Ulusal Deniz Araştırmaları Programı; Klikya-Adana havzası kıta sahanlığı geç kuvaterner çökellerinin araştırılması -II projesi

2000-08-01
Ediger, Vedat
Okyar, Mahmut
Kilikya-AdanaHavzası'nın dar kıta sahanlığı geç-Kuvaterner çökellerini ve Holosen dönemi deniz seviyeleri değişimini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, onbir değişik transgressif seviyenin varlığı tespit edilmiştir. Bölgeye ait tabankaya'nın, düzensiz erozyon yüzeylerine ve fay kontrollü yapılanmaya sahip olduğu ve faylanmış zayıf yüzeylerinin deniz seviyelerinin durağan olduğu dönemlerde aşınarak seki oluşumlarına neden olduğu anlaşılmıştır. Bölgede gözlenen transgressif seviyelerin, yaşlı olandan genç olana doğru, sırasıyla deniz seviyesinin -138 m, -107 m, -94 m, -83 m, -69 m, -62 m, -53 m, -46 m, -40 m, -32 m, ve -23 m derinliklerde durduğu dönemlerde oluştuğu belirlenmiştir. Bu seviyeler kuzey Kilikya-Adana Havzası kıtasahanlıklarıyla karşılaştırıldığında, en derinde ve Son Buzul Çağı'nda deniz seviyesinin ulaştığı son noktanın derinliklerinin kuzey ve güney kıtasahanlıklarında yaklaşık -138 m de olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç bize bu dönemdeki seviyenin, oluştuktan sonra herhangi bir düşey hareketin etkisinde kalmadığı sonucunu vermektedir. Kilikya-Adana Havzası'nın Güney ve Kuzey kıtasahanlıklarında gözlenen diğer seviyeler arasında ortalama olarak +2m'lik farklılıklar gözlenmektedir. Her iki kıtasahanlığında gözlenen bu seviyelerin derinlikleri arasındaki bu farkları etkileyen bir çok aletsel ve ortamsal etkilerin olabileceği bilinmektedir. Güncel depolanmayı temsil eden kıyısal kum kamalanmasının, günümüzden yaklaşık 3000-2000 yıl önce, deniz seviyesinin bugünkü seviyeye ulaştığı andan itibaren çökeldiği açıklanmış olmasına karşın, bu türden depolanmaların varlığına, KKTC'nin kıyı zonuyla yaklaşık 20 metrelik su derinlikleri arasında kalan çalışılamamış zonun dışındaki alanlarda rastlanamamıştır.

Suggestions

Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Kilikya- Adana Havzası kıta sahanlığı geç kuvaterner çökellerinin araştırılması projesi sonuç raporu- I
Ediger, Vedat; Okyar, Mahmut; Tekiroğlu, Eda S.; Görür, Naci; Çağatay, Namık(1999)
Kilikya-Adana Havzası kıta sahanlığı geç-Kuvaterner çekellerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, onbir değişik transgressif depolanma ve kıyısal kum kamalanması olarak adlandırılan güncel bir depolanma bulunmuştur. Bölgeye ait tabankayanın düzensiz erozyon yüzeyine ve fay kontrollü yapılara sahip olduğu belirlenmiştir.Çalışma sahası içerisinde en yaşlı transgresif depolanmanın geç-Kuvaterner öncesi dönemde, deniz seviyesi -180 m derinlikte iken, çökeldiği açıklanmıştır.Geç-Kuvaterner döne...
Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı 1991 yılı kesin raporu
Saydam, Cemal; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(1994-01-01)
Yakın geçmişte ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan asit yağmurları, Çernobil Kazası ve Körfez Savaşının kaynaklarından uzak bölgelerde tesbit edilen döküntüleri çevre kirliliğine uzun mesafeli atmosferik taşımının katkısının gözardı edilemiyeceği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu izleme programı Doğu Akdeniz atmosferinde bulunan parçacıkların tanımlanması, uzun mesafeli taşınım ile ulaşan materyalin kaynak bölgelerinin saptanması ve atmosferden denize giren akı miktarlarının tesbit edilmesi amacı doğrultusund...
Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi
Saydam, Cemal A.; Özsoy, Emin; Tan, Kemal(2002)
Halihazırda Türkiye denizlerinde çeşitli üniversitelerimize bağlı olan Deniz Bilimleri Enstitülerince yürütülen "Ulusal Deniz Ölçüm, İzleme ve Araştırma" Programı çerçeveside bir dizi proje 31 Aralık 1996 tarihinde sona ermiştir. Bu program çerçevesinde yürütülmekte olan projeler bitiş tarihlerini takip eden süreçte denizlerimizi yakından ilgilendiren sorunlara, öncelikli hedefler doğrultusunda ve Deniz Bilimleri'ndeki modern gelişmeleri kapsayacak düzeyde, cevap verebilecek bir şekilde tasarlanmamışlardır....
Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1990 final raporu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü(1990-12-15)
Ulusal Deniz ölçme ve izleme Programı çerçevesinde Akdeniz kesiminde 1990 yılı saha çalışmaları aşağıda gösterilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir! Deniz saha çalışmalarında yerinde ölçüm ile toplanan fiziksel bulgular ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Ve R/V Bilim lâbpratuvarlarında analizleri yapılan doğal ve kirletici parametrelere ait sonuçlar 1990 yılı Final Raporunda sunulmuştur. Sefer tarihleri: 14-20 Mart 1990 (İlkbahar dönemi) 3-13 Ağustos 1990 (Yaz dönemi) 1-8 Kasım 1990 (Sonbahar dönemi) 1990 yı...
Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1989 final raporu
Deniz Araştırma Enstitüsü(1990-12-15)
Ulusal Deniz ölçme ve İzleme Programı çerçevesinde Akdeniz kesiminde 1989 yılı saha çalışmaları aşağıda gösterilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir, Deniz saha çalışmalarında yerinde ölçüm ile toplanan fiziksel bulgular ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve R/V Bilim laboratuvarlarında analizleri yapılan doğal ve kirletici parametrelere ait biyokimyasal sonuçlar 1989 yılı Final Raporunda sunulmuştur. Sefer tarihleri; 20 Şubat - 17 Mart 1989 (İlkbahar dönemi) 16-24 Ağustos 1989 (Yaz dönemi) 22 - 29 Ekim 1989 ...
Citation Formats
V. Ediger and M. Okyar, “Ulusal Deniz Araştırmaları Programı; Klikya-Adana havzası kıta sahanlığı geç kuvaterner çökellerinin araştırılması -II projesi,” 2000. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95711.