Hitit Kenti Şapinuva Hayvancılığının Disiplinlerarası Yöntemlerle Incelenmesi

2020-06-01
Köksal, Serhat
Pişkin, Evangelia
Kandemir, İrfan
Süel, Aygül
Bu projede, Ortaköy Şapinuva Kazı çalışmalarının bulguları, disiplinler arası yöntemlerle incelenerek, Hitit döneminde koyun, keçi ve sığır hayvancılığının yönetim sistemi araştırılmıştır. Bu çerçevede hayvanların nerede otlatıldığı ve bölgede yaylacılığın yapılıp yapılmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada ayrıca bu bilgilerden hareketle, hangi toprakların Saraya, hangi toprakların Tapınağa tahsis edildiği, hangi hayvan ürünlerinin en önemli olduğu da öğrenilmeye çalışılmıştır. Son olarak Hititlerin yeni, daha gelişmiş hayvan ırkları geliştirme çabalarının olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada hayvanların nerede otlatıldığını belirlemek ve yaylacılık sisteminin olup olmadığını belirlemek için radyojenik Stronsiyum (Sr) izotop analizi tekniği kullanılmıştır. Hangi hayvansal ürünlerin önemli olduğunu anlamak için mortalite profilleri kullanılmıştır. Hititlerde daha gelişmiş hayvan ırkı geliştirme çabasının olup olmadığınını öğrenmek için osteometri ve geometrik morfometri tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada ayrıca Şapinuva'da bulunan Hitit tabletleri ilk kez hayvancılık uygulamaları ile ilgili bilgi sağlamak için tercüme edilmiştir. Sr izotop analizi sonuçları, bölgede yaylacılık yapıldığına ve hayvan hareketliliği olduğuna ilişkin güçlü kanıtlar sağlamıştır. Bazı hayvanların Şapinuva'ya dışarıdan getirilmiş olduklarına, ayrıca hayvanların otlatıldıkları olası yerlere ilişkin ipuçları elde edilmiştir. Bazı örneklerde Tepelerarası (Saray) ya da Ağılönü (ritüel alanı) hayvanlarının otlatıldığı yerlerin ayrı olduğu, başka örneklerde ise hayvanların birlikte otlatıldığı belirlenmiştir. Şapinuva?da iyi ırk hayvan geliştirme çabalarının en açık biçimde koyunlar için yapıldığı belirlenmiştir. Sığır, koyun ve keçinin sadece etleri için değil, ikincil ürünleri için de açıkça beslendiği tespit edilmiştir. Bunlar arasında en önemlisi koyunların yünü için, keçilerin ise sütü ise beslendiğidir. Hitit tabletlerinden elde edilen bilgiler, sığırların en önemli ikincil ürününün emek (yük taşıma vb.) olduğunu anlamamıza yardımcı olmuştur. Yine Hitit tabletlerinden elde edilen bilgiler, sığırların hareketliliğinin fazla olduğuna ve hayvanların diğer şehirlerden Şapinuva'ya getirildiklerine işaret etmiştir.

Suggestions

Anadolu Platosu’nun Alıcı Fonksiyon Analizi
Zandt, George; Özacar, Atilla Arda; Gilbert, Hersh; Beck, Susan L. (2009-04-13)
Telesismik P alıcı fonksiyonları Doğu Anadolu Sismik Deneyi tarafından kaydedilen sismik verilerden hesaplandı ve aktif kıtasal kenet kuşağının kabuk ve manto yapısını belirlemek için kullanıldı. Bölgenin kabuk kalınlığı, P ve S dalga hızlarının oranı (Vp/Vs) kabuksal yansımalar kullanılarak haritalandı. Sonuçlar bölgede kabuk ve litosfer kalınlığının ince, en üst manto hızının düşük olduğunu göstermekte ve platonun sıcak astonosfer tarafından desteklendiği tezini doğrulamaktadır. Vp/Vs değişimleri, Kuzey A...
Terminology Relating To ‘Buildings That Have Combined Functions’ In Anatolian Seljuk Architecture
İpekoğlu, Başak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1993)
This research aims to assess the validity of a classification of architectural edifices, based on a new terminology developed for groups of buildings from the Anatolian Seljuk period. These groups of buildings are often combinations of mosques, 'turbe's, 'medrese's and 'darüşşifa's which have distinct design characteristics of the Seljuk period of Anatolia, and which seem to have evolved later into the Ottoman period. In some of these groups of buildings in this period, either two or three different functio...
Analysis Of The Geometry Of Stalactites: Buruciye Medresesi In Sivas
Özdural, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
El-Kaşi'nin mukamaşlarla ilgili olarak bize aktardığı tipoloji, tanım ve kuralların Anadolu'daki örneklere uygunluğunu irdelemek amacıyla Sivas Buruciye Medresesi'ndeki 'portal' içi mukarnas örtüsü inceleme konusu olarak ele alınmıştır. Analiz sürecinin hazırlık aşamasını oluşturan rölöve en güvenilir teknik olan fotogrametri tekniğiyle elde edilmiştir. Mukarnasın en alt sırasını oluşturan yarım altıgen yıldızların değişmeyen ara mesafesi olan 56 cm binada kullanılan 'arşın' olarak kabul edilmiş ve analizin...
Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi
Poçan, Pelin; Öztop, Halil Mecit; Hamamcı, Haluk (2015-11-12)
Doğal kaynakların büyük bir hızla tüketildiği ve sanayileşmenin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında, yenilenebilir kaynakların sanayinin bu ihtiyacını karşılamak için kullanılması hem ekonomik hem de çevresel etkenlerden dolayı önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Lignoselülozik biyokütleler olarak da bilinen bitki kökenli atık maddeleri, çeşitli ön işlem metotlarıyla enzimatik hidrolize hazır hale getirip, hidroliz sonucunda oluşan şekerleri karbon kaynağı olarak kullanabilen ...
Prototypes in Architectural Education: As Instruments of Integration in the Digital Era
Özsel Akipek, Fulya ; Kozikoğlu, Nilüfer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Architectural design and education today has a strong new focus on process, material and data organizations with the conceptual background of emergence and complexity of the digital era. In this paper, we reevaluate the design as research, and distinguish the digital and conceptual modes of prototypes in dialogue with the material prototypes. Through four instances in our current educational experience, we review this dialogue and the field of potentialities that exist in the interrelation of the different ...
Citation Formats
S. Köksal, E. Pişkin, İ. Kandemir, and A. Süel, “Hitit Kenti Şapinuva Hayvancılığının Disiplinlerarası Yöntemlerle Incelenmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95895.