Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği – Antrenör Sürümünün (Aköy – Antrenör) Eş Zamanlı Geçerliği Ve Güvenirliği

2021-06-01
Kılıç, Koray
İnce, Mustafa Levent

Suggestions

Sporcular için antrenör davranışlarını değerlendirme ölçeğinin Türkçe uyarlaması SADDÖ geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yapar, Ahmet; İnce, Mustafa Levent (2014-01-01)
Bu çalışmanın amacı “Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin” (SADDÖ; Côté, ve diğ.,1999) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Bu amaçla SADDÖ Türkçe’ ye çevrildikten sonra Ankara ilinden 14-22 yaş aralığında 171’i erkek (%57,8), 125’i kadın (%42,2) olmak üzere toplam 296 sporcuya uygulanmıştır. Katılımcıların 124’ü Basketbol (%42), 59’u Yüzme (%20), 58’i Badminton (%19) ve 55’i Atletizm (%19) branşlarındandır. Ölçek 7 alt boyut ve 47 maddeden oluşmaktadır ve 7’l...
Yetişkin Mizaç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Alan yazına bakıldığında yetişkin mizacını klinik örneklemin yanı sıra toplum örnekleminde de değerlendiren bir ölçeğin Türkçe adaptasyonunun bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, birçok farklı dile çevrilen Yetişkin Mizaç Ölçeği-Kısa Formunun (Adult Temperament QuestionnaireShort Form) Türkçe’ye uyarlamasını yaparak, güvenirliğini ve geçerliğini incelemektir. Ölçek Ankara’da yaşayan öğrenciler ve farklı sosyoekonomik düzey ve meslek gruplarından oluşan kişiler olmak üzere 462 kişiye uygulanmıştır. ...
Ortaokul öğrencileri için okul iklimi ölçeği: Türkçe formun geçerlik ve güvenirlik çalışması.
Atik, Gökhan; Güneri, Oya (null; 2013-09-11)
u çalışmada; Emmons, Haynes ve Comer (2002) tarafından geliştirilen Okul İklimi Ölçeği’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve ortaokul öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması iki farklı katılımcı grubu ile yapılmıştır. Birinci grup 314 (%44.4 erkek, %55.6 kız), ikinci grup ise 348 (%57.8 erkek, %42.2 kız) ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin Türkçe formu 36 madde ve 6 alt boyuttan (adalet, düzen ...
Navigation algorithms and autopilot application for an unmanned airvehicle
Kahraman, Eren; Alemdaroğlu, Hüseyin Nafiz; Nalbantoğlu, Volkan; Department of Aerospace Engineering (2010)
This study describes the design and implementation of the altitude and heading autopilot algorithms for a fixed wing unmanned air vehicle and navigation algorithm for attitude and heading reference outputs. Algorithm development is based on the nonlinear mathematical model of Middle East Technical University Tactical Unmanned Air Vehicle (METU TUAV), which is linearized at a selected trim condition. A comparison of nonlinear and linear mathematical models is also done. Based on the linear mathematical model...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Etkili Öğretim Seminerleri Hakkındaki Görüşleri
Çevik, Rafet; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Gürbüz, Tarkan; Çağıltay, Kürşat (2010-01-01)
Öğretim teknolojileri, uygun kullanıldıkları takdirde öğrencilere çeşitli öğrenme imkânları sunarak, öğretim kaynaklarını çeşitlendirmekte, öğrenim kalitesini arttırmakta ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Bu katkının yüksek öğretime aktarılabilmesi için öğretim teknolojilerinin derslere entegre edilmesi ve öğretim üyeleri tarafından etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda özellikle yurtdışında üniversiteler bünyesinde çeşitli destek merkezleri kurulmuştur. Or...
Citation Formats
K. Kılıç and M. L. İnce, “Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği – Antrenör Sürümünün (Aköy – Antrenör) Eş Zamanlı Geçerliği Ve Güvenirliği,” Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, pp. 64–74, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91060.