Formel Yaklaşımlar ile İzleme ve Sürüm Değerlendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi

2020-07-01
Bu projede sistem izleme ve sürüm değerlendirmede kullanılan ölçütlerin formel dillerde ifade edilmesi ve bu ölçütlerin değerlendirme ve izleme sistemlerinin başarılarını en iyileştirecek şekilde otomatik olarak üretilmesi üzerine metotlar geliştirilmiştir. Geliştirilen metotlar ile etiketli sistem izlerini yüksek başarım ile tanımlayan sinyal zamansal mantık formülleri üretilmiştir. Bu formüllerden gerçek zamanlı olarak sistem izleme yapılmasını sağlayan çevrimiçi izleme algoritması geliştirilmiştir. İzlerin üretilmesi için formül uzayı tanımlanmış, ve bu formül uzayında şebeke araması, genetik algoritmalar, veri madenciliği, ve geri yayılım ile öğrenme gibi formül türetme metotları geliştirilmiştir. Bunların yanı sıra, karmaşık formüllerin etkin şekilde üretilebilmesi için yinelemeli metotlar ile iyileştirme yapılmıştır. Üretilen formüllerin sistem izleme ve sistem onarma (düzeltme) amacı ile kullanılabileceği sunucu, gerçek zamanlı sistem, Simulink modeli, ve trafik sistemi gibi örnekler üzerinde gösterilmiştir. Bunlara ek olarak, A ve B versiyonlarını tanımlayan formüller türetilip karşılaştırılarak, formel bir sürüm değerlendirme yaklaşımı geliştirilmiştir

Suggestions

Formel Yaklaşımlar ile Sürüm Değerlendirme
Aydın Göl, Ebru (2021-06-01)
Bu çalışmada sürüm değerlendirme sürecini otomatikleştirmek için formel metotlar kullanılarak bir yöntem geliştirilmiştir. Sürüm değerlendirme sürecinde, bir sunucunun yeni ve eski sürümleri benzer (veya aynı) konfigürasyonlarda çalıştırılır ve sistemlerin ürettikleri izler karşılaştırılır. Bu karşılaştırma grafik incelenmesi, izlerin sabit ölçütler ile karşılaştırılması veya regresyon analizi tabanlı olabilir. Bu makalede ise, yapılan önceki çalışmalardan farklı olarak formel metotlar tabanlı bir analiz yö...
Formel Metotlar Kullanılarak İzleme Sistemi Geliştirilmesi ve İzlenecek Metrik Gereksinimlerinin Veri Bazlı Sentezi
Aydın Göl, Ebru(2018-12-31)
Formel metotlar, donanım ve yazılım sistemlerinin doğruluğunu ispatlamak için geliştirilmiştir. Formel doğrulamada, sistemin sonlu durum modeli kullanılarak, sistemin zamansal mantık formülü olarak ifade edilen gereksinimleri sağlayıp sağlamadığına karar verilir. Zamansal mantık dilleri konuşma dillerine benzerlikleri, anlatım zenginlikleri ve otomatik doğrulama yapılmasını sağlayan algoritmalar sayesinde diğer alanlarda da popüler olmuştur. Bu projede, nicel değerlendirmeye olanak sunun sinyal zamansal man...
Dürtüsellik ve Sürücülük
Özkan, Türker(2016-12-31)
Yürütülecek olan bu çalışmada katılımcıların hem genel hem de sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik seviyeleri beyana dayalı ölçümler kullanılarak ölçülecek ve bu dört boyuttaki dürtüsellik düzeylerinin araç kullanma simülatöründe ölçülecek olan belirli sürücü davranışları ile aralarındaki ilişki incelenecektir. Bu sayede, genel işlevsel/işlevsiz dürtüselliğin sürücü davranışları ile ilişkisi, sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik boyutlarının sürücü davranışlarıyla i...
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Fonksiyonel Özellikleri Güçlendirilmiş Soymetal Nano Parçacıklarının Sentezi Ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi Isıl Karakterizasyonu
Nalbant Esentürk, Emren(2011-12-31)
Kapsam: Bu proje kapsamında fonksiyonel özellikleri güçlendirilmiş ileri metalik nanoparçacikların sentezlenmesi, bu parçaciklarin yapısal özelliklerinin ve optik özelliklerinin incelemesi amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak bu parçacıkların nanoteknolojideki uygulama alanlarının incelenmesi de amaçlanmaktadır. Yöntem: Nanoparçacıklar "seed mediated growth" metodu ile sentezlenecektir. Bu nanoparçacıklarin kimyasal yapılari XRD ve/veya XPS analizleri ile, morfolojileri ve tanecik boyutlari geçirmeli elektron...
Citation Formats
E. Aydın Göl, “Formel Yaklaşımlar ile İzleme ve Sürüm Değerlendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95935.