Köprü yan ayaklarının oluşturduğu daralmanın atnalı vorteks sistemi ve oyulmaya etkisinin DES modellemesi ile İncelenmesi

2015-11-21
Bu çalışmada, düz bir kanalın karşılıklı iki duvarına yerleştirilen dökme tip köprü yan ayakları etrafında oluşan atnalı vorteks sisteminin ve zemindeki kayma gerilmelerinin değişimi iki farklı daralma oranı için incelenmiştir. Benzetimler, 45000’lik Reynolds sayısında ayrışan döngü benzetimi (DES) kullanılarak yapılmıştır. Kanal girişinde zamanla değişen hız çalkantılarını içeren bir sınır koşulu uygulanmıştır. Benzetimler oyulmanın başlangıcını temsil eden düz zemin koşullarında yapılmıştır. Köprü yan ayakları etrafında oluşan atnalı vorteks sistemi ayak etrafında oluşan oyulmadaki ana mekanizmadır ve ayaklar sebebiyle kanalda oluşan daralma miktarı arttıkça atnalı vorteks sisteminin yapısında önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bunun dışında artan daralma miktarı ile kanal merkezinde akım yönünde uzanan bir çift güçlü vorteks oluşmaktadır. Tüm bu farklılıklar, değişik daralma oranlarında zeminde birbirinden oldukça farklı kayma gerilmesi ve basınç çalkantısı dağılımlarının oluşmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden, oyulmanın başlangıç safhasında daralma oranı değiştikçe köprü yan ayakları etrafındaki sediment sürüklenmesi ve oyulma mekanizmasının çok farklılaştığı düşünülmektedir.
4. Su Yapıları Sempozyumu, 2015

Suggestions

Köprü yan ayağı uzunluğunun akım karakteristiklerine ve taban oyulmasına etkisi
Göğüş, Mustafa; Köken, Mete(2011-02-28)
Bu çalışma dikdörtgen kesitli ve sabit eğimli düz bir kanala yerleştirilen farklı uzunluklardaki (L a ) dairesel burunlu köprü yan ayağı etrafında oluşan akım yapılarının farklı oyulma safhalarında deneysel ve sayısal olarak incelenmesini içermektedir. Köprü ayaklarında ve köprü yan ayakları etrafında oluşan atnalı döngü sistemi bu bö lgede oyulmaya etki etmektedir . Zaman içersinde yoğun yapısal değişiklik gösteren atnalı döngü sistemi kimi durumlar...
Köprü Ayakları Etrafındaki Koruyucu Kaplamanın Bilgisayar Destekli Tasarımı
Yıldırım, M Sinan; Yanmaz, Ali Melih (2014-04-01)
Akarsu geçişli köprülerde, akım alanı içerisinde kalan köprü ayakları çevresinde gelişen yerel oyulmalar, köprü emniyetini olumsuz etkilemektedir. Özellikle mevcut köprülerde, taban oyulmalarını önlemek için yapılan düzenleme yapılarının nitelikli bir şekilde tasarımı ve uygulanması ile köprülerde meydana gelen hasarların önüne geçmek mümkün olmaktadır. Bu çalışma kapsamında, köprü açıklığındaki oyulmalara karşı literatürde kabul gören kriterlere göre ayaklar etrafına yapılacak çeşitli kaplamaların tasarımı...
Silindir Yapılar Çevresinde Akım Koşulları ve Oyulma Süreçlerinin Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Fuhrman, David R; Jacobsen, Niels G; Fredsoe, Jorgen (2014-11-09)
Bu çalışmada deniz tabanına dik olarak yerleştirilmiş silindirik bir yapı çevresinde sabit akım koşulları altında oluşan hidrodinamik ve morfolojik değişimler üç-boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan sayısal modelde Reynolds-ortalamalı Navier Stokes denklemleri, k-omega türbülans modeli ile birlikte 3 boyutlu olarak çözülmekte, çözümlenen girdap kopması, sediman taşınımı (tabanda ve askıda) ve taban morfolojisi değişimi ile silindir çevresinde zaman içind...
BDF2 diskterizasyonlu SUPG sonlu eleman yönteminin sayısal analizi üzerine
Kaya Merdan, Songül(2017-12-31)
Bu çalışmada çeşitli bilim dallarında ve endüstride karşılaşılan türbülanslı akış problemlerini modelleyen Navier Stokes denklemleri için kullanılan SUPG (Streamline Upwind Petrov Galerkin) sonlu eleman stabilizasyon (kararlılık) yönteminin BDF2 diskretizasyonlu ile birlikte sayısal analizi yapılacaktır.Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamı...
Köprülerde Rüzgar Etkilerinin İncelenmesi
Uzol, Oğuz(2010-12-31)
ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'yle İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün ortaklaşa gerçekleştireceği bu çalışmanın amaçlarından ilki, köprülere etkiyen rüzgar yükünün eşdeğer statik rüzgar yükü yöntemiyle belirlenmesinde kullanılacak olan aerodinamik yük katsayılarının (Cd, Cz, Cm) çeşitli köprü kesitleri için rüzgar tünelinde kesit deneyleri gerçekleştirmek ve elde edilen değerlerle Avrupa ve Amerikan şartnamelerindeki değerleri karşılaştırmaktır. Daha sonra köprülerde sıkça kullanılan rüzgar bariyerl...
Citation Formats
M. Köken, “Köprü yan ayaklarının oluşturduğu daralmanın atnalı vorteks sistemi ve oyulmaya etkisinin DES modellemesi ile İncelenmesi,” Antalya, Turkey, 2015, p. 87, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86696.