Hitit Kenti Şapinuva Hayvancılığının Disiplinlerarası Yöntemlerle Incelenmesi

2020-06-01
Köksal, Serhat
Pişkin, Evangelia
Kandemir, İrfan
Süel, Aygül
Bu projede, Ortaköy Şapinuva Kazı çalışmalarının bulguları, disiplinler arası yöntemlerle incelenerek, Hitit döneminde koyun, keçi ve sığır hayvancılığının yönetim sistemi araştırılmıştır. Bu çerçevede hayvanların nerede otlatıldığı ve bölgede yaylacılığın yapılıp yapılmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada ayrıca bu bilgilerden hareketle, hangi toprakların Saraya, hangi toprakların Tapınağa tahsis edildiği, hangi hayvan ürünlerinin en önemli olduğu da öğrenilmeye çalışılmıştır. Son olarak Hititlerin yeni, daha gelişmiş hayvan ırkları geliştirme çabalarının olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada hayvanların nerede otlatıldığını belirlemek ve yaylacılık sisteminin olup olmadığını belirlemek için radyojenik Stronsiyum (Sr) izotop analizi tekniği kullanılmıştır. Hangi hayvansal ürünlerin önemli olduğunu anlamak için mortalite profilleri kullanılmıştır. Hititlerde daha gelişmiş hayvan ırkı geliştirme çabasının olup olmadığınını öğrenmek için osteometri ve geometrik morfometri tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada ayrıca Şapinuva'da bulunan Hitit tabletleri ilk kez hayvancılık uygulamaları ile ilgili bilgi sağlamak için tercüme edilmiştir. Sr izotop analizi sonuçları, bölgede yaylacılık yapıldığına ve hayvan hareketliliği olduğuna ilişkin güçlü kanıtlar sağlamıştır. Bazı hayvanların Şapinuva'ya dışarıdan getirilmiş olduklarına, ayrıca hayvanların otlatıldıkları olası yerlere ilişkin ipuçları elde edilmiştir. Bazı örneklerde Tepelerarası (Saray) ya da Ağılönü (ritüel alanı) hayvanlarının otlatıldığı yerlerin ayrı olduğu, başka örneklerde ise hayvanların birlikte otlatıldığı belirlenmiştir. Şapinuva?da iyi ırk hayvan geliştirme çabalarının en açık biçimde koyunlar için yapıldığı belirlenmiştir. Sığır, koyun ve keçinin sadece etleri için değil, ikincil ürünleri için de açıkça beslendiği tespit edilmiştir. Bunlar arasında en önemlisi koyunların yünü için, keçilerin ise sütü ise beslendiğidir. Hitit tabletlerinden elde edilen bilgiler, sığırların en önemli ikincil ürününün emek (yük taşıma vb.) olduğunu anlamamıza yardımcı olmuştur. Yine Hitit tabletlerinden elde edilen bilgiler, sığırların hareketliliğinin fazla olduğuna ve hayvanların diğer şehirlerden Şapinuva'ya getirildiklerine işaret etmiştir.

Suggestions

Terminology Relating To ‘Buildings That Have Combined Functions’ In Anatolian Seljuk Architecture
İpekoğlu, Başak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1993)
This research aims to assess the validity of a classification of architectural edifices, based on a new terminology developed for groups of buildings from the Anatolian Seljuk period. These groups of buildings are often combinations of mosques, 'turbe's, 'medrese's and 'darüşşifa's which have distinct design characteristics of the Seljuk period of Anatolia, and which seem to have evolved later into the Ottoman period. In some of these groups of buildings in this period, either two or three different functio...
Yatırımcı İlgisi ile Halka Arz Edilen Firmaların Kısa ve Uzun Dönem Performansları Arasındaki İlişki
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı şirketlerin halka arzları öncesinde piyasalarda şirketle ilgili bilgi akışının ne kadar etkin biçimde oluştuğunu değerlendirerek halka arz edilen şirketlerin halka arz getirilerinin bu etkinliğin derecesinden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Bu değerlendirmeler yapılırken piyasaya şirket ile ilgili olarak akan bilgilerin ne kadarının yatırımcıların dikkatini çektiğine ve bilgi akışındaki yoğunluğun gösterilen dikkati nasıl etkilediğine bakılacaktır. Ayrıca halka arz edilen bir firma...
Anadolu Platosu’nun Alıcı Fonksiyon Analizi
Zandt, George; Özacar, Atilla Arda; Gilbert, Hersh; Beck, Susan L. (2009-04-13)
Telesismik P alıcı fonksiyonları Doğu Anadolu Sismik Deneyi tarafından kaydedilen sismik verilerden hesaplandı ve aktif kıtasal kenet kuşağının kabuk ve manto yapısını belirlemek için kullanıldı. Bölgenin kabuk kalınlığı, P ve S dalga hızlarının oranı (Vp/Vs) kabuksal yansımalar kullanılarak haritalandı. Sonuçlar bölgede kabuk ve litosfer kalınlığının ince, en üst manto hızının düşük olduğunu göstermekte ve platonun sıcak astonosfer tarafından desteklendiği tezini doğrulamaktadır. Vp/Vs değişimleri, Kuzey A...
Analysis Of The Geometry Of Stalactites: Buruciye Medresesi In Sivas
Özdural, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
El-Kaşi'nin mukamaşlarla ilgili olarak bize aktardığı tipoloji, tanım ve kuralların Anadolu'daki örneklere uygunluğunu irdelemek amacıyla Sivas Buruciye Medresesi'ndeki 'portal' içi mukarnas örtüsü inceleme konusu olarak ele alınmıştır. Analiz sürecinin hazırlık aşamasını oluşturan rölöve en güvenilir teknik olan fotogrametri tekniğiyle elde edilmiştir. Mukarnasın en alt sırasını oluşturan yarım altıgen yıldızların değişmeyen ara mesafesi olan 56 cm binada kullanılan 'arşın' olarak kabul edilmiş ve analizin...
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Karlılık
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2016-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı 1958 – 2008 yılları arasında toplanan bankacılık verileri kullanılarak Türk bankacılık sektörü için etkinlik ve karlılık analizi yapmaktır. Çalışmada ilk olarak stokastik sınır yaklaşımı çerçevesinde bankaların maliyet ve karlılık etkinlikleri hesaplanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk bankacılık sektörü için bir karlılık denklemi tahmin edilecek ve endüstriyel organizasyon literatüründe yer alan “işbirliği” ve “etkin yapı” hipotezi gibi hipotezler test edilecektir. Çalışman...
Citation Formats
S. Köksal, E. Pişkin, İ. Kandemir, and A. Süel, “Hitit Kenti Şapinuva Hayvancılığının Disiplinlerarası Yöntemlerle Incelenmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95895.