Derin Sinir Ağları Ile Videolarda Nesne Algılama

2021-04-01
Nesne tespiti, verilen bir görüntüde yer alan nesnelerin ve görüntüdeki konumlarının belirlenmesi problemidir. Modern nesne tespiti yöntemleri, problemi, ?arama? ve ?tanıma? olarak adlandırabileceğimiz iki aşamada çözerler. Arama aşamasında sınıftan bağımsız olarak nesne adayları belirlenir, tanıma aşamasında ise bu adayların sınıfları kestirilir. Tamamlamakta olduğumuz projemizin iki temel odağı vardı ve katkılarımız temel olarak bu iki odakta toplandı: (1) Nesne tespitinde bağlam: Görüntülerde ve videolarda nesne tespitinde tanıma aşamasının başarımını arttırmak için global ve yerel bağlam bilgisinin uçtan-uca bir derin öğrenme sistemi içinde kullanan; ve arama aşamasına tekabül eden ?nesne önerileri? yöntemlerine alternatif olarak derin sinir ağı tabanlı bir ?genelleştirilmiş Hough dönüşümü? yöntemi geliştirildi. Geliştirdiğimiz bu yöntemin imgelerde ve videolarda nesne tespiti problemlerine uygulandığında bağlam bilgisini başarılı bir biçimde kullandığı ve baz yöntemlere göre daha iyi sonuçlar ürettiği gösterilmiştir. (2) Atıfsal tümleç ile videolarda nesne tespiti: Videolarda atıfsal tümleç (örneğin, ?sağdaki mavi araba?) ile nesne tespiti problemine yönelik yeni bir veri kümesi oluşturuldu; ve bu verisetinde atıfsal tümleçlerle nesne arama için yeni yöntemler geliştirdik. Geliştirdiğimiz yöntemlerin baz yöntemlere göre karmaşık atıfsal tümleçleri algılamada ve video karesinde seçilmiş iki nesne için en uygun atıfsal tümlecin üretilmesinde oldukça başarılı olduğu gösterilmiştir. Bu hedeflerin yanısıra, projenin merkezinde yer alan nesne tespiti ve bağlam üzerine çalışırken tespit ettiğimiz ve bağlamın direk katkı sağlayabileceği problemler için de proje ekibi özgün çözümler geliştirmiştir. Bunlar arasında, nesne tespitinde dengesizlik problemlerinin incelenmesi; bu dengesizliklerden daha az etkilenen performans ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi; dengesizlik altında daha iyi çalışan örnekleme yöntemleri ve kayıp fonksiyonlarının geliştirilmesi; nesne tespitinde etiket gürültüsüne karşı daha gürbüz yöntemlerin geliştirilmesi sayılabilir. Tüm hedeflerine başarı ile ulaşan projemiz kapsamında yaptığımız katkılar, alanımızın en iyi konferansları (ECCV, BMVC, NeurIPS) ve dergilerinde (PAMI) yayınlanmış, aynı zamanda proje çıktıları davetli konuşmalar ve proje ekibinin organize ettiği bir çalıştay aracılığı ile bilimsel camia ve toplum ile paylaşılmıştır. Bu katkılarla beraber bilgisayarlı görünün önemli bir probleminde dünya standartlarında araştırmalar yürütecek seviyede lisansüstü öğrenciler yetiştirilmiş, ülkemizdeki bilgi birikimi artırılmış ve ülkemizin bu alandaki görünürlüğüne katkı sağlanmıştır.

Suggestions

Ortak Deneyim Araştırmalarında Deneyim Kodlama Yönteminin Kullanımı
Ekmekçioğlu, Deniz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Deneyim kodlama yöntemi, çalışma çerçevesinde sistem paydaşlarının ortak deneyimlerinin tasarım süreçlerinde tasarım referansları olarak kullanılabilmesi için önerilmektedir. Bu yöntem, toplum ölçekli tasarım yaklaşımları ve karmaşık sosyal ilişkilerin bulunduğu sistemler üzerinde yapılacak deneyim araştırmaları için kurgulanmıştır. Yapılan çalışmada, ortak deneyim araştırması ve deneyim kodlama önerisi kendini örgütleyen sistemler üzerinden ele alınmıştır. Bu çerçevede, İstanbul kamusal ulaşım sisteminde m...
Engelleri Aşmak için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi
Çağıltay, Kürşat (null; 2017-05-11)
Göz hareketleri takibi teknolojisi günden güne erişilebilirliği ve maliyeti daha makul seviyelere gelen bir teknolojidir. İlk kullanılmaya başladığı zamanlarda maliyeti yüksek olduğundan dolayı sınırlı bir kullanıma sahip olmasına rağmen günümüzde çok düşük maliyetlerde elde edilip kolayca kullanılabilecek bir teknolojidir. Bu teknolojinin önemli bir uygulama alanı da engelli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmektir. Özel gereksinime ihtiyaç duyan kişilere doğru yaklaşımlar ile hem hayatlarını destekleye...
Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018)
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kaydedilmesine olanak sağlayacak mikrofon dizisi sinyal işleme yöntemleri geliştirilmesi, 3) ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayan bir metadata biçemi geliştirilmesi, 4) ses sahnesinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak bir editör geliştirilmesi ve 5) ses sahnelerinin etkileşimli ol...
Mikro-Plakların Modelleme ve Analizi İçin Yeni Yöntemler
Dağ, Serkan; Ciğeroğlu, Ender(2016)
Bu araştırma projesinin temel amacı mekanik veya termal yükleme altındaki mikro-plaklarınanalizi için yeni yöntemler ortaya koymaktır. Malzemelerin makro-ölçekte mekanik analiziniyapmakta kullanılan teoriler mikro-ölçekte geçerli değildir. Bunun nedeni uzunluk ölçeğiküçüldükçe etkisi artış gösteren boyut etkisidir. Mikro-ölçekli yapıların analizi için gerinimgradayanı elastisite teorisi ve modifiye edilmiş kuvvet çifti gerilmesi teorisi gibi yüksekdereceden sürekli ortam teorileri geliştirilmiştir. Teknik l...
A Hermeneutical Sketch Of Design Computation
Gürer, Ethem; Özkar, Mine; Çağdaş, Gülen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Günümüzde sayısal tasarım düşüncesi, mimari tasarımda önemli bir kabul görmektedir. Yeni tasarım araç ve ortamlarının üretimini destekleyen sayısal teknoloji alanındaki gelişmeler, bu kabulü desteklemektedir. Bu durum, bir yandan yeni tasarım araç, yöntem ve ürünlerinin geliştirilmesinde önemli bir artış sağlarken, diğer yandan, sayısal tasarımda yapma ve düşünme kavramları arasındaki ilişki üzerinden yeni tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Yapma ve düşünme arasındaki temel ilişki, bu çalışmanın ana...
Citation Formats
E. Akbaş and S. Kalkan, “Derin Sinir Ağları Ile Videolarda Nesne Algılama,” 2021. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95942.