Possible Correlates of Posttraumatic Growth Among Patients with Type II Diabetes

Download
2020-06-01
Şenol Durak, Emre
Durak, Mithat
Bozo Özen, Özlem
Tip II Diyabetli Hastalarda Travma Sonrası Gelişimin Olası İlişkileri Öz Kronik bir hastalık olan diyabet, bireylerin yaşamlarını çarpıcı biçimde etkiler. Bu çalışma yatarak tedavi alma öyküsü bulunan diyabetli hastalarda travma sonrası gelişim (TSG) ile ilişkili olası psikososyal değişkenlerin rolünü değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Schaefer ve Moos (1998) modelinin teorik çerçevesi dikkate alınarak, diyabetli hasta grubunda algılanan sosyal desteğin, öz yeterliliğin, diyabetle ilgili değişkenlerin ve bilişsel işlemenin rolü yapısal eşitlik modeli kullanılarak incelenmiştir. Araştırmaya diyabet nedeniyle yaşamında en az bir kez hastanede tedavi gören 183 kadın ve 92 erkek olmak üzere toplam 275 ayaktan tedavi gören diyabet hastası katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 52.09 ± 9.49 yıldır. Bulgulara bakıldığında, diyabetle ilgili faktörlerin, algılanan sosyal destek ile TSG arasındaki ilişkiye aracılık ettiği görülmüştür. Ayrıca, bilişsel işlemleme, öz yeterlilik ve TSG arasındaki ilişkiye aracılık etmiştir. Hastaların öz yeterliliğini arttırmak ve sosyal destek ağlarını kolaylaştırmak içerikli programlar, hastaların sağlıklarına ilişkin yüksek kontrol algısını desteklediği için diyabetli hastalarda psikososyal müdahale programları tasarlarken dikkate alınmalıdır.
Nesne Dergisi

Suggestions

Numerical modeling and experimental investigation of cell manipulation using acoustophoresis
Karaman, Alara; Özer, Mehmet Bülent; Department of Mechanical Engineering (2022-8-24)
Several diseases, such as sickle cell disease and cancer, can affect the properties of cells. Manipulation or separation of the altered cell is necessary to diagnose such diseases. Acoustophoresis, the migration of particles by using acoustic standing waves, is a promising technique for bio-particle manipulation. This thesis presents numerical modelling and experimental investigation of using acoustophoresis for cell manipulation purposes. First, the trajectories of the cells in an acoustophoretic chip are ...
COMPARISON OF ENTROPY AND ENSEMBLE-BASED FEATURE SELECTION THROUGH NETWORK ANALYSIS OF ALZHEIMERS DISEASE-ASSOCIATED VARIANTS
Rafatov, Sevda; Aydın Son, Yeşim; Department of Bioinformatics (2022-2-7)
Alzheimer’s Disease (AD) is a complex, progressive and irreversible brain disorder that slowly destroys memory and thinking skills and eventually loses the ability to do daily tasks. Our group is currently developing in-silico AD models in which genotyping and phenotyping data are integrated for the differential diagnosis Late-On-Set AD (LOAD) cases. Meta-analysis of four different LOAD data sets provided by ADNI and dbGAP, which includes the genotyping data of more than 5000 LOAD patients, is done. In this...
AN ANALYSIS OF NMDA AND BETA-ADRENERGIC RECEPTOR ANTAGONISTS ADMINISTRATION AND NEURAL C-FOS EXPRESSION FOLLOWING CONDITIONED CONTEXT AVERSION LEARNING IN MICE
İlhan, Furkan; Kışlal, Sezen; Department of Psychology (2023-3-17)
Cancer patients develop anticipatory nausea and vomiting (ANV) following chemotherapy treatment as a result of classical conditioning learning. Although researchers have been conducting clinical studies to understand the characteristics of ANV, animal models can also be utilized to develop novel diagnostics and therapeutics. Conditioned context aversion (CCA) has been accepted to arise from classical conditioning and used as an animal model of ANV. Although antiemetic agents were widely used to prevent...
3-7 Yaş Çocukların Depresif Belirtileri İle Annelerinin Kapsayıcı İşlevleri Arasındaki İlişki
Zabcı, Neslihan; Erol, Elif (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Amaç: Bu çalışmada annelerin kapsayıcılık işlevleri ile çocuklarında görülen depresif belirtiler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yöntem: Çalışmanın katılımcılarını 331 aile oluşturmaktadır. Veri toplama araçları, Ebeveyn Çocuk Kapsayıcı İşlev Ölçeği (KİÖ), Çocuk Depresif Belirti Değerlendirme Ölçeği (ÇDBÖ) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formudur. Bulgular: Ölçekler arası sonuçları değerlendirmek amacıyla Regresyon analizleri, alt gruplar arası sonuçları değerlendirmek amacıyla ...
Predictive factors of posttraumatic stress and posttraumatic growth among the survivors of Van, 2011, earthquakes’ trauma
Elçi , Özcan; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2021-2-08)
Earthquakes, like other natural major disasters involves trauma resulting from exposure and/or witnessing to deaths and injuries, extreme fear of threatening situations, loss of a significant one, monetary loss and need of extreme physical power. On the other hand, the survivors may have also present positive changes in face of adversity. In present study, both negative and positive impacts of Van earthquakes which happened in 23rd of October and 9th of November 2011 are examined. 630 volunteer teachers fro...
Citation Formats
E. Şenol Durak, M. Durak, and Ö. Bozo Özen, “Possible Correlates of Posttraumatic Growth Among Patients with Type II Diabetes,” Nesne Dergisi, vol. 8, no. 16, pp. 69–81, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.nesnedergisi.com/makale/pdf/1575009921.pdf.