Palp potansiyelinin sülfürlü minerallerin flotasyonuna etkisi

2000-10-01
Bilgen, Sedat
Güler, Taki
Öztaş, Burcu
Bu proje ile seçimli flotasyonu daima problem olan kalkopirit ve pirit minerallerinin toplayıcılı (potasyum dietilditiyofosfat (DTP) ve toplayıcısız ortamlarda çekilen voltamogramları yardımıyla değişik palp potansiyel değerlerinde yüzeyinde meydana gelen tepkimeler ortaya konulmaya çalışılmıştır.Bu aşamadan sonra, hem kollektörsüz, hem de Kollektor ilavesi ile, belirli bir potansiyel uygulayarak flotasyon deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar voltamogram sonuçları ile ilişkilendirilerek mineral yüzeyinin hidrofilik veya hidrofobik olmasına neden olan bileşikler belirlenmeye çalışılmıştır. Değişik pH değerlerinde optimum oranda saf mineralin yüzdürüldüğü potansiyel değerleri belirlenmiş ve bu potansiyellerde mineral yüzeyinde gerçekleşen reaksiyonlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda hafif oksitleyici ortamda bu minerallerin verimlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

Suggestions

Dp Çeliklerin Plazma Ark Kaynaklı Birleştirilmelerinde Mikroyapı Karakterizasyonu Ve Yorulma Çatlağı İlerleme Tavrının İncelenmesi
Gür, Cemil Hakan(2010-12-31)
AMAÇ VE GEREKÇE Projemizde, dubleks paslanmaz çeliklerinde (DPÇ) vazgeçilmez imalat yöntemlerinden biri olan kaynaklı imalatın verimliliğinin arttırılması ve ulusal endüstrileri, yabancı kaynaklı bilgi-deneyim bağımlılığından kurtarmaya yönelik olarak, 2205 DPÇ'nin anahtar deliği (key hole) kaynak tekniği ile kaynaklanabilirliği ve kaynak sonrası mikroyapı iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmalarımızla, bu yeni nesil paslanmaz çeliklerin kaynak bölgelerinde kabul edilebilir ferrit/östenit oranlarının elde...
Bor Nitür Nanotüplerin Üretimi Ve Polimer Kompozitlerde Kullanmı
Sezgi, Naime Aslı(2011-12-31)
Bor ve demir oksit toz karışımı ile amonyak gazının yüksek sıcaklıkta tepkimeye sokulmasıyla bor nitrür nanotüpler elde etmek, elde edilen nanotüplerin karakterizasyonunu yapmak, ektrüzyon yöntemiyle farklı ağırlık yüzdelerinde bor nitrür nanotüp içeren polipropilen kompozitler üretmek ve bu kompozitlerin mekanik ve ısısal özelliklerini ölçerek saf polipropilen ile karşılaştırmaktır. Bu sayede bor nitrür nanotüplerin saf polipropilen üzerindeki geliştirici etkisi ölçülecektir.
Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özell...
Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu ...
Silisyum nitrür filmlerin plazmayla büyütülesi, amorf silisyum ince film transistörlere uygulanması
Katırcıoğlu, Bayram; Atılgan, İsmail; Özder, Serhat; Turan, Raşit(1997)
Plazma destekli kimyasal buhar biriktirme düzeneğinde(PECVD) çeşitli taban üzerine, herbiri hidroj enlenmiş amorf silisyum(a-Si:H) ve amorf silisyum nitrür(a-SiNx:H) ince filmler biriktirilmiştir.ODTÜ Fizik Bölümü Katıhal Elektronik Laboratuvannda daha önce gerçekleştirilen çeşitli proje ve tez kapsamında a-Si:H filmlerin en uygun biriktirme koşullan belirlenmişti.Bu çalışmada ise özellikle a-SiNx:H filmlerinin biriktirme koşullan belirlenmiştir.Bu doğrultuda biryandan morüstü/görünür bölge ve kızılaltı spe...
Citation Formats
S. Bilgen, T. Güler, and B. Öztaş, “Palp potansiyelinin sülfürlü minerallerin flotasyonuna etkisi,” 2000. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95716.