Yerellik, Yeni Maddeselcilik, ve Sinema: Türkiye’de Duyusal Etnografik Sinema Pratikleri

2021-10-21
Bu bildiri minör bir sinemasal biçim olan ‘duyusal etnografik film’ kavramını Türkiye’deki belgesel sinema üretimi üzerinden ve yerellik ve evrensellik arasındaki gerilim temasını eksen alarak incelemektedir. Klasik ve geleneksel görsel etnografik pratiklerin sebep olduğu güç hiyerarşisine karşı çıkan bir yöntem olarak ortaya çıkan duyusal etnografik sinema, kuramını ortaya atan Lucien Castaing-Taylor’a göre, belirli biryer ve zaman bağlamına vurgu yaparak, bu bağlamdaki hem görüntülenen hem de görüntüleyen öznelerin bedensel ve duygusal (affective) deneyimlerini yansıtırken, bir taraftan da seyircide de benzer bir duyusal deneyim oluşturmayı amaçlar. Duyusal etnografik filmlerin en önemli özelliklerinden birisi, insanı merkezlerine oturtmayan ve sinemasal araçları da içine alan teknolojileri, yerel habitatı ve bu habitatı oluşturan nesne, bitki, hayvan ve insanları eşitlikçi bir çerçeveden ele alan yöntemleridir. Bu bakımdan duyusal etnografinin doğa ve kültür arasında oluşturulan yapay zıtlığa ve insanı eksen alan düşünce biçimlerine karşı çıkan yeni maddeselcilik felsefesine yakın durduğu söylenebilir. Kendilerini duyusal etnografik olarak tanımlamasalar da Türkiye’de üretilmiş Sırtlarındaki Hayat (Yeşim Ustaoğlu, 2004) ve Demsala Dawî Şewaxan (Son Mevsim Şavaklar, Kazım Öz, 2009) gibi bazı belgesel sinema örnekleri de yerel bir kültürün pratiklerini beden, duyu ve duygulara yaptıkları vurgu ile incelemeleri bakımından bu kategoriye yakınlık gösterirler. Bildiri bu iki belgeselin yerellik ve evrensellik kavramları arasındaki gerilimi ortaya koymaları açısından, özellikle de küreselleşme ve neoliberal ekonominin hüküm sürdüğü bu dönemdeki, önemlerine vurgu yapar. Bu gerilimi daha iyi ortaya çıkarmak adına bildiri, Sırtlarındaki Hayat ve Demsala Dawî Şewaxan’ı, Sweetgrass (Lucien Castaing-Taylor ve Ilisa Barbash, 2009) ve Leviathan (Lucien Castaing-Taylor ve Verena Paravel, 2012)’la beraber ele alarak karşılaştırmalı olarak analiz eder. Evreni bütüncül bir şekilde, nesne perspektifinden ve derin zaman ekseninde ele alan yeni maddeselciliğin etkileri bu filmlerde ortak bazı eğilimler ortaya koyarken, bir taraftan da yerel bağlama, pratiklere, dillere ve bu bağlamı oluşturan aktörler arasındaki bağlamla ilgili olarak ortaya çıkan ilişkilere yapılan vurgu her filmi kendine özgü kılmaktadır.
Türkiye Film Araștırmalarında Yeni Yönelimler XXI: Marjinal Minör ve Yerel

Suggestions

How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Yerel Yönetimlerde Merkezileşme: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Örneği
Ergenç Glauberman, Ceren; Çelik, Özlem(2016-12-31)
Bu çalışma, 2012 yılında çıkarılan 5216 ve 6360 sayılı Belediye Kanunları’ndan sonra görev ve yetkilerinde değişikliğe gidilen Büyükşehir Belediye Meclisleri’nin yerel yönetim politika yapım, uygulama ve denetim süreçlerinde oynadıkları rolü değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu değerlendirmeye, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları incelenerek ulaşılması hedeflenmektedir. Literatürde varolan çalışmalar büyükşehir belediye meclis üyelerinin profillerini çıkarmış, siyasi iktidarla ve iktisadi seçkinler ...
Yerel Ekonomik Kalkınma :ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği.
Ersoy, Melih(2009-12-31)
Projenin kapsamı, küçük sanayi üretilerinin habitus, sosyal, ekonomik ve kültürel sermaye kavramları etrafında kendilerini yeniden üretme stratejileri, yapılan derin görüşmelerle değerlendirilecektir. Siteler Mobilyacılar Sitesi üreticilerinin kendilerini yeniden üretemediği, kent mekanına ve ekonomisine tutunmakta zorlandıkları düşünülmektedir.
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Intellectual hegemony of Justice and Development Party: a Gramscian pespective
Yaman, Murat; Saraçoğlu, Cenk; Political Science and International Relations (2012-9)
This thesis attempts to examine the relationship between liberal intellectuals and the Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) in Turkish politics. The Justice and Development Party was elected to power in the 2002 general elections, and has been continually in power since. The rise of the AKP was interpreted as a real historical break in Turkish politics since the foundation of the Republic of Turkey, and sparked the emergence of new public discussions and academic debates on...
Citation Formats
E. Pinar, “Yerellik, Yeni Maddeselcilik, ve Sinema: Türkiye’de Duyusal Etnografik Sinema Pratikleri,” presented at the Türkiye Film Araștırmalarında Yeni Yönelimler XXI: Marjinal Minör ve Yerel, Adana, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94488.