Öğretim Üyelerinin COVID-19 Döneminde Uzaktan Eğitim Deneyimleri

2021-11-01
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe
Alptekin, Funda
Çevik, Rafet
Çağıltay, Kürşat
Bakay, Şenol
Uzaktan veya çevrimiçi eğitim, COVID-19 öncesi üniversitelerin çoğunda uygulanan bir eğitim biçimi değildi. Ancak pandemi nedeniyle verilen kararlarla birlikte Mart 2020 itibariyle acil uzaktan eğitim dönemi başlamış ve derslerin çoğu çevrimiçi olarak devam etmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) halihazırda çalışan bir öğrenme yönetim sistemine (ODTÜClass) sahip olması ve öğretim elemanlarının çoğunun (%82) sistemi en azından öğrencilerine e-posta ve duyuru göndermek için kullanması nedeniyle geçiş nispeten sorunsuz olmuştur. Ayrıca ODTÜClass kullanıcılarına rehberlik etmek ve sorularına hızlı bir şekilde cevap vermek için bir destek ekibi halihazırda bulunuyordu. Böylece uzaktan eğitim alt yapısı büyük ölçüde hazır durumdaydı. Bu bildiride, öğretim üyelerinin COVID-19 döneminde yükseköğretimde uzaktan eğitime ilişkin deneyimlerini ve görüşlerini araştırmayı amaçlayan çalışmanın sonuçları sunulacaktır. Bu araştırma, 2020-2021 Güz dönemi tamamlandıktan sonra karma bir yaklaşım ile uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendi ve daha önce yapılan anketlerin bulgularıyla da karşılaştırıldı. Gözlemlerden biri, pandemi sonrası uzaktan eğitime yönelik tutum değişikliğidir.2018-2019 Bahar döneminde yapılan bir çalışmada, tamamen çevrimiçi bir öğrenme ortamı hiçbir öğretim üyesi tarafından tercih edilmemişti. Ancak 1,5 dönem uzaktan eğitim sonrasında katılımcıların yüzde 7'si COVID-19 sonrası tamamen çevrimiçi öğrenmeyi tercih edeceklerini belirtmiştir. Ayrıca, 2020-2021 Güz döneminde, 2019-2020 Bahar dönemine kıyasla daha yüksek memnuniyet düzeyleri ifade edildi. Katılımcıların %42'si ve %79'u sırasıyla Güz ve Bahar yarıyıllarında uzaktan eğitimden memnun olduklarını belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların yarısına yakını derslerin kalitesinin ve ders içeriklerinin yüz yüze eğitimde olduğu kadar iyi olduğunu değerlendirmiştir. Ancak, katılımcıların yarısı öğrenci ödevlerinin ve öğrencilerle iletişimin kalitesi ile sınav güvenliğinin daha kötü olduğunu belirtmiştir. Bu bulgular, öğretim üyeleri tarafından bahsedilen avantaj ve dezavantajlarla da paralellik göstermektedir. Öğretim üyeleri, uzaktan eğitimin öne çıkan avantajları olarak zaman ve mekân kısıtlamalarının aşılmasını ve yüksek kaliteli öğrenme materyallerinin geliştirilmesine olanak sağlanmasını işaret etmişlerdir. Diğer taraftan, öğrencilerle iletişim eksikliği, ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin adilliği konusundaki endişeler ve destek eksikliği, bahsedilen ortak dezavantajlardır. Katılımcılar, 2020-2021 Güz yarıyılı başında (42%) pedagojik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtseler de yarıyıl sonunda yarıdan fazlası (64%) desteğe gerek duymadıklarını veya destek talep etmediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgular, öğretim üyelerinin deneyimlerinin görüşlerine uzaktan eğitim lehine çevirdiği ve eğitim yönteminin değişmesi zorunluluk sebebiyle olsa bile çoğunlukla uzaktan eğitimden memnun kaldıklarına işaret etmektedir. Ancak, memnuniyet düzeylerine rağmen yüz yüze eğitim en çok tercih edilen eğitim şekli olmaya devam etmektedir. Ayrıca, öğretim üyelerinin temel kaygıları teknolojik olmaktan çok pedagojik yönlerle ilgilidir. Akademik dürüstlük, anket sonuçlarına göre ortaya çıkan en popüler konudur. Ayrıca, özellikle 2019-2020 Bahar dönemi için öğrencilerin sağlığı ve iyi olma hali öğretim üyelerinin en önemli endişelerinden biri olarak ortaya çıkmıştır.
