Sarıçam Odunu Unu, Fenol Formaldehit ve Melamin Formaldehit Reçinelerinden Odun Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

2017-05-15
Vargün, Elif
Yüksel, Mehmet
Karadayı, Damla
Yılmaz, Ayşen
Giderek azalan odun kaynakları ve yeni kompozit teknolojilerinin gelişmesiyle odun polimer kompozitlerinin (OPK) üretimi önemli ölçüde artmıştır ve OP K’ler oduna göre daha üstün mekanik ve fiziksel özelli klere sahip olmaları nedeniyle geniş kullanım alanı bulmaktadırlar [1] . Fenol formaldehit (FF,Resol) ve melamin formaldehit (MF) reçineleri ile sarıçam odunu ( Pinus sylvestris ) ununun belli oranlarda karıştırılarak gelişmiş fiziksel ve mekanik özelliklere sahip ve aynı zamanda yanıcılığı azaltılmış OPK’lerin üretimi hedeflenmiştir. Çalışmada, bor fosfat (BPO 4 ) yanmayı geciktirici katkı maddesi, polidifenilmetan 4,4' - diizosiyanat, (PMDI) uyum sağlayıcı ajan olarak kompozitlerin üretiminde kullanılmıştır. Hidrotermal ve mikrodalga sentez yöntemleri birarada kullanılarak BPO 4 sentezlenmiş, FTIR spektroskopisi ve XRD ile karakterizasyonu yapılmıştır [2] . FF/MF reçinesiyle sarıçam odunu unu, PMDI ve BPO 4 içe ren kompozitlerin sıkıştırma ile kalıplama yöntemiyle hazırlanmasında karışım oranlarının belirlenerek kompozit üretim proses şartlarının optimizasyonu yapılmıştır. Kompozitlerin fiziksel özelliklerini belirlemede, kuru yoğunluk, su alma oranı ve kalınlık artış oranı testleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen kompozitlerin eğilme direnci, üç noktadan eğilme testi ile incelenmiştir. Ayrıca BPO 4 katkılı OPK’lerin güç tutuşurluk ve yanma özellikleri sınırlayıcı oksijen indeksi (LOI testi) ve termogravimetrik anal iz (TGA) yöntemleriyle belirlenmiştir. İki farklı reçine (FF ve MF) kullanılarak üretilen OPK’lerin fiziksel, mekanik ve termal özellikleri karşılaştırılmıştır.
Citation Formats
E. Vargün, M. Yüksel, D. Karadayı, and A. Yılmaz, “Sarıçam Odunu Unu, Fenol Formaldehit ve Melamin Formaldehit Reçinelerinden Odun Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu,” presented at the 6. Fiziksel Kimya Kongresi, 15 - 19 Mayıs 2017, Zonguldak, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://fizikselkimya6.beun.edu.tr/.