Optimal Bilgi Yaşi İçin Veri Örnekleme Ve Çizelgelemenin Kuramsal Sinirlari, Algoritmalar Ve Deneysel Uygulamalar

2021-03-01
Uysal, Elif
Modıano, Eytan
Sun, Yin
İnternet, hücresel ağlar, tasarsız ağlar üzerinden çalışan kontrol ve izleme sistemleri, sosyal ağlar üzerinde çalışan uygulamalar, otonom taşıtların çevresel izleme algoritmaları, sağlık takibi, finans gibi alanlarda karar vermek için kullanılan otomasyon yazılımları vb. teknolojiler, başarılı çalışmak için yeterli sıklıkta gönderilen ?güncellemelere? (yeni örnek/ölçüm/bilgi içeren paketlere) gereksinim duymaktadır. Bilgi Yaşı (Age of Information), alıcı tarafın elindeki en yeni veri güncellemesinin ne kadar eskimiş olduğunu, yani bu güncelleme kaynakta oluştuğundan itibaren geçmiş olan süreyi ifade eder. Projede, güncelleme türü veri için stokastik ağlardaki problemlerin Bilgi Yaşı (BY) metriği ile tekrar ele alınması gerekliliğinden hareketle, güncelleme verisini en başarılı ve verimli şekilde iletme konusunda kuramsal limitlere yaklaşan teknikler ve algoritmalar geliştirmiştir. Projenin kapsamında çok kullanıcılı (multiuser) çizelgeleme teorisini BY objektif fonksiyonunu içerecek biçimde geliştirmek amacıyla farklı özellikteki kullanıcı akışlarının periyodik güncellemelerin tek sunucu tarafından gönderimi için dinamik programlama ve optimizasyon teknikleri ile optimal yöntem bulunup, basit miyop bir politikanın optimal olduğu durumlar kanıtlanmıştır. Huzursuz çok kollu haydut (restless multi-armed bandit) tekniği ile Whittle indis politikası optimalitesi gösterilip, optimal indis ifade edilmiştir. Daha genel ve zor bir problem olan çok sunuculu çok akışlı durumda, genel paket oluşum süreci için BY bakımından optimal bölgenin özellikleri gösterilip ve algoritmalar geliştirilmiştir. Daha sonra BY?yi optimize eden teknikler rastlantısal süreçleri örneklemeye uygulanarak, optimal örnekleme hızı ve örnekleme anları araştırılmıştır. Bu amaçla, olasılık kuramı, stokastik calculus gibi teknikleri kullanmış ve Brown hareketi üzerinde optimal durma kuralları analiz edilmiştir. Projenin üçüncü ayağı deneysel uygulamadır. Laboratuvar ortamında çeşitli fiziksel verileri (ör. sıcaklık, nem, ivme, hareket, görüntü, vb.) örnekleyen algılayıcılar, örneklerin toplanıp iletileceği arabirimler, bilgiyi İnternet ortamına aktaracak kablosuz erişim noktaları ve uygulama yazılımları bir arada programlanarak heterojen uçtan-uca kontrol/otomasyon sistemleri oluşturulmuştur. Oluşturulan sistem üzerinde, BY?yi kontrol etmeye yönelik örnekleme/iletim algoritmaları, BY gözetmeyen standart çalışma durumu ile karşılaştırılmıştır.

Suggestions

Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi
Baykal, Nazife; Özdemir, Okan Bilge(2016-12-31)
“Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi” projesinin amacı, Android işletim sistemini kullanan akıllı mobil cihazlar üzerindeki yazılımların kurulma aşamasında ve kurulum sonrasında sürekli olarak belirli aralıklarla statik ve dinamik analizlerinin yapılarak zararlı yazılımların tespit edilmesi için bir analiz modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Proje kapsamında öncelikli olarak, mobil yazılımların statik olarak analizini sağlayacak bir altyapı kurulması planlanmaktadır. Geleneksel...
Rastgele Girdi Verili Korteweg-de Vries (KdV) için Sayısal Çözüm Yöntemleri
Yücel, Hamdullah; Çiloğlu, Pelin(2018-12-31)
Bilimin farklı alanlarında ortaya çıkan akışkanlar dinamiği, ısı transferi, kimyasal tepkimeler, petrol alan araştırmaları, radyoaktif maddelerin taşımacılığı, iklim bilimi ve yapısal mekanik gibi birçok fiziksel olay uygun başlangıç ve sınır koşulları ile birlikte kısmi türevli diferansiyel denklemler yardımıyla matematiksel olarak modellenebilir. Matematiksel modellerin simülasyonu sonucu elde edilen çıktılar sayesinde fiziksel sistemlerin karmaşık davranışlarını hakkında tahminler ve hipotezler öne sürül...
Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması
Topal, Çağrı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bu çalışma, kapitalist risk toplumu bağlamında, insan ve çevre sağlığına yönelik örgütsel risklerin, risklerin kaynağı olan özel şirketlerin, ve riskleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, risk ve çevresel etki değerlendirme toplantıları yoluyla meşrulaştırılması sürecini incelemektedir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Habermas’ın (1975) meşruiyet, Beck’in (1992) risk, ve örgüt yazınında örgütsel aktörlerin risk anlamlandırma süreçlerini meşruiyet temelinde inceleyen çalışmalar oluşturmaktadır. B...
Enerji Verimli Giyilebilir Sensör Uygulamaları için Esnek Tabanlı/Minyatür Enerji Toplayıcılar ve Ultra-Düşük Güç ile Çalışan Arayüz Elektroniği Geliştirilmesi
Külah, Haluk; Uysal, Elif; Akın, Tayfun(2020-05-01)
Teknolojinin gelisimi ile ortaya çıkan Nesnelerin Interneti, Trilyon-Sensör Gezegeni gibi kavramlar günden güne önem kazanmaktadır. Bu kavramların hayata geçirilebilmesi ?sıfırgüç?, ?enerji-verimli algılama, hesaplama ve iletisim için akıllı, otonom sistemler? gibi yöntemlerin gelistirilmesi ile mümkündür. Bu yöntemler arasında ?sıfır-güç? bilimi, kesif niteligindeki arastırmaların (örnegin, yararlı her bit bilgiyi isleyebilmek için 1000 kat enerji tasarrufu saglayacak yenilikçi malzemeler, aygıtlar ve...
Citation Formats
E. Uysal, E. Modıano, and Y. Sun, “Optimal Bilgi Yaşi İçin Veri Örnekleme Ve Çizelgelemenin Kuramsal Sinirlari, Algoritmalar Ve Deneysel Uygulamalar,” 2021. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95943.