Hitit Kenti Şapinuva Hayvancılığının Disiplinlerarası Yöntemlerle Incelenmesi

2020-06-01
Köksal, Serhat
Pişkin, Evangelia
Kandemir, İrfan
Süel, Aygül
Bu projede, Ortaköy Şapinuva Kazı çalışmalarının bulguları, disiplinler arası yöntemlerle incelenerek, Hitit döneminde koyun, keçi ve sığır hayvancılığının yönetim sistemi araştırılmıştır. Bu çerçevede hayvanların nerede otlatıldığı ve bölgede yaylacılığın yapılıp yapılmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada ayrıca bu bilgilerden hareketle, hangi toprakların Saraya, hangi toprakların Tapınağa tahsis edildiği, hangi hayvan ürünlerinin en önemli olduğu da öğrenilmeye çalışılmıştır. Son olarak Hititlerin yeni, daha gelişmiş hayvan ırkları geliştirme çabalarının olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada hayvanların nerede otlatıldığını belirlemek ve yaylacılık sisteminin olup olmadığını belirlemek için radyojenik Stronsiyum (Sr) izotop analizi tekniği kullanılmıştır. Hangi hayvansal ürünlerin önemli olduğunu anlamak için mortalite profilleri kullanılmıştır. Hititlerde daha gelişmiş hayvan ırkı geliştirme çabasının olup olmadığınını öğrenmek için osteometri ve geometrik morfometri tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada ayrıca Şapinuva'da bulunan Hitit tabletleri ilk kez hayvancılık uygulamaları ile ilgili bilgi sağlamak için tercüme edilmiştir. Sr izotop analizi sonuçları, bölgede yaylacılık yapıldığına ve hayvan hareketliliği olduğuna ilişkin güçlü kanıtlar sağlamıştır. Bazı hayvanların Şapinuva'ya dışarıdan getirilmiş olduklarına, ayrıca hayvanların otlatıldıkları olası yerlere ilişkin ipuçları elde edilmiştir. Bazı örneklerde Tepelerarası (Saray) ya da Ağılönü (ritüel alanı) hayvanlarının otlatıldığı yerlerin ayrı olduğu, başka örneklerde ise hayvanların birlikte otlatıldığı belirlenmiştir. Şapinuva?da iyi ırk hayvan geliştirme çabalarının en açık biçimde koyunlar için yapıldığı belirlenmiştir. Sığır, koyun ve keçinin sadece etleri için değil, ikincil ürünleri için de açıkça beslendiği tespit edilmiştir. Bunlar arasında en önemlisi koyunların yünü için, keçilerin ise sütü ise beslendiğidir. Hitit tabletlerinden elde edilen bilgiler, sığırların en önemli ikincil ürününün emek (yük taşıma vb.) olduğunu anlamamıza yardımcı olmuştur. Yine Hitit tabletlerinden elde edilen bilgiler, sığırların hareketliliğinin fazla olduğuna ve hayvanların diğer şehirlerden Şapinuva'ya getirildiklerine işaret etmiştir.

Suggestions

Anadolu Platosu’nun Alıcı Fonksiyon Analizi
Zandt, George; Özacar, Atilla Arda; Gilbert, Hersh; Beck, Susan L. (2009-04-13)
Telesismik P alıcı fonksiyonları Doğu Anadolu Sismik Deneyi tarafından kaydedilen sismik verilerden hesaplandı ve aktif kıtasal kenet kuşağının kabuk ve manto yapısını belirlemek için kullanıldı. Bölgenin kabuk kalınlığı, P ve S dalga hızlarının oranı (Vp/Vs) kabuksal yansımalar kullanılarak haritalandı. Sonuçlar bölgede kabuk ve litosfer kalınlığının ince, en üst manto hızının düşük olduğunu göstermekte ve platonun sıcak astonosfer tarafından desteklendiği tezini doğrulamaktadır. Vp/Vs değişimleri, Kuzey A...
Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi
Poçan, Pelin; Öztop, Halil Mecit; Hamamcı, Haluk (2015-11-12)
Doğal kaynakların büyük bir hızla tüketildiği ve sanayileşmenin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında, yenilenebilir kaynakların sanayinin bu ihtiyacını karşılamak için kullanılması hem ekonomik hem de çevresel etkenlerden dolayı önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Lignoselülozik biyokütleler olarak da bilinen bitki kökenli atık maddeleri, çeşitli ön işlem metotlarıyla enzimatik hidrolize hazır hale getirip, hidroliz sonucunda oluşan şekerleri karbon kaynağı olarak kullanabilen ...
Ankara Kalesi Bölgesi’ndeki Zanaatların Sürdürülebilir Tasarım ve Yerelleşme Odaklı Değerlendirmesi
Tokat, Aslıhan; Doğan, Çağla (2018-09-12)
On dokuzuncu yüzyıldan itibaren endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan seri üretim, standardizasyon ve otomasyon gibi kavramların yaygınlaşmasıyla, endüstri öncesi toplumların temel üretim yöntemi ve kültürel paylaşımı olan zanaat tabanlı küçük ölçekli yerel üretim, yerini küresel endüstriyel üretime bıraktı. Ancak, küreselleşen endüstriyel üretim çağında gelenek sel zanaatlar, sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sunan yerel yaklaşımlar ile sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunma potansiyelini taşırlar. ...
Ankara Kalesi Bölgesi’ndeki Zanaatların Sürdürülebilir Tasarım ve Yerelleşme Odaklı Değerlendirmesi
Tokat, Aslıhan (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2018-08-01)
On dokuzuncu yüzyıldan itibaren endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan seri üretim, standardizasyon ve otomasyon gibi kavramların yaygınlaşmasıyla, endüstri öncesi toplumların temel üretim yöntemi ve kültürel paylaşımı olan zanaat tabanlı küçük ölçekli yerel üretim, yerini küresel endüstriyel üretime bıraktı. Ancak, küreselleşen endüstriyel üretim çağında geleneksel zanaatlar, sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sunan yerel yaklaşımlar ile sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunma potansiyelini taşırlar. B...
Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi
Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
Bu araştırma önerisi, özellikle kent mekanları ve kent peyzajı özeline odaklanarak, Bizans dönemi Konstantinopolis’in arkeolojık kalıntıları ve günümüze kadar gelebilmiş anıtları ile özgün antik yazılı kaynakları dijital teknolojiler yardımı ile birleştirmeyi hedefler. Öneri, 5. yüzyılda hazırlanan Notitia Urbis Constantinopolitanae isimli kentsel envanter listesini baz alarak, Bizans İstanbul’unun tarihsel kent dokusunu oluşturan yol ağının ve üzerindeki yapıların saptanması, tanımlanması, araştırılması ve...
Citation Formats
S. Köksal, E. Pişkin, İ. Kandemir, and A. Süel, “Hitit Kenti Şapinuva Hayvancılığının Disiplinlerarası Yöntemlerle Incelenmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95895.