Yeni Paleomanyetizma ve Paleostres Verileri Işığında Güney Batı Anadolu’nun Geç Senozoyik Evrimi

2018-11-03
Kaymakcı, Nuretdin
Özacar, Atilla Arda
Özkaptan, Murat
Tosun, Levent
Gülyüz, Erhan
Sözbilir, Hasan
Bu çalışmanın temel amacı, GB Anadolu’nun Geç Senozoyik evriminin çok disiplinli bir çalışma ile ortaya konması ve kuzeye dalan Afrika Plakasının bölgen tektonik evrimine olan etkisinin belirlenmesidir. Dalmakta olan Afrika Plakasının Plini-Strabo Hendeği boyunca Anadolu Bloğunun içlerine kadar devam edip etmediği bölgenin tektonik evrimi açısından kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmada Dalım Transfer-Ucu İlerletici olarak bilinen bu tip yapıların GB Anadolu’nun Geç Senozoyik evrimindeki rolü ve önemi tartışılacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için paleomanyetizma, paleostres analizi ve bütünleşik stratigrafi yöntemlerini içeren çok disiplinli bir çalışma gerçekleştirilmiş olup elde edilen verilere göre tüm batı Anadolu bölgesi ilki Erken-Orta Miyosen döneminde, ikincisi Geç Miyosenden günümüze kadar süren iki farklı rotasyonal deformasyon geçirmiştir. Her iki dönemde de kabaca Büyük Menderes Havzası’nın güneyinde kalan alanlar saatin tersi yönde rotasyona uğramış, Beydağları’nın doğusunda kalan alan ise her hangi bir rotasyon geçirmemiştir. Söz konusu rotasyonlar Fethiye Burdur hattı olarak bilinen kuşak boyunca her hangi bir değişim veya diferansiyel dönme göstermemektedir. Paleostres analiz çalışmalarına göre ise bölge çok yönlü genişlemeye maruz kalmış olup olmasına rağmen Geç Miyosen ve öncesinde KD-GB yöndeki genişleme, Pliyo-Kuvaterner dönemde ise KBGD yöndeki genişlemeler diğer yönlere göre daha baskın olarak gelişmiştir. Geç Miyosen ve öncesi oluşan yapılardan bazıları son dönemde transfer fayları olarak tekrar aktivite kazanmışlardır. Ayrıca, Fethiye-Burdur hattı boyunca bu hattın doğrultu atımlı bir fay zonu olacağına dair herhangi bir kinematik veriye rastlanmamıştır. Bölgedeki rotasyon verilerine göre, tüm GB Anadolu’nun tutarlı bir şekilde saatin tersi yönde dönmesi ve Fethiye-Burdur hattının her iki tarafında bu dönmelerde herhangi bir değişiklik olmaması ve sahada hattın doğrultu atımlı bir fay zonu olabileceğine dair herhangi bir veri gözlenmemesi, Fethiye-Burdur hattının literatürde bahsedildiği şekliyle mevcudiyeti ve en önemlisi bir doğrultu atımlı fay kuşağı olduğu konusunda önemli şüphe oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye Diri Fay Haritasında sol yönlü doğrutlu atımlı fay olarak gösterilen Fethiye-Burdur Fay Zonunun geometrisi ve kinematik özellikleri yeniden gözden geçirilmelidir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmaların tamamı TUBITAK-111Y239 nolu proje kapsamıda desteklenmiştir.
22. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, 1 - 03 Kasım 2018

