Sarıçam Odunu Unu, Fenol Formaldehit ve Melamin Formaldehit Reçinelerinden Odun Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

2017-05-15
Vargün, Elif
Yüksel, Mehmet
Karadayı, Damla
Yılmaz, Ayşen
Giderek azalan odun kaynakları ve yeni kompozit teknolojilerinin gelişmesiyle odun polimer kompozitlerinin (OPK) üretimi önemli ölçüde artmıştır ve OP K’ler oduna göre daha üstün mekanik ve fiziksel özelli klere sahip olmaları nedeniyle geniş kullanım alanı bulmaktadırlar [1] . Fenol formaldehit (FF,Resol) ve melamin formaldehit (MF) reçineleri ile sarıçam odunu ( Pinus sylvestris ) ununun belli oranlarda karıştırılarak gelişmiş fiziksel ve mekanik özelliklere sahip ve aynı zamanda yanıcılığı azaltılmış OPK’lerin üretimi hedeflenmiştir. Çalışmada, bor fosfat (BPO 4 ) yanmayı geciktirici katkı maddesi, polidifenilmetan 4,4' - diizosiyanat, (PMDI) uyum sağlayıcı ajan olarak kompozitlerin üretiminde kullanılmıştır. Hidrotermal ve mikrodalga sentez yöntemleri birarada kullanılarak BPO 4 sentezlenmiş, FTIR spektroskopisi ve XRD ile karakterizasyonu yapılmıştır [2] . FF/MF reçinesiyle sarıçam odunu unu, PMDI ve BPO 4 içe ren kompozitlerin sıkıştırma ile kalıplama yöntemiyle hazırlanmasında karışım oranlarının belirlenerek kompozit üretim proses şartlarının optimizasyonu yapılmıştır. Kompozitlerin fiziksel özelliklerini belirlemede, kuru yoğunluk, su alma oranı ve kalınlık artış oranı testleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen kompozitlerin eğilme direnci, üç noktadan eğilme testi ile incelenmiştir. Ayrıca BPO 4 katkılı OPK’lerin güç tutuşurluk ve yanma özellikleri sınırlayıcı oksijen indeksi (LOI testi) ve termogravimetrik anal iz (TGA) yöntemleriyle belirlenmiştir. İki farklı reçine (FF ve MF) kullanılarak üretilen OPK’lerin fiziksel, mekanik ve termal özellikleri karşılaştırılmıştır.
6. Fiziksel Kimya Kongresi, 15 - 19 Mayıs 2017

Suggestions

Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Tıbbi Bitki Epilobium Hirsutum'un Sulu Ekstresinin Sıçan Karaciğer Mikrozomal Flavin Monooksijenaz 3 (fmo3) Enzim Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Adalı, Orhan(2011-12-31)
Çeşitli ilaçlar, endüstriyel kimyasallar, pestisitler veya gıda katkı maddeleri gibi ksenobiyotikler, vücuda girdiklerinde parçalara ayrılarak veya değişime uğrayarak vücuttan atılmaları için bir takım enzim sistemleri tarafından metabolize edilmeleri gerekmektedir. Bu enzim sistemleri bu kimyasal ajanların toksik etkilerini değiştirebildikleri gibi çeşitli ilaçların da etki mekanizmalarını etkileyebilmektedirler. Kimyasal ajanların karşılaştıkları ilk enzim sistemi genel olarak Faz I detoksifikasyon/aktiva...
Tıbbi Bitki Epilobium Hirsutum'un Sulu Ekstresinin Sıçan Karaciğer Mikrozomal Flavin Monooksijenaz Enzimi Üzerine Etkisi
Adalı, Orhan(2010-12-31)
Doğal olarak oluşan bitkisel kökenli kimyasalların kanser, yaşlanma, kardiovasküler hastalıklar gibi birçok sağlık sorunlarına karşı koruyucu rollere sahip oldukları yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ispatlanmış olup bu çalışmalar sayesinde bu bitkisel kimyasallara karşı olan ilgi de giderek artmıştır. Kimyasal ajanların karşılaştıkları ilk enzim sistemi genel olarak Faz I detoksifikasyon/aktivasyon sistemi olarak adlandırılmaktadır. Faz I sistemi içerisinde yer alan başlıca enzimlerden bir tanesi olan ...
Yeni fosforik asit türevi organokatalizörlerle organik bileşiklerin enantioseçici sentezi
Doğan, Özdemir; Beksultanova, Nurzhan (null; 2015-08-23)
Organokatalizörlerin geliştirilmesi ve organik bileşiklerin enantioseçici sentezinde kullanılması 2000’li yılların başlarından itibaren oldukça yaygınlaşmış ve artarak devam etmiştir [1-3]. Kiral ve küçük molekül yapısına sahip olan organokatalizörler uygulamalarında metal gerektirmedikleri için daha çevreci ve metal katalizörlerden daha çok tercih edilir olmuşlardır. Ancak henüz organokatalizörlerin uygulamalarında verim ve enantioseçiciliğin yüksek olduğu tepkime sayısı sınırlıdır. Bu nedenle yeni ve uygu...
Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Citation Formats
E. Vargün, M. Yüksel, D. Karadayı, and A. Yılmaz, “Sarıçam Odunu Unu, Fenol Formaldehit ve Melamin Formaldehit Reçinelerinden Odun Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu,” presented at the 6. Fiziksel Kimya Kongresi, 15 - 19 Mayıs 2017, Zonguldak, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://fizikselkimya6.beun.edu.tr/.