pH, Ultrasonikasyon ve Ultraviyole Uygulamalarının Fiğ Nişastası ve Susam Küspesi Proteini Kullanılarak Elde Edilen Aktif Biyoçözünür Filmlerin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

2021-01-15
Susam küspesi, yağ endüstrisinin besinsel açıdan değerli bir atığıdır. Fiğ bitkisi ise ülkemizde en çok yetiştirilen yem bitkilerinden biri olmakla birlikte son zamanlarda yüksek nişasta içeriği ile dikkat çekmektedir. Bu projede, susam küspesi proteini ve fiğ nişastası kullanılarak biyoçözünür film elde edilmesi ve film üretiminde uygulanacak farklı işlemlerle filmlerin yapısındaki bileşenler arası çapraz bağ ve etkileşimlerin artırılarak filmlerin mekanik, bariyer, optik ve termal özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, gallik asit ve nar kabuğu tozu eklenmesiyle filmlere antioksidan özellik kazandırılarak aktif biyoçözünür filmler elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmada, film solüsyonları farklı pH (7, 9 ve 11) değerlerine ayarlanmış, film solüsyonun homojenizasyonunda yüksek basınç homojenizasyonu (5 dak, 10000 rpm) ve bununla birlikte ultrasonikasyonun (160 W, 20 kHz, 10 dakika), filmlerin kurutulması aşamasında ise etüvde konvansiyonel kurutma (40°C, 17 saat) ile UV-C ışık (10 J/cm2) ile kombine edilmiş konvansiyonel kurutmanın (40°C, 8 saat) filmlerin optik, termal, mekanik, morfolojik, bariyer antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Geliştirilen filmlerin antimikrobiyal özelliklerini değerlendirmek için agar difüzyon yöntemi ile gram pozitif Staphylococcus aureus ve Clostridium botulinum, gram negatif Escherichia coli ve Listeria monocytogenes bakterileri kullanılmıştır. Bunun yanı sıra filmlerin Cl. botulinum üzerindeki inhibisyon yeteneği sıvı besiyeri yöntemi ile de gözlemlenmiştir. Alkali pH değerleri ve nar kabuğu eklenmesi filmlerin mekanik ve bariyer özelliklerini geliştirmiştir. Diğer taraftan, pH 7?de üretilen filmlerin antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri diğer bütün filmlere göre daha yüksek olmuştur. Nar kabuğu tozu filmlerin antimikrobiyal özelliğini geliştirmiş ve test edilen bütün mikroorganizmalarda inhibisyona sebep olmuştur. İnhibisyon etkisi çoktan aza doğru şu şekilde sıralanmıştır: L. monocytogenes, S. aureus ve E. coli. Ultrasonikasyon işlemi film yapısını olumsuz şekilde etkileyerek su buharı geçirgenliğinin artmasına sebep olmuştur. Antioksidan olarak nar kabuğu tozu kullanılarak film solüsyonlarının pH 11?de hazırlanıp yüksek hızlı homojenizasyon uygulanarak kurutmada UV-C?nin kullanılması susam proteini-fiğ nişastası bazlı filmlerde çapraz bağlanmayı teşvik edici yönde etki göstermiştir.

Suggestions

pH basınç depolama sıcaklığı ve süresinin soya Lesitini ile hazırlanmış lipozomların fiziksel stabilite indikatörü olan zeta potansiyeli üzerine etkisinin incelenmesi
Güner, Selen; Öztop, Halil Mecit (null; 2016-10-07)
Lipozomlar, fosfolipitlerin sulu çözeltilerde yüksek enerjiye maruz bırakıldıklarında oluşturduğu, enkapsülasyon amaçlı kullanılan keseciklerdir. Parçacıkların çözeltideki yüklerini ölçen ve stabilitenin direkt göstergesi sayılabilen zeta potansiyel ölçümünün bir oksidasyon göstergesi olarak kullanılabileceği de düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı basınçlarda (400 bar, 1300 bar) soya lesitini kullanılarak mikroakışkanlaştırma yöntemi ile hazırlanan soya lesitininin, kullanılan çözücünün pH’ı ile de...
pH ve Sıcaklığa Duyarlı Çok-katmanlı Polimer Filmler
Erel Göktepe, İrem; Demirel, Adem Levend (2014-09-01)
Katman-katman kendiliğinden yapılanma (LbL) yöntemiyle hazırlanan çok-katmanlı polimer filmlerin biyomalzemelerin yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi ve aynı zamanda yüzeyden kontrollü ilaç salımı uygulamaları için kullanılması üzerine son yıllarda çalışmalar yapılmaktadır. Birbirleriyle etkileşen polimerlerin ardışık olarak yüzeyde biriktirilmesi esasına dayanan bu yöntem ile hazırlanan filmlerin özelliklerini belirleyen en önemli etken kullanılan polimerlerin kimyasal yapısıdır. Polizwitteriyonlar, pozit...
Physical and chemical characterization of sesame seed protein
Köysüren, Begüm; Öztop, Halil Mecit; Bekir Gökçen , Mazı; Department of Food Engineering (2020-9)
Plant-based food proteins have become very popular and valuable due to increase trend of following a vegan diet and preferring to consume less meat in terms of sustainability reasons. The most popular plant based proteins are soya bean, quinoa, lentil, peanut and chia seed proteins. Sesame seed also has a potential to be an alternative protein source. However, it is a known fact that there is no extended study about sesame seed proteins in the literature although sesame seed contains significant amoun...
Hhp Ve Isıl İşlemlerin Bozanın Raf Ömrü Ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
Bozoğlu, Tahsin Faruk(2011-12-31)
BU projede genelde bir kış içeceği olan bozanın raf ömrünü uzatarak yaz aylarında da kullanımının özendirilmesi çalışılacaktır. Fermente bir ürün olan bozanın tüketimi hem besi değeri hem de içerdiği probiyotik özellik taşıyan mikroorganizmaları içermesi nedeni ile tavsiye edilen bir üründür. İçerdiği mikroorganizmaların canlı kalması ve uzun ömürlü olnası bu ürün için öneli bir özelliktir. Halbuki bu mikroorganizmaların üründe faaliyetlerini sürdürmesi ürünün raf ömrünü önemli bir şekilde kısıtlamaktadır...
Investigating physicochemical properties of wetglycated soy proteins
Zia, Muhammed Bin; Öztop, Halil Mecit; Mert, Behiç; Department of Food Engineering (2020-8)
On a lab-scale, glycation is generally a lengthy process which if replicated on an industrial scale, would be costly. In this study, a simplified method for glycating soy protein isolate has been developed. Soy proteins were glycated with allulose, fructose and glucose in the presence of water. The protein-water ratio was changed from ½ to 1 (w/w) and glycation was conducted at 100°C and 130°C for 15 minutes, and samples were also dried at 50°C, 55% relative humidity for 1 day. The physicochemical pro...
Citation Formats
S. Şahin and S. G. Şümnü, “pH, Ultrasonikasyon ve Ultraviyole Uygulamalarının Fiğ Nişastası ve Susam Küspesi Proteini Kullanılarak Elde Edilen Aktif Biyoçözünür Filmlerin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi,” 2021. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95946.