sevinç, “Matematik Problem Çözümünde Aritmetik Yötemden Cebirsel Yöteme Geçişte Şerit Modelin Etkisinin İncelenmesi,” presented at the IVth International Eurasian Educational Research Congress, (11 - 14 Mayıs 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85714.