10th grade students conceptions about chemical change

2014-03-01
Kıngır, Sevgi
Geban, Ömer
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin kimyasal değişim konusunda sahip oldukları kavramları ortaya çıkarmak ve bu kavramların okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Çalışmaya Türkiye’nin büyük bir şehrinde bulunan bir Anadolu Lisesinde ve bir Genel Lisede öğrenim gören 10. sınıf öğrencileri (N = 100) katılmıştır. Daha önceden kimya derslerinde geleneksel yaklaşım esas alınarak kimyasal değişim konusu öğretilen bu öğrencilere iki basamaklı ‘Kimyasal Değişim Kavram Testi’ uygulanmıştır. Günlük hayatla ilişkili olan her bir sorunun ilk basamağında çoktan seçmeli bir soru sorulmuş, ikinci basamağında ise ilk basamaktaki soruya verilen cevabın nedeninin açıklanması istenmiştir. Araştırma bulguları öğrencilerin kimyasal değişim konusunu tam öğrenemediklerini ve öğrencilerin kimyasal ve fiziksel değişimi birbirinden ayırt etmede zorlandıklarını göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin kimyasal değişim konusunda birtakım kavram yanılgılarının olduğu tespit edilmiştir. Ancak, Anadolu Lisesi öğrencilerinin Genel Lise öğrencilerine göre kimyasal değişim kavramlarını anlama düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuçta, geleneksel yaklaşımın kavram yanılgılarının giderilmesinde pek de etkili olmadığı dikkate alınarak kavramsal değişim yaklaşımına uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin kimya derslerinde kullanılması tavsiye edilmiştir.
Journal of Turkish Science Education

Suggestions

High School Students Misconceptions about Simple Electric Circuits
Sencar, Selen; Yılmaz, Elif Esra; Eryılmaz, Ali (2001-01-01)
The purpose of this study was to determine 9th grade students' misconceptions about simple electric circuits and to explore the relationship between these misconceptions and some selected variables (students' gender and experience about electric circuits). Review of literatureconceming simple electric circuits has shown that high school studentshave many misconceptions aboutthis topic and in order to assess them, a diagnostic test was develaped. The test, which was named as Simple Electric Circuits Concept ...
Freshman students misconceptions in chemical equilibrium
Özdemir, Arzu; Geban, Ömer; Uzuntiryaki, Esen (2000-06-01)
The purpose of this study was to investigate the misconceptions of freshman students in chemical equilibrium, In this study, 143 freshman students from Biology, Biology Education, Physics and Physics Education Departments in MEl'U took part during 1998- 1999 spring semester. Chemical Equilibrium Concepts Achievement Test was administered to all subjects, The results showed that many students had misconceptions about changing equilibrium conditions. relating rate and equilibrium and rate vs, extent.
Ninth grade students understanding of the nature of scientific knowledge
Kılıç, Kerem; Sungur, Semra; Çakıroğlu, Jale; Tekkaya, Ceren (2005-01-01)
The purpose of this study was to investigate the 9th-grade students’ understandings of the nature of scientific knowledge. The study also aimed to investigate the differences in students’ understanding of the nature of scientific knowledge by gender, and school types. A total of 575 ninth grade students from four different school types (General High, Anatolian High, Vocational High and Super Lycee) participated in the study. Data were collected utilizing an adapted version of the Nature of Scientific Knowle...
10 ve 11 sınıf öğrencilerinin temel geometri konularındaki hataları ve kavram yanılgıları
Ubuz, Behiye (1999-02-01)
Bu araştmnanın amacı, öğrencilerin geometride açılar konusundaki öğrenme düzeylerini, hatalar, kavram yanılgılan ve cinsiyet açısından incelemektir. AraştıOllanın örneklemini, 1997- i998 öğretim yılında Ankara'nınbir özelokulunda okuyan 10. ve i 1. sınıftan birer şube olmak üzere toplam 67 öğrenci oluştuOllaktadır.Araştmnanın verileri i i tane açık uçlu soru içeren sınavdan elde edilmiştir. Bu çalışmada i i soru içinden seçilen 5 soru üzerinde durulmaktadır. Elde edilen bulgular erkek öğrencilerinkız öğrenc...
Sınıf öğretmeni adaylarının prizma bilgileri: tanım ve örnekler oluşturma
Gökbulut, Yasin; Ubuz, Behiye (2013-04-01)
This study aimed to investigate prospective primary teacher’s knowledge on prism by exploring the definitions and examples generated by them. Four prospective teachers participated in the study. The five open ended questions used in the study as the data collection tool require drawing an example, explaining the properties, drawing different examples, constructing different definitions, and constructing examples from daily life related to prism. Definitions and examples generated by the participants about p...
Citation Formats
S. Kıngır and Ö. Geban, “10th grade students conceptions about chemical change,” Journal of Turkish Science Education, pp. 56–65, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88215.