Ekmek mayası (saccharomyces cerevisiae) yardımı ile L-3,4- dihitroksifenil alanin (L-dopa) için yeni bir sentez yöntemi

1997-04-03
Yelekçi, Kemal
Hamamcı, Haluk
Kahraman, M. Vezir
Karataş, Sevim
Ekmek mayası (saccharomyces cerevisiae) kolay ve ucuz bulunan bir reaktif olmasına karşın, organik kimyada yaptığı tepkimeler hem ilginç hem de diğer sentez yöntemleri ile yapılması ya imkansız ya da çok zordur. Bu amaçla klasik organik sentez yöntemleri ve maya kullanılarak daha önce sentezi bu yolla denenmeyen, anti parkinson ilacı L-3,4-Dihidroksifenilalanin'in sentezine yönelik ikisi orjinal dört önemli substurat hazırlanacak ve bu substratlar üzerinde bulunan karbon karbon çift bağı ekmek mayası ile stereospesifık olarak indirgenmeye çalışılacaktır.

Suggestions

Türk Populasyonunda Duygusal Ve Anlamsal Açıdan Normlanmış Resim Ve Türkçe Kelime Veri Tabanı Çalışması
Gökçay, Didem(2016)
Günümüzde pek çok metin çevrimiçi kullanıma açılmış durumdadır: gideceğiniz filmin özetinden, alacağınız cep telefonunun özelliklerine, yada seçtiğiniz emlaka ait olumlu/olumsuz müşteri değerlendirmelerine metin formatında Internet üzerinden ulaşılabilir. Ancak kelimelerin anlamsal (semantic) ilişkilerine ve bağlamına dair pek çok veri madenciliği çalışması yapılmakla birlikte, kelimelerin duygusal sınıflandırmasına dair çalışmalar henüz pek azdır. Özellikle Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir kel...
Optimization of an integrated bombardment and agrobacterium infiltration based transformation system for lentil
Çelikkol, Ufuk; Öktem, Hüseyin Avni; Küsmenoğlu, İsmail; Department of Biotechnology (2002)
In this study, the effect of microwounding by particle bombardment and the coupling of vacuum infiltration to Agrobacteritim-mediated transformation, on the efficiency of transient GUS expression of cotyledonary node tissues were investigated. In each experimental set with any Agrobacterium/pia&mid couple, five different treatments were applied to compare the efficiency of integrated bombardment-infiltration system to reference treatments. Throughout the study also the efficiencies of four strains, LBA4404,...
Birim Yerdeğiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması
Albostan, Utku; Kurç, Özgür(2015-12-31)
Dijital görüntü korelasyonu yöntemi, deney esnasında numuneye herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmesi ve diğer deney düzeneklerine göre daha ucuz olması nedeniyle pek çok sektörde yer değiştirme ve deformasyon ölçümünde sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi siyah ve/veya beyaz boya kullanılarak homojen, rastgele benekler oluşacak şekilde boyanmalıdır. 1 adet dijital kamera ile 2 boyutlu ölçüm yapılabilirken, 3 boyutlu görüntüleme için 2 adet dijital kameraya ihti...
Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü
Özgürdal, Bige Hazal; Doğan, Büşra Cansu; Arıcan, Özge; Taşın, Ezgi Nur; Kızılkaya, Beyza; Topcu, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu çalışmada Alice Harikalar Ülkesinde ve Aynanın İçinden (devam romanı) romanlarındaki Alice karakterinin Mahler’in ayrışma - bireyleşme kuramı ışığında duygu, düşünce ve davranışlarının ben gelişimindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Mahler’e göre yaşamın ilk altı ayı normal otistik evre ve normal ortakyaşamsal evre olmak üzere iki evreden oluşur. Altıncı aydan sonraki evre ayrışma - bireyleşme evresi olarak değerlendirilmiştir. Ayrışma-bireyleşme evresi; farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşm...
Metal-metal bağı içeren binükleer komplekslerinin, ( M2 (B-B)4 L2( n- , Ligand yerdeğiştirme reaksiyonları kinetiğinin incelenmesi
İşçi, Hüseyin; Deveci, Necla; Camadanlı, Şebnem; Özalp, Şeniz; Gökağaç Arslan, Gülsün(1998-12-01)
Bu çalışmada, genel olarak aşağıdaki tepkime denklemi ile tanımlanan ligand yer değiştirme tepkimelerinin kinetikleri, fazla miktarda $Y^-$ ve $H^+$ iyonu içeren sulu çözeltilerde çalışılmıştır. $H^+$ $[H_2O-Pt(B-B_4)_4Pt-OH_2]^{2-}$+2$Y^ -------> $[Y-Pt(B-B_4)_4Pt-Y]^{4-}$ B-B = $SO_{4^{2-}}$ , $HPO_{4^{2-}}$ $Y^-$=$Cl^-,Br^-,SCN^-$ Bütün tepkime çözeltilerinde iyonik kuvvet sabit tutulmuştur. Tepkimeye giren komplekste, birbirlerine sülfat veya hidrojenfosfat köprü ligandları ile bağlanmış iki Pt(III) ato...
Citation Formats
K. Yelekçi, H. Hamamcı, M. V. Kahraman, and S. Karataş, “Ekmek mayası (saccharomyces cerevisiae) yardımı ile L-3,4- dihitroksifenil alanin (L-dopa) için yeni bir sentez yöntemi,” 1997. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95689.