Örgütsel Özdeşleşmenin İş tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

2018-05-05
SÖKMEN, ALPTEKİN
Bıyık, Yunus
2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Suggestions

Predictors of organizational learning capability in primary and secondary schools
Tibet Arığ, Burcu; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Sciences (2015)
The purpose of this study was to investigate in-depth and latter aspect of determination of the organizational learning capability, organizational commitment, work engagement and core-self evaluations in primary and secondary schools in Ankara and relationship between these variables. The study was designed as a correlational study and the participants comprised of 1050 teachers working at public schools selected from Ankara via cluster sampling. Both descriptive and inferential statistics techniques were u...
Örgütsel adalet-öğrenilmiş çaresizlik ilişkisinde cinsiyetin rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma
Karapınar, Pınar Bayhan; Camgöz, Selin Metin; Tayfur, Özge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-4-1)
Çalışmanın temel amacı, çalışanların örgütsel adalet algılarının hissedilen öğrenilmiş çaresizlik üzerindeki etkisinde cinsiyetin rolünü belirlemektir. Özel bankalarda çalışan 179 katılımcıdan elde edilen verilere göre, işlemsel ve etkileşimsel adaletsizliğin çaresizliği arttırdığı görülmüştür. Çoklu grup yol analizi sonuçlarına göre, örgütsel adalet algısının çaresizlik üzerindeki etkileri kadın ve erkek çalışanlar için farklılaşmaktadır. Buna göre, kadın çalışanlarda adalet algılarının öğrenilmiş çaresizl...
The Mediating effect of organizational commitment and job satisfaction in the relationship between workplace incivility and turnover intention
Güzel, Canberk; Acar, F. Pınar.; Department of Business Administration (2019)
This study aims to investigate the mediation effects of organizational commitment with its all components and job satisfaction on the relationship between workplace incivility and turnover intention. In order to test the hypotheses proposed, data were collected from 254 white-collar employees of a public institution located in Ankara and analyzed by using quantitative methods. According to the test results, while workplace incivility had significant associations with turnover intention, job satisfaction and...
The Effect of organizational justice on turnover intention and the mediating role of emotional exhaustion: a study on educational institutions
Güner, Berçin; Aşcıgil, Semra Feriha; Department of Business Administration (2016)
Organizational effectiveness and organizational productivity are highly influenced by emotional exhaustion in a negative way. Relationships between organizational justice, emotional exhaustion and turnover intentions are the focus of this study. In this research, 205 teachers working in three central districts in Ankara comprised the sample. Individuals' organizational justice dimensions (procedural, distributive, interpersonal and informational) and how they influenced their desire to leave their jobs, whe...
Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma
Sökmen, Alev; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (null; 2017-09-15)
Çalışan davranışları örgüt içinde hâkim olan etik anlayış ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisi gibi birçok örgütsel faktörden etkilenebilmektedir. Örgütlerin etik kurallar çerçevesinde yönetilmesi ve örgüt içinde karşılıklı güvenin oluşması bireysel performans başta olmak üzere takım performansı ve örgütsel performansa olumlu katkıda bulunacaktır. Buradan hareketle bu çalışmada örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir otomobil firmasının A...
Citation Formats
A. SÖKMEN and Y. Bıyık, “Örgütsel Özdeşleşmenin İş tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi,” presented at the 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95436.