Öğretim Yönetim Sisteminde Oyunlaştırma: Moodle LUDIC

2021-11-01
Alptekin, Funda
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe
Çevik, Rafet
Bakay, Şenol
Çağıltay, Kürşat
Öğretim yönetim sistemleri birçok öğretim kurumunda Covid-19 pandemisi öncesinde de farklı amaçlar için kullanılırken, Covid-19 pandemisi ile birlikte örgün eğitimi devam ettirmek amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi sonrasında da çeşitli amaçlar ile kullanımının devam edeceği düşünülmektedir. Eğitim sistemi ve öğrenme yöntemleri bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte evrilip, derslerde teknolojinin aktif olarak kullanılmasına sebebiyet verirken, eğitimde teknoloji kullanımı pandemi sebebiyle dolaylı olarak zorunlu olmuştur. Zaman ve mekândan bağımsız olan çevirim içi ortamların kullanımı sırasında, etkileşimin olmaması ya da daha az olması, öğrenci ile öğretmenin ya da öğrencilerin kendi arasındaki iletişimin az olması, öğrencilerin motivasyonu düşürmekte ve derslere aktif olarak katılımını dolaylı olarak da uzun zamanlı öğrenmeyi engellemektedir. Çevrim içi eğitimde motivasyonlarını artırmak ve derse katılımını sağlamak için farklı yöntemlerin ve yaklaşımların denenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak ve motivasyonu artırmak için oyunlaştırma kullanılan yöntemlerden biridir. Oyunlaştırma, oyun tasarım öğelerinin eğlence amaçlı oyun dışı bağlamlarda da kullanılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenme bağlamlarında oyunlaştırma, öğrenme motivasyonunu artırmak ve böylece öğrenenlerin davranışlarını değiştirmek için oyun tasarım öğelerini ve süreçlerini öğrenme etkinliklerine entegre eden bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Öğretim yönetim sistemlerinde oyunlaştırma kullanılması oyun temelli öğrenmeden farklı olarak direk olarak tam teşekküllü oyunları değil, oyun dışı bağlamlarda oyun tasarım öğelerini kullanmaktadır. Oyunla öğretmede, oyunun içerisine öğretim öğeleri eklenirken; oyunlaştırmada öğretim öğelerinin içerisine oyun bileşenleri eklenir. Oyunlaştırmada merkezde oyun yoktur, merkezde öğretim öğeleri vardır. Puanlar, rozetler, seviyeler, kullanıcı sıralaması ve lider tabloları öğretim yönetim sistemlerinde oyunlaştırma için kullanılan temel elementlerdir. Bu elementler ile genel olarak kullanıcının katılımını artırmak ve kullanıcıyı motive etmek amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak oyunlaştırma ile bireysel farklıklar dikkate alınabilir ve öğrencilerin bir amaç etrafında birlikte çalışması sağlanabilir. Bu bildiride Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde kullanılan öğretim yönetim sistemi Moodle üzerinde çeşitli eklentiler de kullanılarak yapılan oyunlaştırma deneyimlerinin paylaşılması ve öneriler sunulması amaçlanmıştır. Moodle açık kaynak kodlu bir öğretim yönetim sistemi olduğundan, kurumlara maliyet getirmediğinden sıklıkla tercih edilmektedir. Dünya üzerinde 182.000 sitede, 289000000 kullanıcı; Türkiye’de ise 1115 sitede öğretim yönetim sistemi olarak Moodle kullanılmaktadır. Birçok kaynak ve etkinliğin yanı sıra, mesajlaşma, forum ve blog gibi araçların ders içerisinde kullanılasına imkân sağlamaktadır. Bu kadar yaygın olarak kullanılan öğretim yönetim sisteminde oyunlaştırma uygulamalarının nasıl kullanılabileceğinin örnek üzerinden anlatılması önem arz etmektedir. Moodle oyunlaştırma için kullanılabilecek birçok eklenti bulundurmaktadır. Eklentiler kullanılmadan da oyunlaştırmanın çeşitli aşamalarında kullanılabilecek araçlar da bulunmaktadır. Moodle üzerinde oyunlaştırma tasarım aşamalarını da takip ederek en baştan yeni bir kurgu ile ders oluşturabileceğimiz gibi, Moodle üzerinde önceden olan kaynaklarımız ve etkinliklerimiz üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparak derslere oyunlaştırma faktörü katılabilmektedir. Bu çalışmada Moodle üzerinde herhangi bir eklenti kurmadan “Etkinlik Tamamlama”, “Erişilebilirliği Sınırla”, “Ders Tamamlama”, “Rozetler”, “Not Defteri” özelliklerinin; “Sınav” ve “H5P” aktivitelerinin ve de Moodle eklentilerinden LUDIC kullanılarak oyunlaştırılmanın nasılyapılacağı örnekler ile anlatılacaktır. LUDIC, Aralık 2020’de piyasaya sunulan, ders yapısını ve içeriğini grafiksel olarak sunan, oyunlaştırmadaki araştırma çalışmalarından kaynaklanan bir Moodle ders formatı eklentisidir. Görüntüler dinamiktir ve öğrenci başarısını vurgulamak için zamanla gelişir. Dinamik görüntüler ile öğrencinin ilerleyişi ile ilgili bilgi verir. Etkinlik tamamlama kullanıcının bir etkinlikteki sırasını gösterirken, ders tamamlama kullanıcının dersteki etkinlikleri tamamlama durumunu gösterir. LUDIC ders format eklentisi ile birlikte oyunlaştırma için diğer Moodle özellikleri kullanılabilmektedir. Böylelikle Moodle özellikleri ile sağlanan oyunlaştırma öğeleri görsel olarak desteklenebilmektedir.
14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Suggestions

Öğrencilerin Öğrenmesini ve Katılımını Zenginleştirmek Amacıyla Kullanılan Bir Çevrimiçi Etkileşimli Öğrenme Aracı:H5P
Bakay, Şenol; Çevik, Rafet; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Çağıltay, Kürşat; Alptekin, Funda (2021-11-01)
Çevrimiçi Etkileşimli Etkinlikler, COVID-19 salgını sonrasında eğitim kurumlarının uzaktan öğrenme ve öğretim stratejilerine daha fazla yönelmek durumunda kalmasıyla daha önemli hale geldi. Uzaktan eğitim, eğitim dünyası içerisinde hâlihazırda oldukça popüler olmasına rağmen yüz yüze eğitimin yokluğundaki öğrenme eksiklerini mümkün olduğunca telafi etmek için ek geliştirmelere ihtiyaç duymuştur. ODTÜ, COVID-19 pandemisinden önce de sağlam bir çevrimiçi öğrenme alty...
Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme
Doğan, Sibel; Delialioğlu, Ömer (2020-09-01)
Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırmaçalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyikullanan makalelerin demografik ve yöntemsel özelliklerini belirlemek, (2) makalelerde geliştirilmek istenenbecerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri belirlemek, (3)kullanılan teknolojilerin öğrenmegüçlüğü yaşayan öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediği ve (4) öğre...
Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem (2018-01-01)
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ...
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç Ve Özyeterlilik Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmaları Üzerine Bir Modelleme Çalışması.
Boz, Yezdan(2011-12-31)
Bu çalışmada, biyoloji, fizik ve kimya öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile özyeterliklerinin ileride kendi sınıflarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını kullanmaları üzerinde ne kadar etkili olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın örneklemini Ankara'daki üniversitelerde ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümünde okuyan 4. ve 5. sınıf üniversite öğrencileri oluşturacaktır. Ölçme araçları olarak, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği, Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Epist...
Image compression method based on learned lifting-based dwt and learned zerotree-like entropy model
Şahin, Uğur Berk; Kamışlı, Fatih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-8)
The success of deep learning in computer vision has sparked great interest in investigating deep learning-based algorithms also in many image processing applications, including image compression. The most popular end-to-end learned image compression approaches are based on auto-encoder architectures, where the image is mapped via convolutional neural networks (CNNs) into a transform (latent) representation that is quantized and processed again with CNNs to obtain the reconstructed image. The quantized laten...
Citation Formats
F. Alptekin, N. A. Gürel Köybaşı, R. Çevik, Ş. Bakay, and K. Çağıltay, “Öğretim Yönetim Sisteminde Oyunlaştırma: Moodle LUDIC,” presented at the 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://icits2021.erdogan.edu.tr/index.php/tr/kitapciklar/.