14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Suggestions

Öğretim Yönetim Sisteminde Oyunlaştırma: Moodle LUDIC
Alptekin, Funda; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Çevik, Rafet; Bakay, Şenol; Çağıltay, Kürşat (2021-11-01)
Öğretim yönetim sistemleri birçok öğretim kurumunda Covid-19 pandemisi öncesinde de farklı amaçlar için kullanılırken, Covid-19 pandemisi ile birlikte örgün eğitimi devam ettirmek amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi sonrasında da çeşitli amaçlar ile kullanımının devam edeceği düşünülmektedir. Eğitim sistemi ve öğrenme yöntemleri bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte evrilip, derslerde teknolojinin aktif olarak kullanılmasına sebebiyet verirken, eğitimde tekno...
Öğrencilerin Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına İlişkin Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği
Bakar Çörez, Ayşegül; Tüzün, Hakan; Çağıltay, Kürşat (2008)
Bu araştırmanın amacı, örgün eğitimdeki derslerde eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, Ankara ilindeki özel bir İlköğretim okulunun 6. sınıfında Sosyal Bilgiler dersini alan 24 öğrenci ile 9 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemleri kullanılan araştırmanın sonucunda öğrencilerin eğitsel oyun ortamını beğendikleri ve böyle bir ortamın Sosyal Bilgiler dersinde destekleyici olarak kullanılmasının onların derse olan motivasyonlarını a...
Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme
Doğan, Sibel; Delialioğlu, Ömer (2020-09-01)
Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırmaçalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyikullanan makalelerin demografik ve yöntemsel özelliklerini belirlemek, (2) makalelerde geliştirilmek istenenbecerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri belirlemek, (3)kullanılan teknolojilerin öğrenmegüçlüğü yaşayan öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediği ve (4) öğre...
Investigation of students’ graphical and narrative type advance organizer use in an undergraduate course: a mixed method study
Bulut, Deniz; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2022-9-02)
Online learning becomes one of the most common educational methods during Covid-19 pandemic. There occurred too many issues and challenges during online education. The absence of pedagogical approaches caused ineffective courses to facilitate learning of students. While designing lectures, instructors should consider the cognitive load of students. The more increased cognitive load leads to ineffective learning outcomes. There are many ways to reduce cognitive load when designing instructional online ...
Odtü.'de Öğretim Üyelerinin Ve Doktora Öğrencilerinin Doktora Yeterlilik Sınavı Alğılarının İncelenmesi.
Haser, Çiğdem(2010-12-31)
Doktora programının gereklerinden birisi olan yeterlilik sınavı, doktora öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için başarılı olmaları gereken bir aşamadır. Yeterlilik sınavı, programdan programa değişmekle birlikte, genellikle doktora dersleri bittikten sonra ve tez çalışmasına başlamadan önce alınan bir sınavdır. Uygulamada çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle yazılı sınav, sözlü sınav ve yazılı ödev gibi aşamalar içermektedir. Her programın yeterlilik komitesi bu aşamaların nasıl olacağı i...
Citation Formats
N. A. Gürel Köybaşı, F. Alptekin, R. Çevik, K. Çağıltay, and Ş. Bakay, “Öğretim Üyelerinin COVID-19 Döneminde Uzaktan Eğitim Deneyimleri,” presented at the 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://icits2021.erdogan.edu.tr/index.php/tr/kitapciklar/.