Implicit Interactions with a Peculiar Radio: Designing an Interactive Artefact for Fostering Meaningful Music-Listening Experiences

2021-7-28
Seydioğlu, Ömür Sarper
Interacting with internet-enabled artefacts has become an indispensable norm of an everyday person’s life as it can reduce otherwise demanding tasks down to a flick of a finger. Whereas consumption and utilisation of vast amount of information have also became a norm for navigating through the world’s digital commodities – rendering almost every single action an informed decision. On the other hand, music-listening is an ephemeral experience per se, yet it became a certainty to interact with extrinsic attributes thereof as prominent music-listening platforms became saturated with information, which isn’t a bad thing in itself; although, having to experience something knowledgably can also mean forgoing certain qualities of that experience. Even though it still is possible to listen to music through less information-intensive artefacts such as a radio, the advent of technology shows promise for affording a more (subjectively) meaningful experience. The same principle pertaining to how information influences user’s future actions presented itself as a theoretical notion of user experience that is applicable to interactions with all kinds of artefacts: Explicitness of Interactions. In this study, the goal is to design a music-listening artefact that doesn’t afford utilisation of extrinsic attributes of music to users (as opposed to modern music-listening paradigms); and through that process, to empirically discover how the qualities of information relayed by an artefact may influence the user’s subsequent actions. This is done through a three-part Research through Design process consisting of a Contextmapping research with sensitisation and idea generation phases to which 12 design specialists partook; tied into a consequential well-documented solo design phase. The outcome involves an extensive literature review with discussions, a methodology for conceptualisation of implicit/explicit artefacts, an empirically derived implicit music-listening artefact, and discussions on Explicitness of interactions concept.

Suggestions

Experiences with Moodle as a Communication Tool for Design Teamwork: A Users’ Perspective
Taşlı Pektaş, Şule ; Demirkan, Halime (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Tasarım sürecinde işbirliğinin önemi yaygın olarak kabul edilmesine rağmen, tasarım eğitimi kurumlarının bu konunun öğretilmesinde birçok zorluk yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu zorlukları aşmak için Web-tabanlı eğitim araçlarının kullanılması sıklıkla önerilmiş, fakat bu çalışmaların çoğunda kullanıcı bakış açısı ihmal edilerek konuya sadece uygulama geliştiricisi ya da öğretim elemanı perspektifinden yaklaşılmıştır. Bunun sonucunda da kullanıcıların/öğrencilerin gereksinimleri, algıları, ve deneyimleri yete...
History Of CIAM And Team 10
Günay, Baykan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
20. yüzyılın birinci yarısındaki mimarlık ve kentsel planlama eylemlerine damgasını vuran CIAM, dönemin ünlü mimar ya da mimar kökenli kent plancılarının, özellikle batı dünyasındaki sorunları tartıştığı bir toplantılar dizisidir. Mimarlık alanında 19. yüzyılın tarihsel mimari biçemleri canlandırma çabalanna, kentleşme alanında ise sanayi toplumunun yarattığı hızlı kentleşme, sağlıksız konut çevreleri, kirlenme ve yığılmalara bir tepki olarak doğmuştur. Yeni teknoloji, yapım yöntemleri ve mekân anlayışına i...
Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Investigating the Feasibility of Digitally Created Industrial Design Sketchbooks
Şener Pedgley, Bahar (2014-01-01)
Endüstri ürünleri tasarımcıları ve öğrencileri tasarım fikirlerini oluşturmak, belgelemek, aynı zamanda bu fikirleri başkalarıyla paylaşabilmek için eskiz defteri kullanırlar. Son yıllarda, tasarım süreci giderek sayısal ortamda gerçekleştirilmeye başladı, öyle ki, kağıt-temelli eskiz defterleri tasarım etkinliğini tatmin edici düzeyde belgelemek için yetersiz kalmaya başladı. Bu makale, fiziksel olarak kağıt üstünde oluşturulan endüstriyel tasarım eskiz defterlerinin sayısal olarak hazırlanmasına geçişin e...
Citation Formats
Ö. S. Seydioğlu, “Implicit Interactions with a Peculiar Radio: Designing an Interactive Artefact for Fostering Meaningful Music-Listening Experiences,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2021.