Hide/Show Apps

Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma

Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Zaman-Frekans Dönüşüm teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. İkinci olarak incelenen K-Darbe yardımı ile hedef tanıma tekniğinde ise, ait olduğu elektromanyetik hedefi uyarılma açı ve polarizasyonundan bağımsız olarak tarifleyebilen, zamanda sınırlı bir K-Darbe uyarım işaretinin Genetik Algoritma teknikleri kullanılarak tasarlanması hedeflenmiştir. Dayandıkları teorik esaslar ve kullandıkları ana yöntemler bakımından birbirinden çok farklı olan bu iki tekniğin ortak üstünlüğü gerçek-zaman hedef-tanıma sistemlerinde kullanılabilme potansiyellerinin yüksek olmasıdır.