Suggestions

Yeni, Aktif Gruplu, Silika Bazlı Nanopartiküller İle Karbondioksit İkili Sistemlerinin Faz Dengeleri, Termodinamik Modellemesi Ve Nanopartiküllerin Süperkritik Karbondioksit İle Polimer Emdirme Ve Diger Nanokompozit Süreçlerinde Uygulamaları
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ; Ünlüsü, Betül(2015-06-15)
Bu çalışmada, farklı fonksiyonel gruplara sahip hibrit yapıdaki çeşitli polihedral oligomerik silseskuioksan (POSS) ve CO2 içeren ikili sistemlerin faz davranışları incelenmiştir. Çalışılan POSS’lar trifloropropil POSS, oktametil POSS, metakril POSS, izooktil POSS, oktaizobütil POSS, oktafenil POSS ve oktatrimetilsiloksi POSS’tur. Çözünürlük deneyleri için yapılan çiğlenme ve bulutlanma noktası ölçümleri yüksek basınç hücresi kullanılarak 35 ºC ve 50 ºC sıcaklıklarında en yüksek 300 bar basınca çıkılarak be...
Ulusal Deniz Araştırmaları Programı; Klikya-Adana havzası kıta sahanlığı geç kuvaterner çökellerinin araştırılması -II projesi
Ediger, Vedat; Okyar, Mahmut(2000-08-01)
Kilikya-AdanaHavzası'nın dar kıta sahanlığı geç-Kuvaterner çökellerini ve Holosen dönemi deniz seviyeleri değişimini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, onbir değişik transgressif seviyenin varlığı tespit edilmiştir. Bölgeye ait tabankaya'nın, düzensiz erozyon yüzeylerine ve fay kontrollü yapılanmaya sahip olduğu ve faylanmış zayıf yüzeylerinin deniz seviyelerinin durağan olduğu dönemlerde aşınarak seki oluşumlarına neden olduğu anlaşılmıştır. Bölgede gözlenen transgressif seviyelerin, yaşlı...
Yeni Teknolojiler Kullanılarak Fındık Zarındaki Fenolik Maddelerin Geri Kazanılması ve Karakterizasyonu
Yener, Meryem Esra; Şümnü, Servet Gülüm(2014-12-31)
Bu proje gıda atıklarındaki değerli biyoaktif maddelerin geri kazanılması ve doğal gıda katkı maddesi olarak değerlendirilmesi ile ekonomiye ve insan sağlığına katkı sağlanmasının hedeflendiği uzun soluklu araştırma ve geliştirme sürecinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu araştırmalarda organik çözücü kullanımının azaltılması, enerji tasarrufu ve özütleme sırasında biyolojik aktivitenin kaybolmaması için özütleme süresinin kısaltılması, elde edilen özütlerdeki fenolik maddelerin karakterizasyonun yapılmas...
Batı Karadeniz aerosolunun zamansal değişiminin değerlendirilmesi
Genç Tokgöz, Derya Deniz; Balcılar, İlker; İlhan, Ali İhsan; Balta, Tülay; Tuncel, Süleyman Gürdal (null; 2017-11-03)
Bu çalışmada, Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde Kırklareli toplanan partikül madde örneklerinin kimyasal kompozisyonu kullanılarak konsantrasyonlardaki zamansal değişiklikleri ve ölçülen konsantrasyonları etkileyen faktörleri belirlenmiştir. Partikül madde (PM) örnekleri Kırklareli ili kırsalında konuşlandırılmış bir istasyonda (41o 57.996'K, 27o 23.670'D) toplanmıştır. İstasyonun denize uzaklığı yaklaşık olarak 50 km, Bulgaristan sınırına uzaklığı ise 5 km’dir. İstasyonun bulunduğu 50 km’lik çapta herh...
Yeni nesil moleküler veri analizi yoluyla genom ve transkriptom evriminin incelenmesi
Somel, Mehmet; Ghalichi, Ayshin; Alici, Ahmet Yetkin; Turan, Zeliha Gözde; Izgi, Hamit; Baloğlu, Onur; Sağlican, Ekin; Parvizi, Poorya; Dönertaş, Handan Melike(2016-12-31)
Tüm genom dizileme verisi, genom çapında veya ekzom çapında polimorfizm verisi, mikrodizin ve RNA-dizileme verisi, GC-MS metabolit verisi gibi geniş çaplı moleküler veri setlerinin hesaplamalı analizi yoluyla uzun zamandır biyologları meşgul eden çok sayıda sorunun cevaplanması bugün mümkün hale gelmiştir. Araştırma grubumuzda genom ve transkriptom evrimi üzerine şu soruları gelecek yıl içinde cevaplayamaya çalışacağız:- Primatlar arasında testis transkriptomu niye ve nasıl evrilmektedir? - Türler arasında ...
Citation Formats
N. Kaymakcı, A. A. Özacar, M. Özkaptan, L. Tosun, E. Gülyüz, and H. Sözbilir, “Yeni Paleomanyetizma ve Paleostres Verileri Işığında Güney Batı Anadolu’nun Geç Senozoyik Evrimi,” Çanakkale, Türkiye, 2018, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86343.